Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/87/10

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 września 2009 r., po kontroli P/29/09, przeprowadzonej przez WKiAW.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w grudniu 2010 r. przeprowadził kontrolę w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie: stanu realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 września 2009 r., po kontroli P/29/09, przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin.
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 września 2009 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił:
1. Poddawanie obiektów budowlanych obowiązującym kontrolom, w terminach wskazanych w przepisach.
W toku kontroli ustalono, że pracodawca zobowiązał pisemnie (w listopadzie 2009 r.) pracowników odpowiedzialnych za obiekty budowlane, do poddawania ich okresowym kontrolom wynikającym z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz prowadzenia na bieżąco książek obiektów budowlanych, w których znajdowały się stanowiska pracy pracowników ZBiLK. Zastępca Dyrektora oświadczył, że ww. obiekty budowlane „mają założone i prowadzone na bieżąco książki obiektów budowlanych”.
2. Dostosowanie zapisów zarządzenia wewnętrznego w sprawie zaopatrywania w okulary korygujące wzrok do pracy przy monitorze ekranowym, do ogólnie obowiązujących przepisów.
3. Przeprowadzenie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Zapisy Zarządzenia wewnętrznego nr 91/2009 r. z dnia 21.10.2009 r. „w sprawie zasad przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe” były zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).
Nie wniesiono zastrzeżeń do oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, którą przeprowadzali przełożeni pracowników z chwilą występowania pracownika o refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.
4. Wykonanie pomiarów oświetlenia, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk komputerowych.
Jak wynikało z dokumentów przedłożonych do kontroli w październiku 2009 r. pracodawca zlecił wykonanie pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Do dnia kontroli wykonano pomiary na stanowiskach pracy w 6 obiektach budowlanych, w których znajdowały się stanowiska pracy pracowników ZBiLK. W pozostałych obiektach zaplanowano wykonanie pomiarów w 2011 r.
5. Dostosowanie wykazu prac wzbronionych kobietom do obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz rodzaju prac występujących w jednostce.
Przedłożony do kontroli wykaz prac wzbronionych kobietom był zgodny z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm.) Wykaz był usystematyzowany i zawierał: wykaz prac wzbronionych kobietom; kobietom w ciąży i kobietom w okresie karmienia, a wskazane w wykazie prace występowały, bądź mogły potencjalnie występować w ZBiLK.
6. Egzekwowanie od zespołu powypadkowego wszechstronnego badania okoliczności i przyczyn wypadku, wypracowywania wniosków i środków profilaktycznych z zaistniałych zdarzeń.
7. Realizowanie wniosków i zaleceń zespołu powypadkowego.
Pracodawca pisemnie zobowiązał zespół powypadkowy „do wszechstronnego badania okoliczności i przyczyn wypadków oraz proponowania wniosków i środków profilaktycznych z zaistniałych zdarzeń”, a odpowiedzialnych pracowników do „realizacji zaleceń powypadkowych oraz informowania inspektora ds. bhp o sposobie realizacji tych zaleceń”.
W okresie od 31.08.2009 r. do dnia kontroli w ZBiLK zarejestrowano 3 wypadki przy pracy. W toku kontroli dokumentacji dochodzeń powypadkowych stwierdzono, że prowadzone były zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) i do sposobu ich prowadzenia, jak również realizacji wniosków i zaleceń powypadkowych nie wniesiono zastrzeżeń.
8. Poinformowanie wszystkich pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynikało, że wszyscy pracownicy ZBiLK zostali poinformowani o ryzyku zawodowym występującym na danym stanowisku pracy, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
9. Poddanie instruktażowi stanowiskowemu w dziedzinie bhp, na obecnie zajmowanych stanowiskach 3 pracowników.
10. Prowadzenie rzetelnie dokumentacji szkoleń w dziedzinie bhp.
Nie stwierdzono uchybień w realizacji powyższych zaleceń. Pracownicy zostali poddani instruktażom stanowiskowym z zakresu bhp na obecnie zajmowanych stanowiskach. Nie wniesiono uwag do prowadzonej dokumentacji w zakresie szkoleń bhp.
11. Zobligowanie służby bhp do sporządzania rocznych analiz stanu bhp.
Do kontroli przedłożono analizę stanu bhp za rok 2009, która zawierała opis stanu faktycznego w zakresie: wypadków przy pracy; chorób zawodowych; badań profilaktycznych; szkoleń w dziedzinie bhp, kontroli warunków pracy. W analizie pracownik służby bhp wskazał pracodawcy obszary ewentualnych zagrożeń wraz z propozycjami działań mających na celu ich wyeliminowanie, co było zgodne z zapisami § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), wg którego do zakresu działania służby bhp należy: sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie realizacji ww. zaleceń pokontrolnych.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/01/24, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/01/24 08:32:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/01/24 08:32:51 nowa pozycja