Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/70/10

Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 61B w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 06.08.2010 r. – 13.08.2010 r. przeprowadził kontrolę w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 11 sierpnia 2010 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 października 2010 r.
W okresie od kwietnia do czerwca 2009 r. zostało przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego o wartości 276.509,40 zł brutto.
W badanym zakresie kontrola wykazała uchybienia polegające na nieprzestrzeganiu niektórych zasad udzielania zamówień publicznych określonych ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zw. dalej pzp, dotyczących nieprzekazania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych informacji o udzielonych zamówieniach oraz niezwrócenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminach określonych w przepisach ustawy pzp.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach nie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca 2010 r. co było niezgodne z art. 98 ust. 2 pzp. Przedmiotowe sprawozdanie zostało przekazane Prezesowi Urzędu dopiero w trakcie trwania kontroli tj. w dniu 09.08.2010 r.
Stwierdzono, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 9/09 z dnia 15.06.2009 r. nie zostało zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (protokół odbioru końcowego robót z dnia 27.11.2009 r.) co naruszyło przepis art. 151 ust. 1 pzp., który wskazywał na taka konieczność.
Ustalono ponadto, że w pozostałym zakresie ww. procedurę przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy pzp oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a w szczególności:
- sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy w tym m.in. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
- prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
- terminowo i kompletnie sporządzono ogłoszenia dot. przetargu,
- prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokół z postępowania w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
- żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym m.in. ofertę cenową, kosztorys ofertowy, wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jak i dokonano ich merytorycznej oceny,
- dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.
Prezydent zalecił Prezesowi TBS Prawobrzeże:
1. Przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności w zakresie przesyłania informacji o przeprowadzonych postępowaniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz dokonywania zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2. Dokonać zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/01/28, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/01/28 12:49:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/01/28 12:49:16 nowa pozycja