Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: P/19/09

Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przeprowadzonego w 2008 r. przetargu nieograniczonego – nr PM-PCE-OM-1/2008 na remont i przebudowę jachtu Dar Szczecina typ Antares.

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacyjne, al. Piastów 7 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W czerwcu 2009 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacyjnym, al. Piastów 7 w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przeprowadzonego w 2008 r. przetargu nieograniczonego– nr PM-PCE-OM-1/2008 na remont i przebudowę jachtu Dar Szczecina typu Antares.
W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych jednostki. W badanym obszarze przestrzegano wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zw. dalej p.z.p.u. oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy. W szczególności zachowano zasadę jawności postępowania poprzez m.in. terminowość i kompletność zamieszczonych ogłoszeń o zamówieniu i zawarciu umowy, dokumentowanie postępowania protokołami zgodnie z art. 96 p.z.p.u. oraz ówcześnie obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.10.2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463). Przestrzegano również zasady równości poprzez zapewnienie dla wszystkich potencjalnych wykonawców dostępu do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie oraz stosowanie kryteriów podmiotowych i przedmiotowych nie ograniczających ich udziału w postępowaniu. Zamawiający w sposób prawidłowy ocenił ponadto ważność przedłożonej przez wykonawcę oferty (oferta cenowa, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prace podobne itd.) oraz przestrzegał nakazów dot. zawiadamiania wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania (zawiadomienie o wyborze oferty). Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zawartej umowy był zgodny z treścią jego oferty, co odpowiadało treści art. 140 p.z.p.u.
Niedociągnięcie dotyczyło natomiast faktu, że w dniu 21.04.2008 r. Dyrektor Pałacu Młodzieży – PCE zawarł umowę na czas określony – z terminem wykonania ustalonym na 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, a zatem na okres przekraczający rok budżetowy (z terminem zapłaty upływającym w roku następnym), nie posiadając stosownego upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin, czym naruszył dyspozycję art. 36 ust. 1 w zw. z art. 193 i art. 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), według których kierownik jednostki budżetowej może zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki a zaciągnięcie zobowiązania, którego realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływał w roku następnym, jest możliwe jedynie w oparciu o szczególne upoważnienie Prezydenta Miasta Szczecin wydane w trybie art. 188 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy.
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi Pałacu Młodzieży – PCE aby zaciągał zobowiązania, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i termin zapłaty upływa w roku następnym, jedynie w oparciu o odpowiednie upoważnienie Prezydenta Miasta Szczecin.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/07/27, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/07/27 13:16:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/07/27 13:16:41 nowa pozycja