Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: Z/5/09

Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Szczecinie, ul. Jaśminowa 4

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach  12.03. - 22.05.2009 r. przeprowadził kontrolę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 ul. Jaśminowa 4 w Szczecinie, zw. dalej PPP-2, w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2008 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/5/09 podpisanym w dniu 20 maja 2009 r.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2008 r. w jednostce nie były prowadzone księgi rachunkowe (brak prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2007 r. wykazała kontrola dot. m.in. przestrzegania procedur kontroli finansowej przeprowadzonej przez WKiAW w grudniu 2008 r. – P/31/08). Obecna kontrola stwierdziła ponadto szereg nieprawidłowości i uchybień w sposobie gospodarowania środkami finansowymi, o których mowa poniżej, a które powstały wskutek niedostatecznej kontroli głównego księgowego nad obszarem finansowo – rachunkowym a dyrektora poradni nad całością występujących zdarzeń gospodarczych.
W toku badania funkcjonującego w PPP-2 systemu rachunkowości stwierdzono, że w jednostce nie prowadzono ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, w tym: dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, co było niezgodne z art. 4 ust. 3 pkt 2 oraz art. 11 – 20 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) zwanej dalej uor. Powyższe miało miejsce pomimo zakupionej w 2006 r. i aktualizowanej co rok licencji na program księgowy „Księgowość Optivum” firmy Vulcan. Dopiero w styczniu 2009 r. zostały założone księgi i ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej. W trakcie trwania kontroli zaksięgowane zostały dokumenty księgowe dotyczące roku 2008.
Skutkiem nieprowadzenia ksiąg rachunkowych były wykazane w trakcie kontroli rozbieżności między dowodami księgowymi a sporządzanymi sprawozdaniami Rb-28S (z wykonania planu wydatków budżetowych) i Rb-34 (z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych). W przypadku sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2008 r. różnica wyniosła łącznie 735 zł (bez paragrafów, w których wykazywane są wynagrodzenia i ich pochodne). W przypadku sprawozdania Rb-34 różnica wyniosła 884 zł. W obu sprawozdaniach wykazana została wartość wyższa, niż wynikająca z udostępnionej dokumentacji, co świadczy, że dokumentacja ta nie zawierała wszystkich prawidłowo zakwalifikowanych dowodów księgowych wskazujących na poniesione wydatki. W dokumentacji księgowej nie było dowodu potwierdzającego wydatek z § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń) na kwotę 700 zł tytułem ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez konserwatora i sprzątaczkę mimo, że został on wykazany w  sprawozdaniu Rb-28S w kwietniu 2008 r. Naliczony ekwiwalent nie został ujęty w liście płac, a co za tym idzie - nie był wypłacony.
Dokonywano ponadto wydatków z przekroczeniem upoważnienia, które dawało ówczesnemu dyrektorowi możliwość zarządu mieniem miasta do kwot ujętych w planie finansowym poradni. Do maja wydano bowiem 81 zł w § 4280 (badania lekarskie), pomimo braku przyznanych środków w planie finansowym. W maju w sprawozdaniu Rb-28S w § 4410 (podróże służbowe krajowe), wykazano kwotę 500 zł, czyli wydatki w wysokości zatwierdzonego planu mimo, że z dokumentów księgowych wynikało, iż zostały poniesione wydatki w kwocie 885 zł. Stwierdzono ponadto, że do sierpnia włącznie wynagrodzenie nauczycieli (płacone z góry) wypłacane było w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty, co było wykazywane w sprawozdaniu w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) dopiero w miesiącu następnym. Powyższe przypadki świadczą o tym, że główna księgowa samowolnie dokonywała przesunięć między paragrafami, tak aby wydatki przedstawione w sprawozdaniach odpowiadały wydatkom zatwierdzonym w planie finansowym.
W wyniku kontroli stwierdzono dokonywanie skreśleń zapisów w dokumentach księgowych bez umieszczania daty obok skorygowanej wartości, co było niezgodne z art. 25 ust. 1 uor, wg którego stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty.  
Kontrola sprawozdań finansowych PPP-2 na dzień 31.12.2008 r. wykazała:
·        w sprawozdaniu Rb-27S (z wykonania planu dochodów budżetowych) w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) ujęta została kwota w wysokości 149,00 zł (z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego) podczas, gdy według deklaracji rocznej PIT-4R dochód z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące wyniósł 196 zł. Główna księgowa w sprawozdaniu nie uwzględniła dochodu na łączną kwotę 35 zł (za marzec i kwiecień) oraz 12 zł tytułem terminowego płacenia podatku z funduszu socjalnego uznając ją za dochód tegoż funduszu, co nie znajduje potwierdzenia w zapisach art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.), zwanej dalej uozfśs, który szczegółowo stanowi o rodzajach dochodów zwiększających środki funduszu, ·        w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności Rb-N nie została wykazana wymagalna należność w kwocie 2.989 zł tytułem czynszu za XII 2008 r. (faktura nr 35/2008 wystawiona 2.12.2008 r. na kwotę 2.989 zł z terminem płatności 16.12.2008 r.),
·        w sprawozdaniu Rb-34 w części B (wydatki) w rubryce P150 (stan środków pieniężnych na koniec okresu) jako zaplanowaną wskazano błędnie kwotę 0, podczas gdy w planie finansowym przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2008 r. wskazano kwotę 79,25 jako stan środków pieniężnych na koniec roku. W § 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) części A (dochody) ujmowane były wartości netto czynszu za wynajem pomieszczeń, przy czym nie był w ogóle wykazywany odprowadzany podatek VAT. Według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), zw. dalej Rozp. MF o klasyfikacji, do księgowania odprowadzanego podatku VAT służy § 4530.
W toku kontroli wykazano, że majątek jednostki nie był zinwentaryzowany. Inwentaryzacji , według wyjaśnień głównego księgowego, dokonano w grudniu 2006 r. (metodą spisu z natury), jednak nie została ona rozliczona.
W sprawozdaniach finansowych na dzień 31.12.2008 r. przyjęto stan inwentarza bez uzgodnień. Powyższe narusza art. 26 ust. 1 uor, według którego jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację środków trwałych, z wyjątkiem środków, do których dostęp jest znacznie utrudniony - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. W trakcie kontroli przeprowadzana była inwentaryzacja majątku stanowiąca realizację zalecenia pokontrolnego kontroli nr P/31/08.
Z racji nieprowadzenia ksiąg rachunkowych i tym samym nieuzgadniania stanów środków trwałych między księgą inwentarzową a ewidencją księgową, nie był znany faktyczny stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych stanowiących majątek PPP-2. Kontrola ksiąg inwentarzowych wykazała, że zapisy w nich zawarte uniemożliwiały identyfikację wpisanego środka względem dowodu księgowego, nie był wykazany stan posiadanych środków w podziale na kategorie, poszczególne lata nie były podsumowane i uzgodnione z ewidencją z powodu jej braku. Zapisów dokonywano niechronologicznie. Inwentarz nie był oznakowany poprzez nadanie numeru  według tzw. Klasyfikacji Środków Trwałych oraz numeru kolejnego wpisu do księgi inwentarzowej i był tym samym nieidentyfikowalny względem zapisów w księdze inwentarzowej. Powyższe świadczy o niespełnianiu kryterium sprawdzalności ksiąg rachunkowych i naruszeniu art. 24 ust. 4 pkt 1 i 2 uor, wg którego księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególności udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych i ponadto zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych (…) oraz dokonanie rozliczeń finansowych.
Kontrola ksiąg inwentarzowych wykazała, że pod datą 23.09.2008 r. zostały ujęte pozycje: hop 45 cm i piłka kangurek o łącznej wartości brutto 98 zł,  co nie zostało potwierdzone dowodem zakupu w udostępnionej dokumentacji dowodów księgowych. Stwierdzono ponadto ujęcie pod datą 7.10.2008 r. zakupu dwóch pendrive’ów (faktura nr 496/08) na łączną kwotę brutto 80 zł podczas, gdy faktura ta dotyczyła pozycji ujętej pod datą 17.10.2008 r. i obejmującej zakup dwóch pendrive’ów na łączną kwotę brutto 40 zł. W księgach nie ujęto: zakupionego materaca Tulipan (f-a nr (S)FS-1405/08/K90 z dnia 5.12.2008 r. na kwotę brutto 130 zł), artykułów ujętych w fakturze nr 1816/2008 z dnia 22.12.2008 r. łącznie na kwotę brutto 731,62 zł oraz zabawek i sterylizatora ujętych w fakturze nr 3344/1 z dnia 18.12.2008 r. łącznie na kwotę brutto 277,76 zł (w tym sterylizator brutto 218,90 zł). Środki trwałe ponadto nie były przyjmowane na stan na bieżąco, a w 9. spośród 45 przypadków, wpisu dokonano dopiero w następnym okresie sprawozdawczym przypadającym po dacie zakupu (według dokumentu źródłowego). W PPP-2 nie stosowano dokumentu OT celem przyjęcia środka trwałego na stan.
Kontrola płatności z tytułu zakupu materiałów, towarów i usług zrealizowanych za pośrednictwem banku i bezpośrednio z kasy w ilości 204 dowodów księgowych na łączną kwotę 123.401,52 zł wykazała, że:
·        w 46. przypadkach na łączną kwotę 25.897,38 zł faktury zostały zapłacone przez PPP-2 po terminie. Opóźnienie w płatnościach wynosiło od 1 do 35 dni. Takie postępowanie niesie za sobą ryzyko płacenia odsetek od nieterminowych płatności, czym naraża poradnię na szkodę finansową w wysokości 53 zł (328 dni odsetkowych),
·        w 18. przypadkach ewidencji dokonano na niewłaściwym paragrafie (faktury za telefon i internet – na łączną kwotę 6.892,32 zł). Według Rozp. MF o klasyfikacji,   księgowań usług telefonicznych i internetowych należy dokonywać w paragrafach: 4370 w przypadku opłat za telefon i 4350 w przypadku Internetu,
·        w 3. przypadkach na łączną kwotę 387 zł stwierdzono brak numeru NIP nabywcy na fakturze, co było niezgodne z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), wg którego faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
·        w przypadku jedynego zakupu przekraczającego 3 tys. zł (f-a nr 11/08 z dnia 14.03.2008 r. na kwotę 4.317,15 zł - okna z montażem) nie została sporządzona notatka służbowa z dokonanej analizy rynku, co było niezgodne z § 9 ust. 4 pkt 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin nr 330/07 z dnia 15.06.2007 r. a obecnie z § 11 ust. 4 pkt 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin nr 235/08 z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin
i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin,
które zobowiązywały kierowników jednostek, aby udzielając zamówienia każdorazowo sporządzali notatkę służbową, w której udokumentowany zostanie fakt dokonania analizy rynku; notatka powinna również zawierać informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia ze wskazaniem kursu euro.
W wyniku kontroli wpływów jednostki z tytułu najmu pomieszczeń w ilości 36 wewnętrznych faktur PPP-2 na łączną kwotę 41.189,42 zł stwierdzono, że w 26. przypadkach najemcy dokonali płatności po terminie. Opóźnienie w regulowaniu należności wynosiło od 1 do 28 dni. Główna księgowa PPP-2 nie egzekwowała odsetek od niepłaconych w terminie faktur za wynajem, co było niezgodne z zapisami zawartymi w umowach najmu, według których dopuszczający się zwłoki zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek i co naruszało również § 7 ust. 2 (obecnie § 7 ust. 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.), według którego odsetki od należności i zobowiązań (...) ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Powyższe uszczupliło wpływy jednostki o 99,76 zł (236 dni odsetkowych).
W wyniku kontroli poprawności sporządzanych w PPP-2 raportów kasowych stwierdzono liczne nieprawidłowości. Polegały one przede wszystkim na tworzeniu raportów zarówno dla okresów jednodniowych (dla budżetu: RK nr 1, RK nr 2), jak i kilkutygodniowych (dla budżetu: RK nr 5 za okres od 19.02. do 1.04.2008 r., dla RDW: RK nr 8 za okres od 11.03. do 25.04.2008 r.), bez zachowania chronologii (dla budżetu: RK nr 6 na dzień 4.03.2008 r.) i z pominięciem dostosowania do okresów sprawozdawczych (dla budżetu: dowody z ww. RK nr 5 zostały ujęte w Rb-28S za kwiecień 2008 r.). W 10 na 22 raporty kasowe (budżet i RDW), okres za który sporządzony był raport nie odpowiadał okresowi, w którym wystawione były załączone dowody źródłowe. Stosowane pod raportami druki PK nie zawierały numeru dowodu ani podpisów osoby sporządzającej i sprawdzającej. Dowody źródłowe (rachunki, faktury) nie były, zarówno w raportach jak i drukach PK, pojedynczo wymieniane, co było niezgodne z art. 20 ust. 3 uor według, którego zbiorcze dowody księgowe służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione. Realizacja czeków gotówkowych mimo, że wykazana w raporcie nie była potwierdzona załączonym dokumentem bankowym. Stosowane druki rozliczenia zaliczki nie zawierały numeru dowodu, daty pobranej zaliczki, stanowiły jedynie wykaz załączonych dowodów źródłowych i w takim celu były używane. Dotyczy to również druku polecenia wyjazdu służbowego, który stosowany był jedynie jako dokument potwierdzający fakt odbycia szkolenia, nie był natomiast rozliczany.
W trakcie kontroli zostały opracowane i wprowadzone do stosowania procedury w powyższym zakresie, regulujące zasady tworzenia i rozliczania wewnętrznych dokumentów księgowych.
W wyniku kontroli dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej ZFŚS stwierdzono, że ze środków funduszu wydatkowano 80 zł na zakup wieńca pogrzebowego na okoliczność śmierci męża pracownika poradni, co było niezgodne z § 5 obowiązującego w PPP-2 regulaminu ZFŚS, szczegółowo określającym przeznaczenie środków funduszu. Ustalono ponadto, że w 2008 r. przyznano pracownikom świadczenia rzeczowe nie uzależniając ich wysokości od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, co pozostawało w sprzeczności z zapisami zawartymi w art. 8 ust. 1 uozfśs, bowiem wszystkim pracownikom udzielono ich w równej i jednocześnie maksymalnej dopuszczalnej kwocie zwolnionej od podatku, która wg art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) wyniosła rocznie 380 zł.
W toku kontroli stwierdzono, że główna księgowa PPP-2 błędnie naliczała wysokość czynszu za wynajmowane pomieszczenia. Według umowy z dnia 8.07.2005 r. najemca w okresie od 1.10.2005 r. do 30.09.2008 r. winien był płacić miesięczny czynsz w kwocie 1.688,01 zł brutto, natomiast faktury wystawiane były na kwotę 1.401,79 zł brutto. Przyczyną powyższego było powiększanie o VAT kwoty 46.835,80 zł, stanowiącej proporcjonalnie odejmowaną od wartości czynszu kwotę poniesionych przez najemcę kosztów adaptacji wynajmowanych pomieszczeń, która w umowie widniała już jako brutto. Za okres trwania umowy PPP-2 otrzymała wpływy z najmu niższe o 10.303,92 zł brutto.
W wyniku kontroli 25 akt osobowych pracowników poradni stwierdzono liczne uchybienia:
·        akta osobowe głównej księgowej nie zawierały umowy o pracę oraz zakresu obowiązków. W trakcie trwania kontroli akta zostały uzupełnione o brakujące dokumenty,
·        w umowie o pracę zatrudnionego w jednostce lekarza wskazano XX kategorię zaszeregowania wg Ponadzakładowego Układu Zbiorowego, natomiast wynagrodzenie zasadnicze naliczane było według wynagrodzenia w macierzystym zakładzie pracy. W związku z faktem, że stanowisko lekarza nie zostało przewidziane w ww. układzie, zasady wynagradzania i ustalania kategorii zaszeregowania winny opierać się na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398),
·        akta osobowe pedagoga nie zawierały aktualnej umowy o pracę pomimo, że do ostatniego dnia kontroli pani pedagog była zatrudniona w PPP-2 w pełnym wymiarze czasu. Ostatnia dołączona do akt umowa została zawarta na czas określony do 31.08.2005 r.,
·        w 4 przypadkach akta osobowe pracowników pedagogicznych nie zawierały informacji o wymiarze etatu,
·        akta osobowe 7 pracowników pedagogicznych nie zawierały zakresów obowiązków,
·        w aktach osobowych nie było dokumentu potwierdzającego wykształcenie zawodowe wymagane na stanowisku konserwatora.
Jednostka w 2008 r. nie spełniała wymogów nałożonych na nią przez uor, pod kątem dostępnej dokumentacji opisującej politykę rachunkowości, przyjętego planu kont oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Polityka rachunkowości oraz plan kont w formie spójnego dokumentu zawierającego uregulowania art. 10 uor zostały opracowane w styczniu 2009 r.
W wyniku kontroli stwierdzono ponadto, że w PPP-2 nie było przyjętego regulaminu postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej, co naruszało art. 47 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zwanej dalej uofp, według których na ówczesnym dyrektorze spoczywał obowiązek sporządzenia i stosowania procedur m.in. w zakresie udzielania zamówień publicznych. W trakcie kontroli opracowana została instrukcja stosowania ustawy pzp w PPP-2 oraz regulamin pracy komisji przetargowej.
W toku kontroli ustalono, że zakupiona w grudniu 2008 r. ze środków otrzymanych przez PPP-2 z Ministerstwa Edukacji Narodowej aparatura do prowadzenia terapii metodą Biofeedback – w kwocie 14.012 zł (sprzęt i szkolenie) do zakończenia kontroli nie była wykorzystywana w poradni. Uwagę zwraca fakt, że tak wysoce specjalistyczny sprzęt nie wspomaga bieżącej pracy poradni. Należy dodać jednocześnie, że jedyną osobą przeszkoloną w obsłudze ww. aparatury jest obecnie zawieszony dyrektor PPP-2.
Główna księgowa spełniała wymogi określone w art. 45 ust.2 uofp, dotyczące osób zajmujących stanowiska głównych księgowych.
Kontrola wynagrodzeń nie wykazała istotnych nieprawidłowości.
W toku kontroli stwierdzono, że ówczesny dyrektor wypełniał obowiązek sporządzania i przesyłania informacji do Wydziału Oświaty dotyczących transakcji podejrzanych w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Nr 289/05 z dnia 10.06.2005 r. Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”. Według ww. informacji w PPP-2 nie wystąpiły – w okresie objętym kontrolą – żadne transakcje finansowe, które nosiłyby znamiona transakcji podejrzanych.
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił:
1.      prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w uor,
2.      wypłacenie pracownikom zaległego ekwiwalentu za używanie własnej odzieży,
3.      działanie w ramach posiadanego upoważnienia związanego z wydatkowaniem przyznanych środków budżetowych,
4.      rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych,
5.      okazanie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji poradni wraz z protokołem, rozliczeniem i wydrukiem z ksiąg rachunkowych potwierdzającym zgodność sald,
6.      oznakowanie zinwentaryzowanych środków,
7.      bieżące i rzetelne prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
8.      stosowanie dokumentów OT i LT w gospodarce środkami trwałymi,
9.      kontrolowanie terminów płatności zobowiązań i należności,
10.ewidencjonowanie wydatków na właściwych paragrafach zgodnie z Rozp. MF o klasyfikacji,
11.przestrzeganie zasad tworzenia raportów kasowych oraz pozostałych wewnętrznych dokumentów księgowych,
12.wydatkowanie środków ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13.uregulowanie kwestii błędnie naliczanego czynszu za wynajem pomieszczeń,
14.uzupełnienie akt osobowych pracowników o brakujące dokumenty,
15.zatrudnienie lekarza w oparciu o właściwą podstawę prawną,
16.podjęcie działań zmierzających w kierunku wykorzystania aparatury Biofeedback.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/06/18, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/06/18 12:21:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/06/18 12:21:33 nowa pozycja