Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: P/23/09

Prawidłowość realizacji inwestycji – Osiedle Bukowo: ul. Górna z chodnikami i oświetleniem.

Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin. Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 10 lipca – 06 sierpnia 2009 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (zw. dalej WIM) w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji – Osiedle Bukowo: ul. Górna z chodnikami i oświetleniem.
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 11 sierpnia 2009 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 września 2009 r.
Kontrola realizacji inwestycji dot. przebudowy i uzbrojenia ul. Górnej (wraz z sięgaczem) na osiedlu Bukowo w Szczecinie na odcinku od rozwidlenia z sięgaczem do ul. Okólnej nie wykazała istotnych nieprawidłowości w realizacji umowy na ww. inwestycję i procedurze wyboru wykonawcy. Drobne uwagi natury formalnej dotyczą jedynie szacowania wartości zamówienia.
             Ustalono, że główny specjalista WIM ustalając wartość szacunkową zamówienia w 6. z 13. przypadków przyjął jako podstawę nieaktualne kosztorysy, tj. opracowane wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (17.12.2007 r.), co było niezgodne z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zw. dalej pzp, wg którego ustalenia wartości zamówienia w przypadku robót budowlanych dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Ww. aktualizacji nie dokonano w przypadku niżej wymienionych kosztorysów dotyczących:
·        Robót drogowych, który został opracowany w dniu 05.02.2007 r.
·        Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, który został opracowany w dniu 28.02.2007 r.,
·        Przełożenia kabla Enea w ulicy Górnej (sięgacz), który został opracowany w marcu 2007 r.,
·        Modernizacji ulicy Górnej (sięgacz) – zasilanie kablowe przepompowni ścieków, który został opracowany w marcu 2007 r.,
·        Oświetlenia ulicy Górnej (sięgacz) – słupy 10.1 – 10.4, który został opracowany w marcu 2007 r.,
·        Organizacji ruchu, który został opracowany w kwietniu 2006 r.
W pozostałym badanym obszarze ustalono, że zrealizowano inwestycję zgodnie z zawartą umową oraz przeprowadzono procedurę przetargową zgodnie z wymogami pzp oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a w szczególności:
-          sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy w tym nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 
-          prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
-          terminowo sporządzono ogłoszenia dot. przetargu,
-          prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokół z postępowania w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
-          żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym m.in. ofertę cenową, wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, wykaz wykonanych robót, aktualny odpis z właściwego rejestru alboaktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jak i dokonano ich merytorycznej oceny,
-          dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.
 
Prezydent zalecił Dyrektorowi WIM każdorazowo dla robót budowlanych dokonywać aktualizacji kosztorysów w sytuacji gdy zostały opracowane wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/10/27, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/10/27 11:27:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/10/27 11:27:56 nowa pozycja