Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: P/2/09

Wynagrodzenia osobowe pracowników i kategorii ich zaszeregowania za 2008 r.

Zespół Szkół Nr 3 ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w dniach od 06 stycznia do 19 stycznia 2009 r. kontrolę w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie przy ul. Sowińskiego 1(zw. dalej ZS nr 3) w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i kategorii ich zaszeregowania za 2008 r.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/2/09 podpisanym w dniu 19 stycznia 2009 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 lutego 2009 r.
Kontrola przeprowadzona w ZS nr 3 w ww. zakresie, na przykładzie próby 29 pracowników tj. 33% ogółu zatrudnionych, nie wykazała istotnych nieprawidłowości.
 Zgodnie z zapisami § 2 Regulaminu wynagradzania ZS nr 3, podstawą ustalania wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222) i aktualnie obowiązująca w tym zakresie Uchwała Rady Miasta Szczecin. Wymieniona podstawa prawna nie zawierała zmian, w tym zmiany Załącznika Nr 3 – Wykaz stanowisk pracowniczych (zw. dalej Wykazem stanowisk), w tym pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych
i stanowiskach urzędniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, zaszeregowanie do kategorii wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania ZS nr 3), wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 73, poz. 430).
Wynagrodzenia naliczane były i wypłacane zgodnie z ww. uregulowaniami. Wysokość wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi była ustalona zgodnie z tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dla najniższego wynagrodzenia w wysokości 720 zł i wartości jednego punktu – 3,50 zł. Stawki te obowiązywały do dnia 30.06.2008 r.
Przy zastosowaniu najniższego wynagrodzenia w wysokości 850,00 zł i wartości jednego punktu – 4,00 zł, (wprowadzonych Aneksem nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi, obowiązujących od 01.07.2008 r.) oraz przy uwzględnieniu dopuszczalnego odchylenia w wysokości -10%, trzech pracowników miało zaniżone wynagrodzenia zasadnicze. Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli ustalone były zgodnie z wysokością minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.)
W trakcie kontroli kategorii zaszeregowania wybranej grupy pracowników ustalono, że kategorie zaszeregowania zostały przyznane pracownikom zgodnie z Wykazem stanowisk. W przypadku stanowiska Głównego Księgowego nowa kategoria zaszeregowania została ustalona dla pracownika od miesiąca kwietnia 2008 r., zgodnie ze zmianą wprowadzoną do Załącznika Nr 3 Wykazu stanowisk.
Pracownicy administracji i obsługi ZS nr 3 spełniali wymagania kwalifikacyjne wymienione w Załączniku Nr 3 Wykazu stanowisk, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika obiektów sportowych, na którym
to stanowisku wymagane było wykształcenie wyższe i staż pracy – 7 lat. Pracownik nie posiadał
wyższego wykształcenia, ale zgodnie z zapisami
§ 25 Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi, pracownik, który w dniu wejścia w życie regulaminu nie spełniał wymagań kwalifikacyjnych może pozostawać na zajmowanym dotychczas stanowisku, ale nie może awansować na stanowisko wyższe. Powyższy zapis z Regulaminu wynagradzania był również zgodny z zapisami Art. 24 ust 1 i 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Szczecin zawartego w dniu 8 stycznia 1997 r. w Szczecinie i obowiązującego od dnia 01 czerwca 1997 r.
Prezydent Miasta zalecił Dyrektorowi ZS nr 3:
1.      zaktualizowanie dokumentacji dotyczącej zasad wynagradzania,
2.      stosowanie w praktyce zasad związanych z ustalaniem najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/04/17, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/04/17 13:14:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/04/17 13:14:15 nowa pozycja