Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: P/28/09

Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi.

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 4 sierpnia – 25 sierpnia 2009 r. przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, Szczecin (zw. dalej MOSRiR) w temacie zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi.
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 2 września 2009 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 listopada 2009 r.
W wyniku kontroli w zakresie:
- finansowania obiektów sportowych,
- udostępniania obiektów sportowych,
- zawierania umów na nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych,
- prawidłowości ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych,
- obowiązujących uregulowań wewnętrznych dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych,
stwierdzono nieprawidłowości polegające głównie na nieodpłatnym udostępnianiu Hali Sportowej, wbrew zapisom uchwały Rady Miasta Szczecin, błędnym ustalaniu opłaty za użytkowanie obiektów, bezumownym wynajmowaniu obiektów sportowych (szczegółową kontrolą objęto 5 spośród ogółem 12 skontrolowanych).
Ustalono, że Dyrektor MOSRiR wynajmował w czerwcu 2009 r. nieodpłatnie Miejskiemu Klubowi Sportowemu Pogoń’04 Halę Sportową przy ul. Twardowskiego w celach rozgrywania meczów Środowiskowej Ligi Futsalu pomimo, że Pogoń’04 pobierała opłatę od drużyn rozgrywających mecze w ramach przedmiotowej Ligi. Powyższe było niezgodne z ust. 11 Załącznika do Uchwały Nr XV/306/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 19.01.2004 r. w sprawie przyjęcia zasad korzystania
z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. MOSRiR oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów zw. dalej uchwałą, według którego organizacje pobierające odpłatność (czesne) od uczestników zajęć korzystają z obiektów sportowych odpłatnie, zgodnie z obowiązującym w MOSRiR cennikiem. W ww. okresie MOSRiR zawarł z klubem 10 umów najmu na korzystanie z Hali Sportowej do przeprowadzenia ww. rozgrywek w łącznym wymiarze czasowym 96,5 godziny, co uszczupliło dochody MOSRiR o kwotę 6.170 zł.
Stwierdzono ponadto, że stawki za wynajem obiektów sportowych określone w umowach obowiązujących w maju 2009 r. były niezgodne z Zarządzeniem Nr 585/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych (ze zmianami). We wszystkich skontrolowanych 4. przypadkach wynajęto Halę przy ul. Twardowskiego za kwotę 80 zł brutto za godzinę, podczas gdy stawki według cennika wynosiły dla szkół 74,66 zł brutto oraz 133,33 zł brutto dla innych podmiotów. W jednym przypadku na cztery wynajęto również Halę przy ul. Narutowicza za kwotę 65 zł brutto za 45 minut, pomimo, że stawka według cennika dla uczelni wyższych wynosiła 59 zł brutto. Przyczyną powyższego było niewłaściwie określenie przez kierowników obiektów przygotowujących umowy stawek za wynajem oraz brak skutecznej kontroli przez kierownictwo MOSRiR.
Stwierdzono też, że MOSRiR nie zawarł umów z Husarią Szczecin, Pogonią Nowa oraz z Samodzielnym Pododdziałem Policji na korzystanie z miejskich obiektów sportowych pomimo, że Husaria użytkowała obiekt przy ul. Bandurskiego
w dniu 06.04.2008 r., Pogoń Nowa użytkowała Halę przy ul. Twardowskiego 1,5 godziny tygodniowo a Policja boisko przy ul. Witkiewicza 3 godziny tygodniowo, co było niezgodne z ust. 2 Załącznika do Uchwały, który nakładał taki obowiązek.
W przypadku dwóch ww. klubów kierownicy obiektów nie sporządzili stosownych umów, natomiast Policji udostępniano bezpłatnie boisko na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych jedynie na podstawie pisemnej zgody dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki.
Regulamin Organizacyjny MOSRiR nie był aktualizowany od września 2004 r., co spowodowało, że nie zawierał w wykazie obiektów sportowych administrowanych przez MOSRiR Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Nehringa, Stadionu przy ul. Bandurskiego, Osiedlowego Centrum Sportowego przy ul. Modrej, Kompleksu Sportowego przy ul. Potulickiej, a uwzględniał obiekty nie należące obecnie do MOSRiR (Lodogryf, Dziewoklicz, Dar Szczecina). Wg wyjaśnień Dyrektora MOSRiR brak bieżącej aktualizacji Regulaminu związany był z planami przejęcia kolejnych obiektów sportowych przez MOSRiR. Stwierdzono ponadto, że kierownicy obiektów: Hali Sportowej przy ul. Twardowskiego, Stadionu przy ul. Bandurskiego, Hotelu SDS nie posiadali zakresów obowiązków, odpowiedzialności oraz uprawnień (przekazano je dopiero po zakończeniu kontroli).
Kontrola wykazała ponadto, że kierownicy obiektów w 12 na 27 przypadków nie wyegzekwowali od klubów list zawodników i osób korzystających z obiektów, czym naruszono ust. 13 Załącznika do Uchwały. Nie wymagano też od prowadzących zajęcia sportowe, pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z regulaminem użytkowania obiektu, co było niezgodne z ust. 20 Załącznika do Uchwały, wg którego osoba przeprowadzająca trening lub zajęcia po raz pierwszy na obiektach sportowych MOSRiR, bezwarunkowo musi potwierdzić zapoznanie się z treścią regulaminu użytkowania obiektu w formie pisemnej. Przyczyną powyższego było ujęcie przez MOSRiR w umowach najmu zapisu zobowiązującego kluby do zapoznania osób prowadzących zajęcia z treścią regulaminów.
Kierownik Stadionu przy ul. Bandurskiego nie sporządzał harmonogramów wykorzystania obiektu. Kluby przekazywały kierownikowi jedynie własny terminarz zajęć sportowych. Stwierdzono również, że w dniu 20.08.2009 r. (dzień kontroli ww. obiektu) kierownik nie posiadał aktualnych harmonogramów korzystania ze Stadionu przy ul. Bandurskiego. Powyższe było niezgodne z ust. 3 i 4 Załącznika do Uchwały.
W ocenie kontroli należałoby podjąć działania zmierzające do zwiększenia wykorzystania boiska żużlowego przy ul. Bandurskiego oraz kortu tenisowego przy ul. Nehringa (np. poprzez działania informacyjno promocyjne obiektu) w związku
z nikłym wykorzystaniem tych obiektów (kort tenisowy nie był w badanym okresie w ogóle wynajmowany).
Pozytywnie ocenia się natomiast wprowadzone od 2008 r. zasady sporządzania planów finansowych na poszczególne obiekty. Dyrektor MOSRiR przekazywał kierownikom do stosowania plany finansowe dochodów i wydatków na dany rok budżetowy z podziałem na paragrafy według klasyfikacji budżetowej i zobowiązywał do ich przestrzegania. Wskazanym byłoby jednak opracowanie pisemnych zasad dotyczących sporządzania, rozliczania i dokonywania zmian w planach finansowych obiektów, co zwiększyłoby przejrzystość występujących w powyższym zakresie procesów jak i odpowiedzialność poszczególnych osób w nich uczestniczących .Prezydent zalecił Dyrektorowi MOSRiR:
1. Wynajmować odpłatnie obiekty sportowe klubom, które pobierają odpłatność od uczestników zajęć korzystających z obiektów.
2. Stosować stawki za wynajem obiektów sportowych zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Szczecin.
3. Wynajmować obiekty sportowe na podstawie stosownych umów.
4. Zaktualizować Regulamin Organizacyjny MOSRiR uwzględniający obecną strukturę organizacyjną jednostki,
5. Egzekwować od organizacji wynajmujących nieodpłatnie obiekty sportowe listy zawodników i osób korzystających z tych obiektów oraz żądać pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z regulaminem użytkowania obiektu przez osoby prowadzące zajęcia.
6. Sporządzać Harmonogramy wykorzystania obiektu.
7. Podjąć działania zmierzające do pełniejszego wykorzystania kortu tenisowego i boiska żużlowego.
8. Opracować zasady sporządzania, rozliczania i dokonywania zmian w planach finansowych obiektów. 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2010/01/06, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2010/01/06 10:53:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2010/01/06 10:53:51 nowa pozycja