Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: P/1/09

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Dom Kultury „Słowianin” ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach: od 2 stycznia do 19 stycznia 2009 r. przeprowadził kontrolę w Domu Kultury "Słowianin" w Szczecinie,zwanym dalej DK Słowianin, w zakresie przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca   1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k. p., realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/1/09 podpisanym w dniu 19 stycznia 2009 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 lutego 2009 r.
    W toku kontroli ustalono, że w DK Słowianin (stan zatrudnienia 7 pracowników) nie dopełniono obowiązku wynikającego z zapisu art. 23711 § 1-2 k. p., wg którego (....) pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy; pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników (...); w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.
Jak wynikało z dokumentacji przedłożonej do kontroli Dyrektor DK Słowianin nie posiadał dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp; nie powierzył wykonywania zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy jak również Dyrektor DK Słowianin nie zlecił wykonywania zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy.
W DK Słowianin nie założono i nie prowadzono książki obiektu budowlanego oraz nie poddawano obiektu budowlanego okresowej kontroli wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Spowodowane to było tym, iż dyrektor DK Słowianin nie był właścicielem bądź zarządcą budynku, na których to osobach, na podstawie cytowanego przepisu, ciążył obowiązek poddawania obiektów budowlanych kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (...).
Biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo pracowników oraz użytkowników obiektu, w trakcie trwania kontroli, Dyrektor DK Słowianin zlecił wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej oraz przewodów kominowych.
W wyniku badań i pomiarów instalacji elektrycznych nie wykazano nieprawidłowości; w wyniku badań przewodów kominowych stwierdzono, że ”przewody kominowe murowane wymagają remontu (...); przewody kominowe stalowe skorodowane - należy wymienić i ocieplić w części ponad dachem (...)”.
W DK Słowianin nie prowadzono rejestru wypadków przy pracy ani rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby, choć obowiązek prowadzenia rejestrów wynikał z zapisu art. 234 § 3 i art. 235 § 4 k. p.
Ze złożonego przez Dyrektora DK Słowianin oświadczenia wynikało, że w kontrolowanym okresie w placówce nie odnotowano zdarzeń ani zwolnień lekarskich objętych ochroną ubezpieczeniową ZUS z tytułu wypadków przy pracy.
W badanym okresie, nie odnotowano również zachorowań na choroby zawodowe ani podejrzeń zachorowań.
W toku badania dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego stwierdzono, że został spełniony obowiązek określony w art. 226 pkt. 1 k. p. Na wszystkich stanowiskach pracy oceniono i udokumentowano ryzyko zawodowe. Nie dopełniono jednak wymogu określonego w pkt. 2 ww. artykułu, wg którego pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: zastępcy dyrektora, gł. księgowego, st. specjalisty ds. działalności podstawowej, instruktora ds. działalności podstawowej, specjalisty ds. obsługi i konserwacji urządzeń audiowizualnych i akustycznych, do dnia kontroli nie zostali poinformowani o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 Na uwagę zasługuje fakt, że po stwierdzeniu uchybienia przez kontrolującą, Dyrektor DK Słowianin wykonał niezwłocznie ciążący na nim obowiązek i poinformował pracowników o ryzyku zawodowym oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Stwierdzono ponadto, że stanowiące integralną część regulaminu pracy „zasady i terminy prowadzenia szkoleń z zakresu bhp (...)” opracowane zostały na podstawie nieobowiązującego w dniu kontroli rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp. W okresie objętym kontrolą obowiązywało rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono ponadto, że do zakresu obowiązkówna stanowisku specjalisty ds. obsługi i konserwacji urządzeń audiowizualnych i akustycznych należała „obsługa elektroakustyczna imprez programowych DK Słowianin” pomimo tego, że nie posiadał on udokumentowanych kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, co było naruszeniem  zapisu art. 2373 § 1 k.p. , wg którego nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada on wymaganych kwalifikacji (...); zapisu § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogły zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne (...).
W toku kontroli ww. złożył pisemne oświadczenie o rozpoczęciu kursu doskonalenia zawodowego „budowa, eksploatacja, dozór urządzeń, instalacji  i sieci elektroenergetycznych”. Jednocześnie Dyrektor DK Słowianinzłożył oświadczenie o „ zakazie wykonywania przez w/w, w ramach obowiązków pracowniczych, jakichkolwiek prac związanych z naprawą czy konserwacją urządzeń zasilanych energią elektryczną, do czasu uzyskania w tym zakresie wymaganych uprawnień”.
Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości związanych z dopuszczaniem do pracy, do wykonywania której pracownicy nie posiadaliby dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonano obowiązek wynikający z zapisu art. 2373 § 2 k. p. oraz rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp. Wszyscy pracownicy DK Słowianin posiadali udokumentowane odbycie szkoleń w dziedzinie bhp.
W wyniku kontroli nie stwierdzono również naruszenia obowiązku wynikającego z zapisu art. 229 § 4 k. p., wg którego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wszyscy pracownicy posiadali aktualne orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 
Nie wniesiono uwag do, stanowiących integralną część regulaminu pracy, zasad przydziału, gospodarowania i ewidencjonowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, zgodnych z zapisami określonymi w art. 2376 – 2379 k. p., a także szczegółowymi zasadami przydzielania środków ochrony indywidualnej określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp.
Uchybieniem było natomiast to, iż w „tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej (...)” nie uwzględniono pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. obsługi i konserwacji urządzeń audiowizualnych i akustycznych.
Po zasygnalizowaniu przez kontrolującą uchybienia, przed zakończeniem czynności kontrolnych, przedłożono kontrolującej nową tabelę uwzględniającą wszystkie stanowiska pracy, na których pracodawca był zobowiązany wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
W toku kontroli ustalono, że w DK Słowianin nie prowadzono Książki kontroli, co było sprzeczne z postanowieniem określonym w § 2 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/2003 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 lipca 2003 r.
w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli stanowiącym, że przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący dokonuje każdorazowo adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną. Przed zakończeniem
kontroli książkę założono i przedłożono kontrolującej.
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi DK Słowianin:
1.     Powierzenie wykonywania zadań służby bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.     Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy oraz rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.
3.     Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
  1. Opracowanie zasad szkoleń w dziedzinie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Nie dopuszczanie do pracy pracowników nie posiadających wymaganych kwalifikacji.
6.     Prowadzenie na bieżąco Książki kontroli.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/03/03, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/03/03 10:35:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/03/03 10:35:19 nowa pozycja