Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: Z/14/09

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11grudnia 2008 r., po kontroli P/23/08, przeprowadzonej przez WKiAW.

Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych, ul. Racibora 60 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach: od 29 grudnia 2009 r. do 5 stycznia 2010 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych, zwanym dalej ZSEE, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WKiAW/II/MM/0914/607/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. dotyczącym kontroli P/23/08, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/14/09 podpisanym w dniu 5 stycznia 2010 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 05.01.2010 r.
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 grudnia 2008 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił:
1. Wzmożenie nadzoru nad prowadzeniem i prawidłowym dokumentowaniem postępowań powypadkowych.
Z dokumentacji przedłożonej do kontroli wynikało, że w okresie od 28.11.2008 r. do dnia kontroli w ZSEE doszło do jednego wypadku przy pracy, w którym poszkodowaną została pracownica zatrudniona na stanowisku sprzątaczki.
Kontrolująca stwierdziła, że w toku dochodzenia powypadkowego spełniono wszystkie wymogi wynikające z zapisów ówczesnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków.
Powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy w skład, którego wchodził pracownik służby bhp i społeczny inspektor pracy ustalił okoliczności i przyczyny wypadku na podstawie: dokonanych i udokumentowanych oględzin miejsca wypadku, wysłuchania poszkodowanego, zebrania informacji od świadka wypadku, dokumentacji medycznej; wskazał środki profilaktyczne mające na celu uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości.
Nie wniesiono uwag do formalnego prowadzenia dochodzenia powypadkowego, w tym terminów: sporządzenia protokołu powypadkowego, zatwierdzenia protokołu przez pracodawcę, doręczenia protokołu poszkodowanej.
2. Wzmożenie nadzoru nad prawidłowym dokumentowaniem przez pracowników wychodzenia z terenu zakładu pracy w czasie godzin pracy.
W toku kontroli stwierdzono, że w placówce prowadzono na bieżąco książki „ewidencji wyjść w godzinach służbowych”. Pracownicy wychodzący poza teren placówki w godzinach pracy fakt ten zgłaszali dyrektorowi placówki lub bezpośrednim przełożonym.
3. Uzupełnienie rejestru „wypadków przy pracy” o informacje dotyczące wniosków i zalecenia profilaktycznych zespołu powypadkowego.
Do kontroli przedłożono „rejestr wypadków przy pracy”, który zawierał wszystkie informacje, wynikające z zapisu § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, w tym: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, liczbę dni niezdolności do pracy, wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.
4. Dokonywanie refundacji zakupu okularów korygujących wzrok wyłącznie osobom uprawnionym do ich refundacji, jeżeli wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
W okresie od 28.11.2008 r. do dnia kontroli refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym otrzymało 3 pracowników zatrudnionych na stanowiskach: referenta, specjalisty ds. kadr oraz księgowej.
Obowiązek stosowania okularów korekcyjnych do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych przez ww. pracowników wynikał z orzeczenia lekarskiego wydanego w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Zrealizowano tym samym obowiązek nałożony na pracodawcę zapisem § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
5. Ustalenie w zakładowym regulaminie pracy sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
W toku kontroli stwierdzono, że wykonano obowiązki wynikające z zapisu art. 1041 § 1 pkt. 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), wg którego regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
Aneksem nr 1 z dnia 02.01.2009 r. do Regulaminu pracy ZSEE wprowadzono szczegółowe zapisy dotyczące sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także zasady przechowywania dokumentacji potwierdzającej zapoznanie się pracowników z ww. ryzykiem.
6. Dostarczanie Dyrektorowi WKiAW kopii dokumentacji przekazanej przez organy kontroli zewnętrznej.
Potwierdzeniem wykonania obowiązku wynikającego z zapisu § 11 i 12 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli były pisma dyrektora ZSEE do dyrektora WKiAW UM Szczecin z dnia 05.01.2009 r. oraz z dnia 02.12.2009 r. dotyczące przekazania kopii dokumentacji z kontroli zewnętrznych nad warunkami pracy.


 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2010/02/26, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2010/02/26 14:38:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2010/02/26 14:38:17 nowa pozycja