Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: P/68/09

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2października 2008 r., po kontroli P/17/08, przeprowadzonej przez WKiAW.

Zespół Szkół Budowlanych, ul. Unisław 32/33 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach:
od 27 do 30 października 2009 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Budowlanych, zwanym dalej ZSB, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WKiAW/II/MM/0914/504/08 z dnia 2 października 2008 r. dotyczącym kontroli P/17/08, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/68/09 podpisanym w dniu 22 grudnia 2009 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 05.01.2010 r.
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2 października 2008 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił:
1. Ustalenie w Regulaminie Pracy:
a) sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
b) wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
W toku kontroli stwierdzono, że pracodawca wykonał obowiązki wynikające z zapisu art. 1041 § 1 pkt. 1 i 8, wg którego regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:
- organizację pracy, (...) wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
- obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
W Załączniku nr 6 do Regulaminu pracy ZSB zostały szczegółowo uregulowane zasady informowania pracowników o ryzyku zawodowym i działaniach profilaktycznych z nim związanych.
W Załączniku nr 7 do Regulaminu pracy ZSB ustalono zasady wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej.
2. Nie dopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych.
W toku kontroli ustalono, że pracownik zatrudniony na stanowisku konserwatora, do którego obowiązków należała „naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej” posiadał aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: „obsługi, konserwacji, remontu, montażu dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
- elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
- elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe”.
3. Wzmożenie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową ZUS aż do zakończenia spraw odszkodowawczych w ZUS.
Z dokumentacji przedłożonej do kontroli oraz ustnego oświadczenia dyrektora placówki wynikało, że w okresie od 12.09.2008 r. do dnia kontroli w ZSB nie zarejestrowano wypadku przy pracy.
4. Sporządzenie kart statystycznych wypadków przy pracy i przekazywanie do Urzędu Statystycznego w Szczecinie.
Kontrolująca stwierdziła, że zalecenie zostało wykonane prawidłowo. Sporządzono
i przekazano do Urzędu Statystycznego w Szczecinie karty statystyczne wypadku przy pracy z dnia 07.11.2005 r. oraz wypadku przy pracy z dnia 31.10.2007 r.
5. Dokonywanie wpisów w książkach obiektów budowlanych w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie wpisu.
W ZSB prowadzono 12 książek obiektów budowlanych. Osobą upoważnioną do dokonywania wpisów w książkach był kierownik administracji, który został przez pracodawcę przeszkolony w zakresie prowadzenia książek obiektów budowlanych.
Analiza dokumentów potwierdziła dokonywanie na bieżąco wpisów do książek obiektów budowlanych, co było zgodne z zapisem § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), wg którego wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.
6. Dostarczanie Dyrektorowi WKiAW kopii dokumentacji przekazanej przez organy kontroli zewnętrznej.
Z analizy dokumentacji przedłożonej do kontroli wynikało, że w okresie od dnia 12.09.2008 r. do dnia 22.12.2009 r. kontrole zewnętrzne w zakresie nadzoru nad warunkami pracy przeprowadzał w placówce wyłącznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, zwany dalej PPIS.
Ponieważ zalecenia zawarte w protokołach kontroli realizowano na bieżąco, a PPIS nie wydał żadnych decyzji administracyjnych, dokumentów nie przesyłano do WKiAW .
W toku kontroli nie wykazano nieprawidłowości w zakresie realizacji ww. zaleceń pokontrolnych.
 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2010/01/18, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2010/01/18 15:02:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2010/01/18 15:02:08 nowa pozycja