Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: P/37/09

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 lipca 2008 r., po kontroli P/9/08, przeprowadzonej przez WKiAW.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka, ul. Kamienna 22 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach:
od 27 do 30 października 2009 r. przeprowadził kontrolę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka ul. Kamienna 22, 71-883 Szczecin, zwanym w dalszej treści MOW, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WKiAW/II/MM/0914/ 344 /08 z dnia 7 lipca 2008 r. dotyczącym kontroli P/9/08, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/37/09 podpisanym w dniu 30 października 2009 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 listopada 2009 r.
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 lipca 2008 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił:
1. Uzupełnienie wykazu prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet.
W toku kontroli stwierdzono, że w „wykazie prac wzbronionych kobietom”, stanowiącym integralną część Regulaminu pracy MOW, nadal nie ujęto dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią, prac w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, określonymi w rozdziale VII Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm.).
Stwierdzono ponadto, że znajdujący się w zakładowym regulaminie pracy zapis dotyczący zakazu zatrudniania kobiet „przy pracach w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (...)” był rozbieżny z zapisami rozdziału V ust. 1 pkt 3
i ust. 2 Załącznika do ww. rozporządzenia, wg których zakaz wykonywania prac w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią.
2. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których taka ocena nie została dokonana.
3. Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich czynników środowiska pracy występujących przy wykonywanych pracach.
4. Ustalenie w regulaminie pracy sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
Z przedstawionej do kontroli dokumentacji wynikało, że na wszystkich stanowiskach pracy została dokonana ocena ryzyka zawodowego, w tym na stanowisku nauczyciela informatyki. Na stanowisku tym zatrudniony był jeden pracownik, którego w dniu 06.08.2008 r. poinformowano o ryzyku zawodowym, który wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Stwierdzono natomiast, że w dokumentacji ww. oceny ryzyka zawodowego brak było opisu ocenianego stanowiska, wyszczególnienia stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów; wykonywanych zadań, co było niezgodne z zapisem § 39a
ust. 3 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz.1650 ze zm.), wg którego pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań.
W dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, dla poszczególnych stanowisk pracy, uwzględniono wszystkie czynniki występujące przy wykonywanych pracach, w tym:
- na stanowisku palacza uzupełniono dokumentację oceny o zagrożenia związane z oddziaływaniem pyłów przemysłowych, szkodliwych czynników chemicznych,
- na stanowisku sprzątaczki uzupełniono dokumentację o zagrożenia związane z oddziaływaniem szkodliwych preparatów chemicznych.
Do zakładowego Regulaminu pracy wprowadzono zapis dotyczący sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym. Zgodnie z zapisem pracownicy byli informowani o ryzyku zawodowym podczas szkolenia wstępnego „instruktaż stanowiskowy” oraz na szkoleniach okresowym z zakresu bhp.
5. Opracowanie zasad przydzielania, gospodarowania i ewidencjonowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
6. Ustalenie w regulaminie pracy wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
Zarządzeniem wewnętrznym nr 101/08 z dnia 06.08.2008 r., stanowiącym Załącznik do Regulaminu pracy MOW, uregulowano kompleksowo zasady przydzielania, gospodarowania i ewidencjonowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
7. Opracowanie zasad prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Poddanie szkoleniom z zakresu bhp wszystkich pracowników nie posiadających aktualnych zaświadczeń o ich ukończeniu.
Kontrolująca nie wniosła uwag do realizacji ww. zaleceń. Do kontroli przedłożono opracowane zasady prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp. Zasady prowadzenia szkoleń skonsultowano z przedstawicielem pracowników, o czym świadczył podpis na dokumencie.
Stwierdzono ponadto, że wszyscy pracownicy MOW posiadali aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Zawarcie umowy na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników.
Do kontroli przedłożono Umowę nr 184/W/2008 zawartą w dniu 05.08.2008 r. zawartą pomiędzy: Porta Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Dubois 27, prowadzącą Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej,
a Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym im. Janusza Korczaka ul. Kamienna 22, 71-883 Szczecin. Umowa została zawarta na okres od 06.08.2008 r. do 05.08.2010 r. W ramach umowy Wykonawca zobowiązał się do wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.
10. Przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących w placówce.
W dniu 09.10.2008 r. zlecono Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wykonanie badań i pomiarów w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym WKiAW/II/MM/0914/344/08 z dnia 07.07.2008 r.
W wyniku badań i pomiarów nie stwierdzono przekroczeń wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń badanych czynników szkodliwych w środowisku pracy.
Na podstawie uzyskanych wyników, pracodawca prowadził rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy oraz karty badań i pomiarów tych czynników.
11. Wystąpienie do jednostki merytorycznej o zapewnienie w budżecie środków finansowych na niezbędne remonty i modernizacje związane z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy
i nauki.
Z dokumentacji przedłożonej do kontroli oraz ustnych wyjaśnień pracodawcy wynikało, że zwracał się wielokrotnie do jednostki nadrzędnej z prośbą o wyasygnowanie środków finansowych na niezbędne remonty i modernizacje, w tym szczególnie remont kotłowni opalanej na paliwo stałe.
W okresie od czerwca 2008 r. do dnia kontroli w placówce częściowo wymieniono okna, zlikwidowano azbest nad oknami w części stropodachu sali gimnastycznej oraz przeprowadzono remont komina kotłowni.
12. Dostarczanie Dyrektorowi WKiAW kopii dokumentacji przekazanej przez organy kontroli zewnętrznej.
W okresie objętym kontrolą pracodawca nie otrzymał od państwowych organów kontroli nad warunkami pracy, żadnych wystąpień, nakazów, decyzji dotyczących działalności MOW.
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi MOW:
1. Dostosowanie wykazu prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet do obowiązujących przepisów.
2. Uzupełnienie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego o niezbędne elementy.


 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/12/18, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/12/18 13:02:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/12/18 13:02:24 nowa pozycja