Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: Z/6/09

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Zespół Szkół nr 14 ul. Łabędzia 4 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach: od 20 maja 2009 r. do 29 maja 2009 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół nr 14 ul. Łabędzia 4, 71-453 Szczecin, zwanym dalej ZS14, w zakresie: przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca   1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k. p.; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.); realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2007 r.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/6/09 podpisanym w dniu 29 maja 2009 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29 czerwca 2009 r.  
W ZS14 do dnia 19.10.2008 r. zadania służby bhp wykonywał specjalista ds. bhp, zatrudniony w Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Szczecinie.
Od dnia 20.10.2008 r. wykonywanie zadań służby bhp w ZS14, na mocy zawartej umowy, zlecono Ośrodkowi BHP przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie, zwany dalej Ośrodkiem BHP przy ZCE.
W toku kontroli realizacji zadań służby bhp stwierdzono, że inspektor ds. bhp, wykonująca zadania w imieniu Ośrodka BHP przy ZCE, od czasu zawarcia umowy, pojawiła się w placówce tylko raz. Przeprowadziła wizytację obiektu i sporządziła
„Analizę stanu bhp za rok 2008 ” .
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak zapisów w „Regulaminie pracy ZS14” dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na poszczególnych stanowiskach pracy, co było niedopełnieniem wymogu określonego w art. 104 § 1 pkt 8 k. p.,  wg którego regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
Stwierdzono również uchybienie polegające na tym, iż w § 45 regulaminu pracy znalazł się zapis o treści „Szkolenie podstawowe w zakresie bhp winien ukończyć pracownik (...).Szkolenie podstawowe i okresowe w zakresie bhp prowadzą (...)”. Zapis powyższy był niezgodny z obowiązującą regulacją prawną określoną w § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), wg której szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
Nie stwierdzono natomiast uchybień w realizacji zapisów art. 2373 § 2 k. p. Wszyscy pracownicy ZS14 zostali przeszkoleni w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy oraz byli poddawani systematycznym szkoleniom okresowym w tym zakresie.
Szkolenia prowadzone były na podstawie opracowanych w ZS14 zasad i programów szkoleń, które zostały skonsultowane z przedstawicielami pracowników do czego obligował zapis art. 23711a  § 1 pkt 5 k. p., wg którego pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapisem § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp, wg którego pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.
W zakresie kontroli obejmującej dokumentację oceny ryzyka zawodowego stwierdzono, że ocena została przeprowadzona na wszystkich stanowiskach pracy w ZS14. Wszyscy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym. Tym samym zrealizowano obowiązek wynikający z zapisu art. 226 k. p., wg którego pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Stwierdzono natomiast uchybienie polegające na tym, że oceny ryzyka zawodowego, na wszystkich stanowiskach pracy, dokonał jednoosobowo gł. specjalista ds. bhp, co było niezgodne z zapisem   pkt. 6 PN-N-18002 “System zarządzania bhp. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego” stanowiącym, że ocenę ryzyka przeprowadza zespół, w skład którego wchodzi pracodawca
i wyznaczeni pracownicy (...).
  Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji obowiązku prowadzenia badań lekarskich. Wszyscy pracownicy posiadali aktualne zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, zgodnie z zapisem art. 229 § 4 k. p., wg którego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
W toku czynności kontrolnych ustalono natomiast, że pracownik zatrudniony na stanowisku rzemieślnika, wykonał badania profilaktyczne we własnym zakresie i na własny koszt, poza jednostką służby zdrowia wyznaczoną przez pracodawcę do przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników, co było niedopełnieniem wymogów określonych w art. 229 § 6 k. p., wg którego badania (...) są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Wykonywanie badań z zakresu medycyny pracy w placówce, z którą pracodawca podpisał umowę związane było również z tym, że służba medycyny pracy, zgodnie z zapisem art. 7 ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (j.t. z 2004 r. Dz.U. Nr 125, poz. 1317 ze zm.) wykonując swoje zadania, współdziała z:  pracodawcami i ich organizacjami; pracownikami i ich przedstawicielami, a zwłaszcza ze związkami zawodowymi. Współdziałanie z pracodawcami i ich organizacjami oraz z pracownikami i ich przedstawicielami polega w szczególności na: bieżącej wzajemnej wymianie informacji o zagrożeniach zdrowia występujących na stanowiskach pracy i przedstawianiu wniosków zmierzających do ich ograniczenia lub likwidacji.
W toku kontroli dokumentacji postępowania powypadkowego wypadku przy pracy, któremu w dniu 27.03.2007 r. uległa pracownica zatrudniona na stanowisku nauczyciela, stwierdzono uchybienie polegające na nie wykonaniu zaleceń zespołu powypadkowego, określonych w pkt. 9 Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Uchybieniem było również nie ujęcie w rejestrze wypadków przy pracy wniosków i zaleceń profilaktycznych zespołu powypadkowego, do czego obligował zapis § 16 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744 ze zm.).
W toku prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z wykonywaniem badań i pomiarów nałożonych na zarządcę zapisami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.). Nie stwierdzono również nieprawidłowości dotyczących dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego. 
Uchybieniem natomiast było prowadzenie książek obiektów budowlanych, założonych w dniu 01.07.2004 r., niezgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134). Podkreślić należy jednocześnie, iż niezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia, założono nowe książki obiektów budowlanych, odpowiadające obowiązującym przepisom.
Przeprowadzone w roku 2004 badania i pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy wykazały niespełnienie norm natężenia oświetlenia na większości stanowisk pracy, co było niezgodne z zapisem § 26 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.) w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg którego oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
Jak wynikało ze złożonego przez pracodawcę oświadczenia „uzupełniono brakujące oprawy oświetleniowe w wymienionych pomieszczeniach. Kolejne pomiary natężenia i równomierności oświetlenia planujemy wykonać po zakończeniu drugiego etapu remontu kuchni, nie później niż do 31.12.2009r.”.
W odniesieniu do pozostałych obowiązków objętych kontrolą stwierdzono, że realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami i do ich realizacji nie wniesiono zastrzeżeń.
 
Prezydent Miasta Szczecin zalecił:
  1. Egzekwowanie od służby bhp, zgodnie z zawartą umową, obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp.
  2. Ustalenie w regulaminie pracy sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na poszczególnych stanowiskach pracy,
  3. Dostosowanie w regulaminie pracy zapisów dotyczących szkoleń w dziedzinie bhp do obowiązujących przepisów.
  1. Realizowanie wniosków i zaleceń zespołu powypadkowego.
  2. Uzupełnienie rejestru wypadków przy pracy o zapisy dotyczące wniosków i zaleceń profilaktycznych zespołu powypadkowego.
6.      Egzekwowanie od pracowników wykonywania badań profilaktycznych w jednostce służby medycyny pracy, z którą została zawarta umowa na wykonywanie badań.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/08/06, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/08/06 08:41:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/08/06 08:41:49 nowa pozycja