Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: P/11/09

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 , ul. Romera 2 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach: od 30 marca do 15 kwietnia 2009 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, zwanym dalej ZSO4, w zakresie przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca   1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k. p., realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2007 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/11/09 podpisanym w dniu 15 kwietnia 2009 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 kwietnia 2009 r.  
 W czasie kontroli w ZSO4 zatrudnionych było 105 pracowników, w tym: kobiet 73, niepełnosprawnych 0, młodocianych 0. 
Realizując zapis art. 23711 § 1 k. p. oraz § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie służby bhp Dyrektor ZSO4 zatrudnił inspektora bhp, w wymiarze czasu pracy – ¼ etatu, który legitymował się kwalifikacjami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, uprawniającymi do zajmowania stanowiska inspektora ds. bhp.
W toku prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono rażących nieprawidłowości. Zagadnienia objęte kontrolą realizowane były na ogół prawidłowo, nie uniknięto jednak pewnych uchybień w toku ich realizacji.
W roku 2004 przeprowadzono badania środowiska pracy na stanowiskach pracy w kuchni szkolnej. Badania i pomiary dotyczyły poziomu stężenia tlenku węgla oraz natężenie i równomierności oświetlenia światłem elektrycznym.
Wyniki badań wykazały stężenie tlenku węgla poniżej 0,1 krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia.
Według zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 ze zm.) badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia występującego w środowisku pracy nie przeprowadza się, jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i pomiarów nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia (…), a w procesie technologicznym lub w warunkach występowania danego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokość stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia.
Do dnia kontroli Dyrektor ZSO4 nie zlecił przeprowadzenia (laboratoriom posiadającym akredytację) ponownych badań i pomiarów w zakresie stężenia tlenku węgla na stanowiskach pracy w kuchni szkolnej.
Wyniki pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia światłem elektrycznym wykazały nie spełnienie norm natężenia oświetlenia na 14 stanowiskach pracy; równomierność oświetlenia mieściła się w granicach normy na wszystkich stanowiskach pracy.   Kontrolującej nie przedstawiono dokumentów potwierdzających dostosowanie natężenia oświetlenia do obowiązujących norm.
W ZSO4 opracowano dokumentację przydzielania, gospodarowania ewidencjonowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego stanowiącą załącznik do regulaminu pracy. Przedstawiona dokumentacja zawierała błędy merytoryczne polegające na tym, że:
-         nie zostały ustalone rodzaje środków ochrony indywidualnej, których obowiązek ustalenia nakładał na pracodawcę zapis art. 2378 § 1 k. p.,
wg którego  pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne (...),
-         część środków ochrony indywidualnej takich jak:: „kamizelka ciepłochronnej dla kierownika administracyjno-gospodarczego, intendenta, robotnika do prac ciężkich, konserwatora; kurtka p/deszczowa, czapka ocieplana dla robotnika do prac lekkich; półbuty na spodach p/ślizgowych dla sprzątaczki, kucharza, pomocy kuchennej” została zakwalifikowana do odzieży i obuwia roboczego, za które pracownicy otrzymywali ekwiwalent pieniężny, co było niezgodne z zapisem art. 2376 § 1 k. p., wg  którego pracodawca był obowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (...),
-         na podstawie notatki służbowej Dyrektora ZSO4 z dnia 24.10.2008 r. „w oparciu o złożone oświadczenie” sporządzono listę nauczycieli i pracowników, którym przysługiwał ekwiwalent na zakup odzieży i obuwia roboczego, za okres od września 2008 r. do sierpnia 2009 r.
Taki sposób dokumentowania nie wyczerpywał wymogów zapisu art. 2377 § 2 - 4 k. p., wg którego pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (...). Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego (...) pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny,
-         na stanowisku portiera do odzieży i obuwia roboczego błędnie zakwalifikowano umundurowanie, które nie mieści się w pojęciu odzieży i obuwia roboczego. Zasady przydziału umundurowania określa załącznik nr 6 do „Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Szczecin” zawartego w dniu 8 stycznia 1997 r. w Szczecinie .
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w wywiązywaniu się z obowiązków przeprowadzania kontroli obiektów nałożonych na zarządcę zapisami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Prawidłowo realizowano również obowiązek wewnętrznych kontroli stanu bhp obiektów wynikający z zapisu § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 Nr 6, poz. 69). W kontrolach brał udział inspektor ds. bhp.
W okresie objętym kontrolą w ZSO4 nie odnotowano zdarzeń ani zwolnień lekarskich objętych ochroną ubezpieczeniową ZUS z tytułu wypadków przy pracy.
 Nie odnotowano również zachorowań na choroby zawodowe ani podejrzeń zachorowań na takie choroby.
Wszyscy pracownicy ZSO4, dopuszczeni do pracy, posiadali aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
Stwierdzono, że wszyscy pracownicy poddawani byli, w wymaganych terminach, obowiązującym szkoleniom z zakresu bhp, wymienionym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp. Nie stwierdzono również uchybień w dopuszczaniu pracowników do pracy, do której wykonywania nie posiadaliby wymaganych kwalifikacji.
Nieprawidłowością było natomiast prowadzenie szkoleń stanowiskowych w dziedzinie bhp przez osobę, zatrudnioną na stanowisku głównej księgowej, która nie posiadała udokumentowanego przeszkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, wymaganego zapisem § 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp.
W ZSO4 nie ustalono ponadto wykazu prac wzbronionych kobietom, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm.), co było niezgodne z zapisem art. 1041 § 1 pkt 6 k. p., wg którego regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom.
W toku kontroli dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w ZSO4 stwierdzono następujące uchybienia:
-         nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego na stanowisku wychowawcy internatu, co było niezgodne z zapisem art. 226, wg którego pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą (...); informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
-         dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na pozostałych stanowiskach pracy nie zawierała: wyszczególnienia stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; nie uwzględniała zagrożeń w miejscu pracy związanych z codziennym przemieszczaniem: po korytarzach, schodach, chodnikach na terenie obiektów; pomiędzy poszczególnymi obiektami, takich jak: potknięcia, poślizgnięcia . Na stanowisku sprzątaczki nie uwzględniono zagrożeń związanych ze stosowaniem niebezpiecznych preparatów chemicznych. Na stanowisku kucharza i pomocy kuchennej nie uwzględniono zagrożeń związanych ze źródłami ciepła, które mogą stworzyć niebezpieczeństwo poparzenia, jak również nie uwzględniono na tych stanowiskach czynnika szkodliwego jakim jest tlenek węgla. Powyższe było niezgodne z zapisem § 39a ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg którego dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów; wykonywanych zadań; występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy; stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej (...).
W zakresie kontroli dotyczącej zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach stwierdzono, że pracodawca zrealizował obowiązek wynikający z zapisu art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a k. p.   i wyznaczył pracownika do udzielania pierwszej pomocy. Wyznaczony pracownik legitymował się dyplomem ukończenia studiów w zakresie „ratownictwa medycznego”. W placówce umieszczono odpowiednią ilość apteczek oznakowanych zgodnie z Polską Normą. Obok apteczek, w widocznych miejscach, umieszczono instrukcje udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Nie wyznaczono natomiast pracowników do obsługi apteczek do czego obligował zapis § 44 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg którego obsługa apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
W toku kontroli nie stwierdzono uchybień dotyczących realizacji obowiązków wynikających z wystąpień, nakazów, decyzji państwowych organów kontroli nad warunkami pracy w ZSO 4. Nałożone obowiązki Dyrektor ZSO4 wykonywał w wyznaczonych terminach lub zwracał się o prolongatę terminów. Jednocześnie poinformował pisemnie Państwowego Inspektora Pracy o realizacji wniosków pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu nr 14172-K015-Ws01/2008 z dnia 31.03.2008 r, do czego zobowiązywał go zapis art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 ze zm.), wg którego podmiot kontrolowany (...) do którego skierowano wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu, nie dłuższym niż 30 dni, zawiadomić odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.
 
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZSO4:
  1. Wykonanie badań i pomiarów tlenku węgla w kuchni szkolnej.
  2. Zapewnienie oświetlenia elektrycznego, na stanowiskach pracy w kuchni szkolnej, o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
  3. W zakresie przydzielania, gospodarowania ewidencjonowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego:
a)     ustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego,
b)     ustalenie stanowisk pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
c)      wyłączenie umundurowania portiera z tabeli odzieży i obuwia roboczego.
  1. Prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bhp przez osoby, które są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
  2. Ustalenie i wprowadzenie do regulaminu pracy wykazu prac wzbronionych kobietom.
  3. W zakresie oceny ryzyka zawodowego:
a)     przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku wychowawcy internatu,
b)     na pozostałych stanowiskach pracy uzupełnienie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego o wszystkie elementy wymagane przepisami prawa.
  1. Wyznaczenie pracowników do obsługi apteczek, przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/05/15, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/05/15 11:26:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/05/15 11:26:03 nowa pozycja