Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: P/7/09

Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę docieplenia nadscenia dużej sceny dla obiektu Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 26 – 30 stycznia 2009 r. przeprowadził kontrolę w Teatrze Współczesnym, ul. Wały Chrobrego 3 w Szczecinie (zw. dalej Teatrem) w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę docieplenia nadscenia dużej sceny dla obiektu Teatru Współczesnego w Szczecinie.
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 6 lutego 2009 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 lutego 2009 r.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w postępowaniu o zamówienie publiczne na przebudowę docieplenia nadscenia dużej sceny o wartości szacunkowej 178.961,36 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została firma, która była jednocześnie jedynym oferentem. Ustalono, że ww. procedurę przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a w szczególności:
-          sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy w tym m.in. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 
-          prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
-          terminowo i kompletnie sporządzono ogłoszenia dot. przetargu,
-          prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokół z postępowania w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
-          żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym m.in. ofertę cenową, wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, wykaz wykonanych robót, aktualny odpis z właściwego rejestru alboaktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jak
i dokonano ich merytorycznej oceny,
-          dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/04/01, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/04/01 12:09:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/04/01 12:09:49 nowa pozycja