Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: P/10/09

Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę uniwersalnego, cyfrowego aparatu USG – SPZOZSzW/PN/02/2008.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, Al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W marcu 2009 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 97 zw. dalej SPZOZSzW w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę uniwersalnego , cyfrowego aparatu USG – SPZOZSzW/PN/02/2008
 
W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
Kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości w przeprowadzonym przez SPZOZSzW postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego pod kątem przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych jednostki (stwierdzone pojedyncze uchybienia nie miały wpływu na wynik postępowania). W badanym obszarze przestrzegano wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zw. dalej p.z.p.u oraz przepisów wykonawczych do ustawy. W szczególności zachowano zasadę jawności postępowania poprzez m.in. terminowość i kompletność zamieszczonych ogłoszeń o zamówieniu, udzieleniu zamówienia i zawarciu umowy, dokumentowanie postępowania protokołami zgodnie z art. 96 p.z.p.u. oraz ówcześnie obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.10.2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463). Przestrzegano też zasady równości postępowania poprzez zapewnienie wszystkim potencjalnym wykonawcom równego dostępu do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie oraz stosowanie kryteriów nie ograniczających ich udziału w postępowaniu. Zamawiający w sposób prawidłowy ocenił ponadto ważność przedłożonej przez wykonawcę oferty (oferta cenowa, odpis z KRS i KRK, zaświadczenie z ZUS i US, polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wadium itp.) oraz przestrzegał nakazów dot. zawiadamiania wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania (zawiadomienie o wyborze oferty).
Uchybieniem było natomiast, że specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie internetowej (www.bib.um.szczecin.pl) dzień po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych,
co naruszyło przepis art. 42 ust.1 p.z.p.u. według którego specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zapisy SIWZ
w części dot. dopuszczalnych form wniesienia wadium, nie zawierały z kolei postanowień o możliwości jego wniesienia w formie poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, co wynikało z przepisu art. 45 ust. 6 pkt 2 p.z.p.u. Ustalono również, że protokół z postępowania zawierał drobny błąd, polegający na podaniu wartości zamówienia liczbą brutto a nie netto (pkt 2 druku ZP-2). Nie dokonano również właściwych skreśleń przy alternatywnej pozycji pkt 11 druku ZP-2/PN,NBO,ZOC.
            W toku kontroli ustalono również, że zapisy SIWZ nie precyzowały rodzaju prac podobnych, których wykaz – stanowiący załącznik do oferty - potwierdzać miał niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny wykonawcy składającego ofertę, co powodowało, iż ofertę złożyć mógł również podmiot nieprowadzący działalności związanej ze sprzedażą i dostawą sprzętu o podobnym rodzaju i wartości. Należy wskazać, że w §1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.), określono iż w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu zamawiający może żądać przedstawienia wykazu wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Tego typu zapisy pozwalają zamawiającemu – już na etapie analizy dokumentacji - na pewną weryfikację zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia, obsługi serwisowej itp. Wbrew twierdzeniom kontrolowanego wskazującym, że parametry techniczne przedmiotu zamówienia oraz jego specyfika (poziom specjalizacji) gwarantowały udział w przetargu podmiotów oferujących produkty odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, to właśnie żądanie przedstawienia wykazu wykonanych dostaw o odpowiednim rodzaju i wartości gwarantowało dopiero udział w postępowaniu tylko tych podmiotów które mają doświadczenie w sprzedaży specyficznego przedmiotu zamówienia jakim był cyfrowy aparat USG (nie można potwierdzić bowiem doświadczenia w sytuacji gdy wykonawca dokumentuje dokonanie sprzedaży sprzętu o zupełnie innej specyfice i wartości). Niewłaściwie – w ocenie kontroli – określono również formę oferty wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) co do okresu udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozostawienie wykonawcy swobody w określeniu długości okresu gwarancji, bez określenia przez zamawiającego dolnej jej granicy, naraża zamawiającego na zaoferowanie przez wykonawcę okresu gwarancji,  który z założenia nie może stanowić skutecznej ochrony zamawiającego przed wadami fizycznymi rzeczy (np. 1/2 miesiąca).
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta Szczecin zalecił Kierownikowi SPZOZSzW aby wyeliminował opisane wyżej uchybień w trakcie przeprowadzania kolejnych procedur udzielania zamówień publicznych.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/04/14, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/04/14 11:41:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/04/14 11:41:30 nowa pozycja