Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: P/25/09

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min 5% wydatków 2009 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2009 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Wieniawskiego 17 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w dniach od 21 lipca do 27 lipca 2009 r. kontrolę w Przedszkolu Publicznym nr 20 ul. Wieniawskiego 17 (zw. dalej PP nr 20) w zakresie dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2009 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2009 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/25/09 podpisanym w dniu 24 lipca 2009 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 sierpnia 2009 r.
W toku kontroli dotyczącej realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie wydatków w wysokości 29.399,37 zł, tj. 6,2 % ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2009 r. stwierdzono, że:
1.        przy dokonywaniu wydatków nie zachowano niektórych procedur, w tym:
·      wszystkie objęte badaniem dowody księgowe (29 pozycji)  nie zawierały zakwalifikowania dokumentu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca, co było niezgodne z art. 21 ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) zwanej dalej uor, wg którego dowód księgowy powinien zawierać między innymi stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca,
·      20 z 29. objętych badaniem dowodów księgowych nie zawierało podpisu osoby odpowiedzialnej za wskazania dekretacyjne, 6 z 29. dowodów księgowych – wskazania do wypłaty ze środków, a 1 dowód księgowy
– podpisu Głównego księgowego, co było niezgodne z art. 21 uor, wg którego dowód księgowy powinien zawierać między innymi stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych - podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania,
·      2 z 29. objętych badaniem dowodów księgowych zostały zapłacone przed zakończeniem wykonania usługi, niezgodnie z zapisami umownymi, co było niezgodne z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zwanej dalej uofp, wg którego wydatki publiczne powinny być dokonywane m.in. w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2.        Zatwierdzona przez Dyrektora PP nr 20  dokumentacja nie spełniała niektórych wymogów,  w tym:
·      „Polityka rachunkowości” nie zawierała określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, co było niezgodne z art. 10 ust.1 pkt 3 uor,
·      „Instrukcja inwentaryzacyjna” nie zawierała opisu zasad przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnymi metodami, opisu dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz wzorów stosowanych dokumentów, co było niezgodne z art. 47 ust. 2 uofp, wg którego kierownik jednostki w ramach kontroli finansowej ustala procedury dotyczące m.in. gospodarowania mieniem,
·      „Procedury udzielania zamówień publicznych” zawierały nieaktualną podstawę prawną w postaci Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin.
 
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP nr 20:
1.      sporządzanie dokumentacji zgodnie z wymogami uor,
2.      regulowanie płatności zgodnie z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami,
3.      uzupełnienie i zaktualizowanie dokumentacji „Polityki rachunkowości”, „Instrukcji inwentaryzacyjnej” i „Procedur udzielania zamówień publicznych”.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/09/14, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/09/14 11:25:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/09/14 11:25:18 nowa pozycja