Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Nr kontroli: P/3/09

Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – nr ZP/06/DŻ/2008.

Dom Pomocy Społecznej – Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W styczniu 2009 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej - Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zw. dalej DPS, ul. Romera 21-29, w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - nr ZP/06/DŻ/2008.
W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
Kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości w przeprowadzonym przez DPS postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego pod kątem przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych jednostki (stwierdzone pojedyncze uchybienia nie miały wpływu na wynik postępowania). W badanym obszarze przestrzegano wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zw. dalej PZP oraz przepisów wykonawczych do ustawy. W szczególności zachowano zasadę jawności postępowania poprzez m.in. terminowość i kompletność zamieszczonych ogłoszeń o zamówieniu, udzieleniu zamówienia i zawarciu umowy, dokumentowanie postępowania protokołami zgodnie z art. 96 PZP oraz ówcześnie obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.10.2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463) oraz zasadę równości postępowania poprzez zapewnienie dla wszystkich potencjalnych wykonawców równego dostępu do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie oraz stosowania kryteriów podmiotowych i przedmiotowych nie ograniczających ich udziału w postępowaniu. Zamawiający w sposób prawidłowy ocenił ponadto ważność przedłożonej przez wykonawcę oferty (oferta cenowa, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz dokumentacja o wdrożeniu systemu HACCAP) oraz przestrzegał nakazów dot. zawiadamiania wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania (zawiadomienie o wyborze oferty).
W toku kontroli stwierdzono natomiast, że w treści zamieszczonego na stronach internetowych ogłoszenia nie było informacji o dacie zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, co naruszyło przepis art. 40 ust. 6 pkt 3 PZP według którego ogłoszenie o zamówieniu zamieszczane na stronie internetowej zawiera informacje o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kontrola wykazała ponadto, że w dniu 05.05.2008 r. Dyrektor DPS zawarł umowę na czas określony od dnia 05.05.2008 do dnia 04.05.2009, a zatem na okres przekraczający rok budżetowy (z terminem zapłaty upływającym w roku następnym), nie posiadając stosownego upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin, czym naruszył dyspozycję art. 36 ust. 1 w zw. z art. 193 i art. 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) według których kierownik jednostki budżetowej może zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki a zaciągnięcie zobowiązania, którego realizacja w roku następnym była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływał w roku następnym, jest możliwe jedynie w oparciu o szczególne upoważnienie Prezydenta Miasta Szczecin wydane w trybie art. 188 ust. 2 pkt 3
ww. ustawy.
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi DPS aby:
-                            przestrzegał przepisów dot. obowiązkowej treści zamieszczanych (publikowanych) ogłoszeń o zamówieniu,
-                            zaciągał zobowiązania, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, jedynie w oparciu o odpowiednie upoważnienie Prezydenta Miasta Szczecin.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/03/18, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/03/18 15:13:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/03/18 15:13:14 nowa pozycja