Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli: P/23/08

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), tj. realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych im. Prof. M.T. Hubera ul. Racibora 60 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach: od 30 października do 27 listopada 2008 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie,zwanym dalej ZSEE, w zakresie przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca   1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k. p., realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2006 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/23/08 podpisanym w dniu 27 listopada 2008 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 grudnia 2008 r.  
W ZSEE obsługę w zakresie bhp prowadziła osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. bhp. na podstawie umowy o pracę, w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu). Posiadała ona udokumentowane kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska gł. specjalisty.
W wyniku kontroli nie stwierdzono rażącego naruszenia obowiązku wynikającego z zapisu art. 15 k. p. stanowiącego, że pracodawca obowiązany był zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Stwierdzono również, że zadania służby bhp wynikające z rozporządzenia w sprawie służby bhp realizowane były na ogół prawidłowo, choć nie uniknięto pewnych nieprawidłowości.
Z przedstawionych do kontroli dokumentów postępowania powypadkowego wynikało, że zdarzenie z dnia 07.03.2007 r., w którym poszkodowaną została  st. magazynier ZSEE, było zarówno wypadkiem przy pracy, jak i wypadkiem w drodze z pracy.
Zespół powypadkowy, w skład którego wchodził specjalista ds. bhp, sporządził i zapoznał w dniu 03.09.2007 r. poszkodowaną z protokołem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który w pkt. 7 zawierał zapis „Stwierdza się,
że wypadek jest wypadkiem przy pracy”.   Protokół powypadkowy został sporządzony na podstawie zapisów § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wg którego po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza (…) protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (…) Jednocześnie w tym samym dniu specjalista ds. bhp, na podstawie zapisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. Nr 237, poz. 2015) sporządził „kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy”.
Z udzielonych przez specjalistę ds. bhp ustnych wyjaśnień wynikało, że zdarzenie uznano pierwotnie za wypadek przy pracy na podstawie pisemnych oświadczeń złożonych przez poszkodowaną oraz bezpośrednią przełożoną poszkodowanej, kierownika internatu. Zmiana kwalifikacji wypadku, z wypadku przy pracy na wypadek w drodze z pracy, nastąpiła w momencie zatwierdzania protokołu powypadkowego przez pracodawcę. Pracodawca przeprowadził rozmowę z bezpośrednią przełożoną poszkodowanej w celu sprecyzowania powodów wcześniejszego wyjścia z pracy poszkodowanej, po której to rozmowie zmieniono kwalifikację wypadku na wypadek w drodze z pracy.
Z ustnych wyjaśnień złożonych przez kierownika internatu, w trakcie trwania kontroli wynikało, że wyraziła ona zgodę na wcześniejsze wyjście z pracy poszkodowanej w celu załatwienia spraw prywatnych, co nie zostało precyzyjnie określone w oświadczeniu złożonym w trakcie prowadzonego postępowania powypadkowego i było przyczyną błędnej kwalifikacji wypadku przez zespół powypadkowy.
Poszkodowana nie dopełniła jednocześnie wymogu określonego w § 15 ust. 2 i 3 regulaminu pracy ZSEE, wg którego „zwolnienie od pracy w godzinach służbowych winno być wpisane przez pracownika w książce ewidencji nieobecności w godzinach służbowych”.
W rejestrze wypadków przy pracy brak było informacji dotyczących wniosków i zaleceń profilaktycznych wypracowanych przez zespół powypadkowy co było niedopełnieniem wymogu określonego w § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wg którego rejestr wypadków przy pracy zawiera: (...) informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.
 W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w sierpniu 2007 r. pracodawca zatwierdził sobie i dokonał refundacji zakupu okularów korygujących wzrok, służących do stosowania przy obsłudze monitora ekranowego, co było niezgodne z zapisem § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), wg którego ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pracowniku - należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę oraz zapisem § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (...) wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynikało, że badania okulistyczne na podstawie których dokonano refundacji zakupu okularów dla dyrektora szkoły nie były przeprowadzone w ramach badań profilaktycznych.
W ZSEE prawidłowo oceniono i oszacowano ryzyko zawodowe na wszystkich stanowiskach pracy, a wyniki oceny przekazano do wiadomości pracownikom, którzy pisemnie potwierdzili zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. Przedstawiona ocena ryzyka zawodowego oraz wskazane w ocenie działania profilaktyczne, były zgodne z zapisem art. 226 k. p., jak również zapisem § 39a     ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).  Nie dopełniono jednak obowiązku wynikającego z art. 1041 § 1 pkt 8 k. p. , wg którego regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy  i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać  w szczególności obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się   z wykonywaną pracą.
 
 W toku kontroli realizacji pozostałych zadań służby bhp wynikających  z zapisów § 2 rozporządzenia w sprawie służby bhp, w tym: bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania; sporządzanie i przedstawianie, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp; przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia; doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp, udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego; doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej; współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami realizowane były prawidłowo.
Prawidłowo realizowano w placówce obowiązki wynikające z art. 62 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118), według którego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli.
Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez państwowe organy kontroli nad warunkami pracy.
Stwierdzono natomiast, że w ZSEE nie było dokumentów potwierdzających przekazanie informacji o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych do Prezydenta Miasta Szczecin, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego co było niezgodne z zapisem § 11 i 12 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia w sprawie kontroli.
 
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZSEE :
  1. Wzmożenie nadzoru nad prowadzeniem i prawidłowym dokumentowaniem postępowań powypadkowych.
  2. Wzmożenie nadzoru nad prawidłowym dokumentowaniem przez pracowników wychodzenia z terenu zakładu pracy w czasie godzin pracy. 
  3. Uzupełnienie rejestru „wypadków przy pracy” o informacje dotyczące wniosków i zalecenia profilaktycznych zespołu powypadkowego.
  4. Dokonywanie refundacji zakupu okularów korygujących wzrok wyłącznie osobom uprawnionym do ich refundacji, jeżeli wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
  5. Ustalenie w Zakładowym regulaminie pracy sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się   z wykonywaną pracą.
6.      Dostarczanie Dyrektorowi WKiAW kopii dokumentacji przekazanej przez organy kontroli zewnętrznej.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2008/12/31, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2008/12/31 13:18:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2008/12/31 13:18:49 nowa pozycja