Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli: Z/25/08

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 października 2006 r., po kontroli P/14/06 przeprowadzonej przez WKiAW.

Zespół szkół Ogrodniczych, ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach: od 15 grudnia do 17 grudnia 2008 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Ogrodniczych w Szczecinie,zwanym dalej ZSO, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WKiAW/II/DP/0914/825/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 października 2006 r., dotyczącym kontroli P/14/06 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/25/08 podpisanym w dniu 17 grudnia 2008 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 grudnia 2008 r.  
 
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 października 2006 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił:
1.      Przeprowadzić badanie i pomiar natężenia oraz równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy.
W listopadzie 2006 r. przeprowadzono badania i pomiary oświetlenia światłem elektrycznym pomieszczeń przeznaczonych do nauki i pracy w kompleksie obiektów ZSO. W wyniku badań i pomiarów stwierdzono, że na 36 stanowiskach pracy oświetlenie światłem elektrycznym nie odpowiadało wymogom określonym w PN-EN 12464-1 co było niezgodne z zapisem § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), wg którego niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
Według ustnych wyjaśnień złożonych przez kierownika administracyjno -gospodarczego na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych, instalowano dodatkowe punkty oświetleniowe oraz wymieniano przepalone żarówki i świetlówki.
2.      Wystąpić do jednostki merytorycznej o zapewnienie w budżecie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia najbardziej priorytetowych zadań związanych z utrzymanie obiektów budowlanych oraz zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy i nauki, takich jak: remont obiektu głównego szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania izolacji powierzchniowej przeciwwilgociowej; remont pomieszczeń budynku mechanizacji wraz z zapleczem technicznym; remont elewacji zewnętrznej budynku internatu; remont lub budowa nowych szklarni w Gospodarstwie Pomocniczym; przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych dla młodzieży, w budynku administracyjnym GP, do aktualnych wymogów higienicznosanitarnych, dotyczy to szatni roboczej i pomieszczeń z prysznicami.
O skutkach podjętych działań poinformować Prezydenta Miasta Szczecin poprzez Dyrektora WKiAW.
Dyrektor ZSO przedłożyła do kontroli plik dokumentów potwierdzających występowanie do organu zwierzchniego o przydział środków finansowych na niezbędne remonty i modernizację obiektów, w tym: remont szklarni, remont zaplecza socjalnego przy szklarniach, remont budynku mechanizacji, wymianę okien i ocieplenie ścian budynku internatu.
W toku czynności kontrolnych (oględziny obiektów) stwierdzono, że w okresie ostatnich 2 lat wykonano w placówce szereg prac remontowych i modernizacyjnych, w tym: na większości budynków wymieniono rynny wraz z rurami spustowymi; wymieniono około 500 m2 nawierzchni na zewnętrznych ciągach komunikacyjnych; pozostało do wymiany około 600m2 nawierzchni; docieplono 1 ścianę szczytową budynku internatu; w budynku warsztatowym dokonano naprawy dachu, wymiany rynien, wymiany drzwi zewnętrznych; naprawiono, znajdujący się przed budynkiem, kanał do naprawy samochodów; w budynku mechanizacji naprawiono więźby dachowe, wymieniono rynny oraz pokrycie dachowe; w pawilonie sportowym usztywniono podłoże, przełożono i wycyklinowano parkiet; częściowo wymieniono posadzki na ciągach komunikacyjnych wewnątrz budynku głównego szkoły; w pomieszczeniach kuchni, wraz z zapleczem oraz ciągami komunikacyjnymi, mieszczących się poniżej poziomu gruntu, częściowo usunięto zawilgocenie ścian; przygotowano dokumentację projektową dla wszystkich szklarni, wybudowano
1 nową szklarnię, 2 wyłączono z eksploatacji; wyremontowano pomieszczenia higienicznosanitarne w budynku administracyjnym Gospodarstwa Pomocniczego ZSO.
Ze względu na brak środków finansowych realizację części prac remontowych i modernizacyjnych (np. kapitalny remont szklarni) zaplanowano na lata następne.
3.      Zrealizować decyzję nakazową znak: PS-HŻ-I/51/06 z dnia 23.05.2006 r., wydaną przez PPIS, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w punktach zarządzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a o sposobie realizacji poinformować Prezydenta Miasta Szczecin poprzez Dyrektora WKiAW.
W dniu 30.01.2007 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w pkt. 1 Protokołu kontroli sprawdzającej potwierdził wykonanie wszystkich punktów zarządzonych decyzją PS-HŻ-I/51/06 z dnia 23.05.2006 r.
 
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie realizacji ww. zaleceń pokontrolnych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/01/28, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/01/28 11:04:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/01/28 11:04:44 nowa pozycja