Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli: Z/9/08

Przesłanki wydawania zezwoleń na zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym bez tytułu prawnego w latach 1999-2002.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 04.12.2008 r. – 24.12.2008 r. przeprowadził kontrolę w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych (zw. ZBiLK) w zakresie przesłanek wydawania zezwoleń na zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym bez tytułu prawnego w latach 1999-2002.
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli oraz wnioski pokontrolne został ujęty w sprawozdaniu z kontroli przekazanym do ZBiLK w dniu 6 stycznia 2009 r.
W toku kontroli nie stwierdzono przypadków wydania skierowania na podstawie § 10 ust. 3 pkt 4 uchwały nr VII/329/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności”.
Według wyjaśnień Dyrektora ZBiLK z uwagi na brak szczegółowych wpisów w prowadzonych rejestrach spraw w zakresie regulacji stanów prawnych lokali mieszkalnych, niemożliwe jest stwierdzenie w oparciu o który konkretny przepis prawa miejscowego zakończono daną sprawę.
            W dniu 10.12.2008 r. Zastępca Dyrektora ds. Regulacji Prawnych przedłożył wykaz spraw, w których Wydział Mieszkalnictwa, Wydział Budynków i Lokali Mieszkalnych oraz Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych wydał skierowania do zawarcia umów najmu na rzecz osób nie posiadających tytułu prawnego do lokalu komunalnego. Przedmiotowy wykaz sporządzono na podstawie posiadanych rejestrów zeszytowych, które na ten czas obowiązywały.
Dokonano przeglądu akt regulacji prawnych z lat 1999 i 2000 (377 spraw – wykaz stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania). W jej wyniku stwierdzono, iż dotyczyły one sytuacji, w których skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wydano na podstawie:
-          § 8 (legalizacja) Uchwały nr VII/329/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności” - 348 spraw,
-          § 8 uchwały nr XI/107/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie przyjęcia realizacji „Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności” – 17 spraw,
-          § 3 ust. 2 pkt 3 Uchwały nr VII/329/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności” – 1 sprawa,
-          § 6 ust. 2 i 3 Uchwały nr XLIII/911/01 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 września 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin – 1 sprawa.
W przypadku 8 spraw postępowanie zakończyło się w inny sposób niż wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.  
Z uwagi na fakt, iż wyżej wskazane sprawy nie dotyczyły zakresu kontroli, nie były one przedmiotem szczegółowej analizy.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/02/23, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/02/23 16:28:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/02/23 16:28:41 nowa pozycja