Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli: P/21/08

Wydatki na remonty i modernizację taboru tramwajowego w 2007 r.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, ul. Klonowica 5

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 03.10 – 07.11.2008 r. przeprowadził kontrolę w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym (zw. dalej MZK) w zakresie wydatków na remonty i modernizację taboru tramwajowego w 2007 r. Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 5 grudnia 2008 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 grudnia 2008 r.
W badanym okresie Miejski Zakład Komunikacyjny wydatkował w ramach modernizacji taboru tramwajowego kwotę 5.108.346,59 zł, z czego ze środków własnych 182.150,01 zł oraz z dotacji 4.926.196,58 zł uzyskanych na podstawie Porozumień nr: WGKiOŚ 32/2007 Nr CR UM 1027/2007 zawarte w dniu 18 stycznia 2007 r. na modernizację wagonów tramwajowych i WGKiOŚ nr 114/2007 CR UM 5199/2007 zawarte w dniu 22.10.2007 r. na modernizację infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu.
Kontrola realizacji powyższych wydatków wykazała nieprawidłowości polegające przede wszystkim na wydatkowaniu części dotacji na modernizację wagonów tramwajowych niezgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzono ponadto uchybienia formalne dotyczące nieprzestrzegania niektórych zasad udzielania zamówień publicznych. 
Ustalono, że część środków z dotacji na modernizację wagonów tramwajowych w łącznej wysokości 307.125 zł wydatkowano na układy sterowania zwrotnicami, podnośnik 6 kolumnowy, ściągacz do kół tramwajowych, zestaw hydrauliczny do zaciskania końcówek kablowych, urządzenie czyszczące Karcher pomimo, że ww. urządzenia nie były montowane ani w jakikolwiek inny sposób nie były elementem wagonów tramwajowych powodującym ich unowocześnienie a stanowiły część sieci torowej (układ sterowania zwrotnicami) bądź też stanowiły wyposażenie zajezdni tramwajowej i służyły do wykonywania m.in. prac przeglądowych i naprawczych oraz jak w przypadku urządzenia Karcher prac związanych z myciem i czyszczeniem wagonów tramwajowych. Ww. zakupy powinny być dokonane w ramach innych dotacji celowych jakie w 2007 r. otrzymał Zakład tj.: na modernizację infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych (Porozumienie WGKiOŚ nr 30/2007 CR UM 1000/2007 z dnia 18.01.2007 r.) oraz na modernizację infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Zakładu (Porozumienie WGKiOŚ nr 114/2007 CR UM 5199/2007 z dnia 22.10.2007 r.). Powyższe naruszyło postanowienie § 1 pkt. 2 Porozumienia nr WGKiOŚ 32/2007 według, którego środki z dotacji celowej muszą być wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały przeznaczone. Wpływ na ww. nieprawidłowości miało także niezakwestionowanie powyższych zakupów przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru nad sposobem wykorzystania dotacji przez Zakład (§ 1 pkt. 4 Porozumienia).
Niedociągnięcia formalne (pozostające bez wpływu na wynik postępowania) dotyczyły też niektórych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego. Stwierdzono bowiem, iż nie zamieszczono ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu umowy na stronach UZP przy postępowaniach nr 20/ZP/GZ/2007 i 20a/ZP/GZ/2007 dotyczących dostawy dla Zakładu siedzeń pasażerskich i foteli dla motorniczych. Stanowiło to naruszenie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 nr 164 z 2006 r. poz. 1163 ze zm.), który wskazywał na taką konieczność. W przypadku postępowania nr 3/ZP/GZ/2007 przesłano wyjaśnienia do SIWZ jedynie do dwóch spośród trzech wykonawców, co stanowiło naruszenie art. 38 ust. 2 ww. ustawy, wg którego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający powinien przesłać wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.
W trakcie kontroli stwierdzono także drobne uchybienia polegające na nieumieszczaniu daty sporządzenia notatek służbowych z rozeznania rynku (2 przypadki na 3 poddane kontroli), co było niezgodne z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 10/2007 Dyrektora MZK z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulamin Prac Komisji Przetargowej określającym wzór notatki służbowej. Powyższe spowodowane było przeoczeniem osób sporządzających przedmiotowe notatki. 
Podkreślenia wymaga, że pozostała część dotacji w wysokości 4.453.441,24zł otrzymanej w oparciu o Porozumienie nr WGKiOŚ 32/2007 została wydatkowana zgodnie z celem, tj. m.in. na: zakup i montaż nowego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, klimatyzacji stanowiska motorniczego, pulpitu motorniczego, wymianę skorodowanych elementów konstrukcyjnych, siedzeń pasażerskich itp. Ponadto rozliczenie sporządzone przez MZK w sposób szczegółowy i wyczerpujący przedstawiało wydatki poniesione na przedmiotowy cel. Jednocześnie w skontrolowanych zamówieniach publicznych o nr 74/ZP/GZ/2007, 58/ZP/GZ/2007, 56/ZP/GZ/2007, 28/ZP/GZ/2007, 21/ZP/GZ/2007 w ramach, których zakupiono m.in. urządzenia elektroniczne pracujące w systemie „Municom”, 6 kolumnowy podnośnik przestawny wraz z wyposażeniem dodatkowym do napraw i konserwacji taboru tramwajowego, pulpity motorniczego z nagrzewnicami, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Każdorazowo zachowane były terminy oraz sporządzane dokumenty wymagane przepisami prawa.
 
Prezydent zalecił:
Dyrektorowi MZK:
1.      dokonać zwrotu wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty 307.125 zł,
2.      przestrzegać przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie publikowania ogłoszeń jak i przesyłania wykonawcom wyjaśnień do SIWZ,
3.      sporządzać notatki z rozeznania rynku zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 10/2007 Dyrektora MZK z dnia 6 sierpnia 2007 r.,
Dyrektorowi WGKiOŚ:
1.      wyegzekwować od MZK zwrot wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty 307.125 zł,
2.      w ramach sprawowanego przez WGKiOŚ nadzoru nad sposobem wykorzystania dotacji szczegółowo analizować poszczególne wydatki pod kątem celu na jaki zostały przeznaczone.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/02/10, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/02/10 13:29:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/02/10 13:29:26 nowa pozycja