Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli: P/13/08

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Zespół Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach: od 23 czerwca do 8 lipca 2008 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Rzemieślniczych, zwanym dalej ZSRz, w zakresie przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca   1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2006 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/13/08 podpisanym w dniu 10 lipca 2008 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 lipca 2008 r.  
 W toku kontroli stwierdzono, że objęte zakresem kontroli zagadnienia realizowane były na ogół prawidłowo i bez zastrzeżeń, choć nie uniknięto kilku nieprawidłowości.
W ZSRz opracowano dokumentację związaną z oceną ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy, nie dopełniono jednak wymogu wynikającego    z zapisu art. 226 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.  z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej k. p. , według którego pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Kontrola wykazała, że na 62 zatrudnionych pracowników 30 nie zostało zapoznanych z ryzykiem zawodowym.   W regulaminie pracy ZSRz nie wskazano ponadto sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, co pozostawało w sprzeczności z art. 1041 § 1 pkt 8 k.p. , wg którego regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy  i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać  w szczególności obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się   z wykonywaną pracą.
W toku kontroli dokumentacji powypadkowej stwierdzono, że w dwóch na trzy wypadki przy pracy zespół powypadkowy, w skład którego wchodził inspektor ds. bhp, przystąpił do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku po 2-3 miesiącach od powzięcia informacji o zdarzeniu. Dokumentacja powypadkowa nie zawierała ponadto materiałów potwierdzających dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego urządzeń, zbadania warunków wykonywania pracy co było niezgodne   z zapisem § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.   w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem  w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, wg którego niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a w szczególności: dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku (...) . Należy podkreślić,   że bezpośrednio po powzięciu informacji o uchybieniach w prowadzeniu postępowań powypadkowych, w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości, dyrektor ZSRz wdrożył zarządzeniem wewnętrznym procedury informowania o zaistniałych wypadkach przy pracy.          
W toku kontroli stwierdzono, że szkolenia wstępne „instruktaż stanowiskowy” przeprowadzały osoby kierujące pracownikami, które posiadały nieaktualne zaświadczenia ze szkoleń okresowych w dziedzinie bhp, w ramach których były przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Zgodnie   z zapisami  § 11 ust. 5 i § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp, instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzane (...) nie rzadziej niż raz na 5 lat. W odniesieniu do pozostałych pracowników ZSRz nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z dopuszczaniem do pracy, do wykonywania której nie posiadaliby dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp, w tym przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp wynikających z zapisów art. 237k.p. oraz rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp.
W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia obowiązku wynikającego  z zapisu art. 229 § 4 k.p., wg którego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Nie stwierdzono również nieprawidłowości w przedłożonych do kontroli zasadach przydzielania, gospodarowania i ewidencjonowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, które zostały opracowane i wprowadzone do stosowania w ZSRz zgodnie z zapisem art. 2378 § 1 k.p., wg którego pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne (...), oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Tabela zawierająca rodzaje środków, okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego stanowiła integralną część regulaminu pracy co było zgodne z zapisem art. 1041 § 1 k.p., wg którego regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności wyposażenie pracowników (...) w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
W ZSRz prawidłowo realizowano obowiązek wynikający z art. 62 ust. 1 pkt 1   i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118), według którego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli. Systematycznie prowadzone były również wewnętrzne kontrole okresowe przez zarządcę budynku. Podkreślić należy, że w ciągu ostatnich kilku lat, w miarę posiadanych środków finansowych, przeprowadzano w jednostce na bieżąco remonty niezbędne dla poprawy stanu bhp, w tym: wykonano kapitalny remont pokrycia dachowego na budynku szkoły i internatu; w znacznej części wyrównano nawierzchnię dróg na terenie obiektu; wyremontowano schody wewnątrz i na zewnątrz budynków; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w całym budynku szkoły oraz częściowo    w budynku internatu; wymieniono instalację c.o. w budynku internatu; częściowo wymieniono posadzki w budynku internatu; w budynku szkoły zainstalowano monitoring.
W toku kontroli wykazano, że kopie dokumentacji pokontrolnej nie były przekazywane do Dyrektora WKiAW UM, co było sprzeczne z zapisem § 12 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia w sprawie kontroli, wg którego dyrektorzy kontrolowanych jednostek zobowiązani są dostarczyć Dyrektorowi Wydziału Kontroli     i Audytu Wewnętrznego kopie dokumentacji kontroli.
Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynikało, że w MOW na bieżąco realizowane były obowiązki nałożone przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.
 
W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli Prezydent Miasta zalecił:
 
1.      Zapoznanie z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami pracowników, którzy nie zostali zapoznani z ryzykiem.
2.      Ustalenie w regulaminie pracy sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
3.      Poddanie szkoleniom okresowym w dziedzinie bhp osób kierujących pracownikami w tym, w zakresie metod prowadzenia instruktaży stanowiskowych.
4.      Wzmożenie nadzoru nad prowadzeniem postępowań powypadkowych.
5.      Dostarczanie Dyrektorowi WKiAW kopii dokumentacji przekazanej przez organy kontroli zewnętrznej.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2008/08/22, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2008/08/22 14:06:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2008/08/22 14:06:11 nowa pozycja