Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli: P/7/08

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Zespół Szkół Nr 5, ul. Hoża 3 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin,      w dniach: od 5 maja do 19 maja 2008 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół    nr 5 w Szczecinie, zwanym w dalszej treści ZS 5 , w zakresie przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie służby bhp, a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2006 r.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/7/08 podpisanym w dniu 20 maja 2008 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 czerwca 2008 r.  
 
W ZS 5 obsługa w zakresie bhp prowadzona była na podstawie umowy zawartej pomiędzy: Zespołem Szkół Nr 5 z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Hożej 3, a Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym z siedzibą w Szczecinie, przy  ul. Hożej 6.
W toku prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono rażących nieprawidłowości. Zadania służby bhp, wynikające z rozporządzenia w sprawie służby bhp, realizowane były na ogół prawidłowo. Stwierdzono jednak drobne uchybienia, które opisano poniżej.
W ZS 5 nie było prawidłowo opracowanych zasad przydzielania, gospodarowania i ewidencjonowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zgodnych z zapisami art. 237 6 - 2378  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94) zwanego dalej kp. oraz         § 1-8 załącznika nr 2 „Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej”, do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem  w sprawie ogólnych przepisów bhp.
W przedłożonym do kontroli Zarządzeniu nr 8/2006/2007 z dnia 20.04.2007 r.  w sprawie „zasad i norm przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego” pracodawca nie ustalił rodzajów środków ochrony indywidualnej, co było wymagane na mocy zapisu art. 2378 § 1  kp., wg którego pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne Natomiast część środków ochrony indywidualnej figurowała w „tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego (...)”. Dotyczyło to kamizelek chroniących przed deszczem lub chłodem, wysoką i niską temperaturą (konserwator, woźny) oraz półbutów dla pracowników wykonujących prace w narażeniu na działanie wody, czynników chemicznych (sprzątaczka). Przedmioty te zgodnie z Załącznikiem nr 2   do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp mieściły się w grupie środków ochrony indywidualnej.Wymienione przedmioty pracownicy zakupywali we własnym zakresie i otrzymywali zwrot kosztów zakupu, w wysokości określonej w załączniku do ww. zarządzenia , co było niezgodne z zapisem art. 237 6 § 1 kp, według którego pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
W ZS 5 prawidłowo oceniono i oszacowano ryzyko zawodowe na wszystkich stanowiskach pracy, a wyniki oceny przekazano do wiadomości pracownikom, którzy pisemnie potwierdzili zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. Przedstawiona ocena ryzyka zawodowego, jak również wskazane w ocenie działania profilaktyczne, były zgodne z zapisem art. 226 kp. stanowiącym, że na pracodawcy spoczywał obowiązek oceniania i udokumentowania ryzyka zawodowego oraz poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym      z wykonywaną pracą, a także o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Było to także spełnieniem obowiązku wynikającego z zapisu § 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp. Nie dopełniono jednak obowiązku wynikającego z art. 1041 § 1 pkt 8 kp. , wg którego regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się   z wykonywaną pracą.
W toku kontroli ustalono, że karty szkolenia wstępnego oraz odpisy zaświadczeń ze szkoleń okresowych w dziedzinie bhp nie były przechowywane w aktach osobowych pracownika. Było to sprzeczne z postanowieniem § 12 ust. 1     i § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r.  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), wg których odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Potwierdzeniem ukończenia (...) szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.
Stwierdzono także, że zgodnie § 8 rozporządzenia Ministerstwa Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca zapewniał pracownikom okulary korygujące wzrok, gdy wyniki badań okulistycznych prowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej potwierdzały taką potrzebę.Nie przeprowadzono natomiast oceny warunków pracy, na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, wymaganej zapisem § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych    w monitory ekranowe, wg którego pracodawca był obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy (...).
W toku kontroli wykazano również, że kopie dokumentacji pokontrolnej nie były przekazywane do Dyrektora WKiAW UM, co było sprzeczne z zapisem § 12 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia w sprawie kontroli, wg którego dyrektorzy kontrolowanych jednostek zobowiązani są dostarczyć Dyrektorowi Wydziału Kontroli   i Audytu Wewnętrznego kopie dokumentacji kontroli.
 
Pozostałe zagadnienia, objęte zakresem kontroli, realizowane były na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp. Do sposobu ich realizacji nie wniesiono zastrzeżeń.
 
Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynikało, że w ZS 5 na bieżąco realizowane były obowiązki nałożone przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent zalecił:
  1. Ustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne.
  2. Ustalenie w Zakładowym regulaminie pracy sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się   z wykonywaną pracą.
  3. Przeprowadzenie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych  w monitory ekranowe.
  4. Włączenie kart szkolenia wstępnego oraz zaświadczeń ze szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy do akt osobowych uczestnika szkolenia.
  5. Dostarczanie Dyrektorowi WKiAW kopii dokumentacji przekazanej przez organy kontroli zewnętrznej.
 
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2008/07/14, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2008/07/14 14:11:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2008/07/14 14:11:54 nowa pozycja