Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli: P/26/08

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r.

Gimnazjum nr 7 w Szczecinie, przy ul. Z. Nałkowskiej 33

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniu 14.11.2008 r. przeprowadził kontrolę w Gimnazjum Nr 7 ul. Z. Nałkowskiej 33 w Szczecinie, zw. dalej Gim nr 7, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/26/08 podpisanym w dniu 25 listopada 2008 r.
Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wykazała, że podejmowane przez Dyrektor działania na rzecz zniwelowania zaistniałych nieprawidłowości były niewystarczające. W dalszym ciągu w jednostce m.in. błędnie prowadzone są księgi inwentarzowe oraz wybiórczo dekretowane wyciągi bankowe. 
W wyniku kontroli realizacji zalecenia: „rzetelne i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych, szczególnie w zakresie majątku trwałego i obrotowego Gim nr 7 oraz dokonywanie poprawy błędów na dokumentach zgodnie z przepisami” poza drobnymi różnicami występującymi, wg stanu na dzień 31.10.2008 r., pomiędzy ewidencją księgową (konta 011 i 020) a zapisami w księdze dot. środków trwałych oraz księdze dot. wartości niematerialnych i prawnych stwierdzono, że księgi inwentarzowe dotyczące pozostałych środków trwałych umarzanych w 100% były niezgodne z ewidencją księgową – konto 013 - o 46,56 zł. Różnice nie zostały wyjaśnione podczas kontroli, co świadczy o braku dokonywanych uzgodnień przez głównego księgowego jednostki. W księgach inwentarzowych dot. pozostałych środków trwałych nie było ponadto wpisów dotyczących zakupów środków dokonanych w 2008 r. mimo, że na dzień 31.10.2008 r. obroty na koncie 013 wynosiły 21.590,96 zł. Świadczy to o nie prowadzeniu ksiąg pomocniczych na bieżąco. Powyższe było niezgodne z art.16 ust.1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 ze zm.), zw. dalej uor, według którego konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg (...), uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Powyższe naruszało ponadto art.24 ust.1 uor, według którego księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
            Badanie realizacji zalecenia: „każdorazowe dekretowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości” wykazało, że w dalszym ciągu gł. księgowy nie dekretował wyciągów bankowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 uor, według którego dowód księgowy powinien zawierać stwierdzenie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Stwierdzono ponadto fakt ewidencjonowania faktur za wodę i ścieki w paragrafie 4260 – zakup energii, podczas gdy według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), zw. dalej Rozp. MF o klasyfikacji, do księgowania wody i ścieków służą paragrafy: 4260 w przypadku wody i 4300 w przypadku ścieków (§4300 obejmuje wydatki na zakup m.in. usług niewymienionych w § 4260).
            Kontrola list płac za miesiące czerwiec – październik 2008 r. wykazała brak ich akceptacji pod względem merytorycznym przez specjalistę ds. kadr, co było niezgodne z obowiązującą instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Gim nr 7 nakładającą na ww. pracownika taki obowiązek.
Pozostałe zalecenia dotyczące uzupełnienia zasad (polityki) rachunkowości oraz instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań, wyegzekwowania odsetek od nieterminowo uregulowanych w 2006 r. należności z tytułu najmu, przekazywania umów najmu do zatwierdzenia formalno – prawnego radcy prawnego Urzędu Miasta., sporządzania notatek służbowych z dokonania analizy rynku, umieszczania w aktach osobowych pracowników pism, dotyczących zmian w warunkach wynagradzania, uregulowania zobowiązań Gim nr 7 w kwocie 3.539,37 zł. zostały zrealizowane bez uwag.
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił:
1.   uzupełnić księgi inwentarzowe i uzgodnić je z ewidencją księgową,
2.   bieżąco dekretować wszystkie wyciągi bankowe,
3.    ewidencjonować wydatki na właściwych celowo paragrafach zgodnie z Rozp. MF o klasyfikacji,
4.   bezwzględnie stosować regulacje zawarte w przyjętej instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/02/10, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/02/10 13:33:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/02/10 13:33:23 nowa pozycja