Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli: P/15/08

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Zespół Szkół Nr 2, ul. Portowa 21 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach: od 14 lipca do 1 sierpnia 2008 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół nr 2,zwanym dalej ZS 2., w zakresie przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca   1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U.     z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,   a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2006 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/15/08 podpisanym          w dniu 4 sierpnia 2008 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 sierpnia 2008 r.  

 W ZS 2 obsługę w zakresie bhp prowadziła osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. bhp. na podstawie umowy o pracę, w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/4 etatu). Posiadała ona udokumentowane kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska specjalisty.

 W wyniku kontroli nie stwierdzono rażącego naruszenia obowiązku wynikającego z zapisu art. 15 k. p. stanowiącego, że pracodawca obowiązany był zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Stwierdzono również, że zadania służby bhp wynikające z rozporządzenia w sprawie służby bhp realizowane były na ogół prawidłowo, choć nie uniknięto pewnych nieprawidłowości.

Przedstawione poniżej nieprawidłowości i uchybienia   wynikały głównie z nieznajomości przepisów prawa. 
 
W ZS 2 okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy ustalał zespół powypadkowy, w skład którego wchodził pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Brak było natomiast dokumentu świadczącego o powołaniu ww. zespołu przez pracodawcę, który to obowiązek wynikał z zapisu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania,      a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, wg którego okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.
W toku ustalania okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy zespół powypadkowy ZS 2 przesłuchiwał poszkodowanego i świadków wypadku sporządzając protokoły z przesłuchań co było niezgodne z zapisem § 6 ust. 1 pkt 3   i 4 rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków,  wg którego niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a w szczególności:
-         wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego (...),
-         zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku.
 
W ZS 2 prawidłowo wykonywano obowiązki wynikające z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006, Nr 156 poz. 1118 ze zm.). Wszystkie obiekty budowlane, wchodzące w skład kompleksu, poddawano okresowej kontroli. Nie wyznaczono natomiast osoby odpowiedzialnej za dokonywanie wpisów do książek obiektów budowlanych, wynikających z zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), wg którego wpisów w książce budowlanej dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.
 
W ZS 2 opracowano zasady przydzielania, gospodarowania  i ewidencjonowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, których integralną część stanowiła „tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego”. W tabeli ustalono rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego jak również przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego zgodnie z zapisami  art. 2378 § 1 k. p.
Przy opracowywaniu „tabeli (...)” nie wzięto natomiast pod uwagę zapisów        § 1-8 Załącznika nr 2 "Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej" do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(j. t. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
. Część środków ochrony indywidualnej (odzież ochronną) zaliczono do odzieży i obuwia roboczego, między innymi na stanowisku dozorcy nocnego: kurtkę p/deszczową ocieplaną, czapkę ocieplaną; na stanowisku konserwatora: kurtkę p/deszczową ocieplaną, nakrycie głowy zimowe; na stanowisku elektryka: kamizelkę ocieplaną; na stanowisku sprzątaczki: obuwie p/ślizgowe, kamizelkę ocieplaną; na stanowisku szatniarki/ woźnego: kamizelkę ocieplaną, obuwie p/ślizgowe; na stanowisku kierowcy: kurtkę ocieplaną, czapkę zimową; na stanowisku kucharki i pomocy kuchennej: obuwie p/ślizgowe, obuwie gumowe. 
 
    W ZS 2 nie było opracowanych i wprowadzonych do stosowania zasad i trybu prowadzenia szkoleń pracowników w dziedzinie bhp wymaganych zapisem § 15     ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie szkolenia bhp., stanowiącego że pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.
W przypadku jednego pracownika, zatrudnionego na stanowisku konserwatora stwierdzono brak szkolenia okresowego w dziedzinie bhp na stanowisku robotniczym, co było sprzeczne z postanowieniem art. 2373 § 2 k.p., wg któregopracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (...), jak również § 15 ust 1 rozporządzenia  w sprawie szkolenia bhp., wg którego szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.
 
W toku kontroli ustalono, że w 2007 r. na stanowiskach pracy w pracowniach technologicznych ZS 2 wykonano badania i pomiary stężenia tlenku węgla. Na podstawie otrzymanych wyników pracodawca prowadził rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy. Wyniki wpisano do karty badań i pomiarów. Pracodawca nie dopełnił jednak wymogu wynikającego  z zapisu § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.  Nr 73, poz. 645 ze zm.), wg którego o wynikach przeprowadzonych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie, w sposób ustalony w danym zakładzie pracy, poinformować pracowników oraz umieszczać aktualne wyniki tych badań lub pomiarów na odpowiednim stanowisku pracy.
 
Stwierdzono, że w ZS 2 nie było dokumentów potwierdzających przekazanie informacji o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych do Prezydenta Miasta Szczecin, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
 
Pozostałe zagadnienia, objęte zakresem kontroli, realizowane były na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp. Do sposobu ich realizacji nie wniesiono zastrzeżeń.
 
Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynikało, że w ZS 2 na bieżąco realizowane były obowiązki nałożone przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.
 
 Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZS 2:
  1. Powoływanie zespołu powypadkowego w sprawie ustalania okoliczności  i przyczyn wypadków.
  2. W toku ustalania okoliczności i przyczyny wypadków, wysłuchiwanie wyjaśnień poszkodowanego, zbieranie informacji od świadków wypadku.
  3. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za dokonywanie wpisów do książek obiektów budowlanych.
  4. Skorygowanie tabeli przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
  5. Opracowanie zasad prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy.
  6. Poddanie pracownika, nie posiadającego aktualnego zaświadczenia, szkoleniu okresowemu w dziedzinie bhp.
  7. Niezwłocznie, w sposób ustalony, poinformowanie pracowników o wynikach badań i pomiarów oraz umieszczenie wyników na stanowiskach pracy.
  8. Dostarczanie Dyrektorowi WKiAW kopii dokumentacji przekazanej przez organy kontroli zewnętrznej.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2008/10/02, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2008/10/02 09:46:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2008/10/02 09:46:53 nowa pozycja