Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli: Z/19/08

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Szczecinie, przy ul. Romera2

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniu 3.12.2008 r. przeprowadził kontrolę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4 ul. Romera 2 w Szczecinie, zw. dalej PPP-4, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/19/08 podpisanym w dniu 3 grudnia 2008 r.
Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wykazała, że ówczesny dyrektor PPP-4 podjęła niezbędne działania na rzecz zniwelowania nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2007 r. 
W wyniku kontroli realizacji zalecenia dotyczącego wyrównania specjaliście ds. kadrowych dodatku stażowego począwszy od 1 marca 2004 r. stwierdzono, że ww. dodatek został wyrównany i wypłacony dnia 12.07.2007 r.
Badanie realizacji zaleceń mających na celu odbieranie od zatrudnionych pracowników oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dopilnowanie ustawowego obowiązku, by zebrać informację z KRK o pracownikach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych wykazało, że akta pracowników zostały uzupełnione o brakujące dokumenty.
Kontrola realizacji zalecenia nakazującego skorygowanie umowy o pracę ze sprzątaczką w zakresie dodatku za wysługę wykazała, że akta sprzątaczki  zawierały umowę o pracę bez zapisu o przysługującym dodatku za wysługę.
W toku kontroli stwierdzono ponadto, że Zarządzeniem nr 22/2006/2007 Dyrektora PPP-4 z dnia 30.08.2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy PPP-4 dokonano aktualizacji ww. regulaminu. Aneksem nr 1/2007 z dnia 27.08.2007 r. do Zarządzenia nr 17/2006/07 uzupełnione zostały również procedury kontroli finansowej, w których dodano uregulowania art. 47 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Kontrola wybranych czterech faktur obcych z miesiąca września 2008 r. wykazała, że były one opisane przez upoważnionych pracowników, sprawdzone pod względem merytorycznym przez dyrektora PPP-4, zadekretowane i sprawdzone pod względem formalno – rachunkowym przez głównego księgowego oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora PPP-4.
Powyższe zalecenia zostały zrealizowane bez uwag.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/02/10, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/02/10 14:03:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/02/10 14:03:35 nowa pozycja