Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli: P/31/08

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2, ul. Jaśminowa 4 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w dniach od 09 grudnia do 11 grudnia 2008 r. kontrolę w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 ul. Jaśminowa 4 (zw. dalej PPP nr 2) w zakresie dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/31/08 podpisanym w dniu 11 grudnia 2008 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23.12. 2008 r.
W toku kontroli dotyczącej realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie wydatków w wysokości 62.482,07 zł, tj. 6,2 % ogółu wydatków poniesionych w 2007 r. w wysokości 1.003.320,00 stwierdzono że:
1.        W jednostce nie prowadzono ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, a w tym: dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) nie był prowadzony i aktualizowany od 2003 r.
Było to niezgodne z art. 11 – 20 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) zwanej dalej uor.
2.        Przy dokonywaniu ww. wydatków nie zachowano niektórych procedur określonych w Zarządzeniu nr 1 z dnia 01.01.2002 r. Dyrektora PPP nr 2, w tym:
·      wszystkie objęte badaniem dowody księgowe nie zawierały zakwalifikowania dokumentu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca, co było niezgodne z art. 21 uor, wg którego dowód księgowy powinien zawierać między innymi stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca,
·      8 spośród 72 przebadanych faktur nie zawierało numeru NIP, co było niezgodne z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), wg którego faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
·      Raporty kasowe, listy wypłat świadczeń socjalnych i rozliczenia zaliczek nie zawierały podpisów osób odpowiedzialnych, co było niezgodne z art. 21 uor, wg którego dowód księgowy powinien zawierać między innymi stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych - podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania,
·      Raporty kasowe zawierały niewłaściwe zapisy o rozliczeniu zaliczek gotówkowych i stanie gotówki w kasie, co było niezgodne z art. 22 uor, wg którego dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują.
Z uwagi na nieprowadzenie ksiąg rachunkowych nie sprawdzono kompletności i poprawności zapisów dowodów w księdze, zgodnie z wymogami art. 23 uor.
3.        Zatwierdzona przez Dyrektora PPP nr 2 dokumentacja nie spełniała niektórych wymogów określonych art. 10 ust.1 pkt 3 i 4 uor,  art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz nie uwzględniała standardów ustalonych Komunikatem Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58), w tym:
·      nie uwzględniała opisu metody ustalania wyniku finansowego, opisu przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych i systemu informatycznego, opisu systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów,
·      nie uwzględniała procedur dot. pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, zwrotu środków publicznych, udzielania zamówień publicznych, zwrotu środków publicznych,
·      uwzględniała elementy nie stosowane w jednostce (ewidencja na kontach zespołu „5”).
Brak było potwierdzenia, że zatwierdzona przez Dyrektora PPP nr 2 dokumentacja została przekazana do wiadomości pracownikom.
4.        Nie zrealizowano w 2007 r.  zadań dotyczących:
·      przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
5.        Wydatkowano w 2007 r. kwotę 2.683,60 zł z tytułu posiadanego programu komputerowego „Księgowość i płace 2000” firmy VULCAN (używanie, serwis, szkolenie pracowników). Program był wykorzystywany tylko w zakresie płac, fakturowania sprzedaży (2-4 faktur miesięcznie) i ewidencji należnego podatku VAT.
Główna Księgowa PPP nr 2 spełniała wymogi określone w art. 45 ust.2 uofp, dotyczące osób zajmujących stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych.
 
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PPP nr 2:
1.      założenie i prowadzenie ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu posiadanego oprogramowania,
2.      przeprowadzenie inwentaryzacji w celu ustalenia faktycznego stanu majątku,
3.      stosowanie w praktyce zasad sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych,
4.      uzupełnienie brakującej dokumentacji,
5.      podjęcie działań w kierunku przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/01/28, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/01/28 10:55:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/01/28 10:55:44 nowa pozycja