Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku

Nr kontroli:WKiAW

Trafostacja Sztuki, ul. Św. Ducha 4, 70-205 Szczecin

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w lipcu 2018 r. przeprowadził kontrolę, w Trafostacji Sztuki, ul. Św. Ducha 4, 70-205 Szczecin w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (zw. dalej bhp). Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17.08.2018 r.

W badanym zakresie stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

  • nieutworzenia służby bhp bądź powierzenia wykonywania zadań tej służby podmiotowi zewnętrznemu,
  • niezawarcia umowy na badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami,

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

  • sposobu wykonywania prac na wysokości,
  • sposobu wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie obiektu,
  • pracy przy monitorach ekranowych,
  • szkoleń w dziedzinie bhp,
  • przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego oraz prowadzenia książki obiektu budowlanego,
  • przeprowadzania kontroli urządzeń objętych dozorem technicznym.

II. Oceny cząstkowe

1. Służba bhp

Stan zatrudnienia w dniu kontroli wynosił 11 osób. Kontrola wykazała, że pracodawca nie wykonał obowiązku w zakresie utworzenia służby bhp, bądź powierzenia wykonywania zadań tej służby, do czego zobowiązywał art. 23711 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zw. dalej K.p., wg którego (…) pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. (...) Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.(...) Przyczyną nieprawidłowości była niewystarczająca znajomość przepisów w powyższym zakresie.

2. Badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami

Kontrolą objęto 11 osób (pełen stan osobowy jednostki). Czynności kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami wykonywane były przez pracowników w jednostkach służby zdrowia uprawnionych do wykonywania tego typu badań, natomiast Dyrektor Trafostacji Sztuki nie zawarł pisemnej umowy na wykonywanie badań. Obowiązek zawarcia powyższej umowy wynikał z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, wg którego badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (...) z podstawową jednostką służby medycyny pracy (...).

W dniu kontroli wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

3.Prace na wysokości

Prace w zakresie bieżącej obsługi oświetlenia wykonywane były na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Trafostacją Sztuki a osobą fizyczną.

Prace wykonywane były na wysokości do 1,5 m. Do wykonywania prac zleceniobiorca wykorzystywał drabiny. Osoba wykonująca prace na wysokości została przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Czynniki szkodliwe

Prace związane z utrzymaniem czystości wewnątrz i wokół budynku Trafostacji Sztuki, wykonywane były przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wymienionym a Trafostacją Sztuki. Zapisy umowy nakładały na zleceniobiorcę zarówno zakup jak bezpieczne stosowanie czynników chemicznych wykorzystywanych podczas prac objętych umową.

5. Czynniki uciążliwe

Do prac uciążliwych wykonywanych przez pracowników Trafostacji Sztuki należały prace związane z obsługą monitorów ekranowych. W okresie objętym kontrolą nie utworzono nowych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz nie zmieniano organizacji i wyposażenia istniejących stanowisk. Wykonane przez uprawniony podmiot w 2013 r. pomiary natężenia oświetlenia nie wykazały niezgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym. Pracownicy wykonujący pracę przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy przy monitorze ekranowym oraz osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, u których wyniki badań  okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykazały potrzebę stosowania okularów korekcyjnych do ww. pracy otrzymywali zwrot kosztów ich zakupu, na podstawie przepisów ogólnych oraz przepisów  wewnętrznych.

6.Szkolenia w dziedzinie bhp

Szkolenia w dziedzinie bhp wstępne i okresowe pracowników Trafostacji Sztuki były przeprowadzane przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy cywilnoprawnej. W dniu kontroli wszyscy pracownicy Trafostacji Sztuki posiadali aktualne szkoleniaw dziedzinie bhp. Wstępne szkolenie w dziedzinie bhp odbyła również osoba wykonująca w Trafostacji Sztuki, na podstawie umowy cywilnoprawnej,  usługi w zakresie oświetlenia i obsługi urządzeń sceno - technicznych. Osoba przeprowadzająca szkolenia posiadała uprawnienia i zasób wiedzy niezbędny do przeprowadzania ww. szkoleń. Pracodawca dysponował szczegółowymi programami szkoleń dla danej grupy osób objętych szkoleniem.

7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

W okresie objętym kontrolą w Trafostacji Sztuki nie zarejestrowano wypadków przy pracy, chorób zawodowych bądź podejrzeń o tego typu choroby.

8. Obiekty budowlane

Właścicielem budynku, w którym znajduje się Trafostacja Sztuki jest Gmina Miasto Szczecin a Trafostacja Sztuki jest jego zarządcą. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 658,00 m2. W dniu kontroli odpowiedzialnym za dokonywanie wpisów w książce obiektu budowlanego, zlecanie kontroli obiektu budowlanego oraz nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z kontroli był specjalista ds. administracji.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego, wykonywania zaleceń wynikających z kontroli, jak również sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego.Obiekt budowlany, oddany do użytkowania w maju 2013 r., poddawany był wymaganym kontrolom wynikających z zapisów art. 62 ust. 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Kontrole przeprowadzały osoby posiadające uprawnienia w danym zakresie. W toku kontroli budowlanych nie stwierdzono uchybień mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z budynku i jego otoczenia.

9. Urządzenia objęte dozorem technicznym

W Trafostacji Sztuki eksploatowane były następujące urządzenia poddozorowe, zaliczane do urządzeń transportu bliskiego (UTB): siedem wciągarek łańcuchowych oraz jeden dźwig osobowy. Dla dźwigu osobowego ustalona została forma dozoru pełnego dla pozostałych urządzeń forma dozoru ograniczonego. Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego eksploatowane przez Trafostację Sztuki urządzenia były dopuszczone do eksploatacji. 

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi  Trafostacji Sztuki:

  1. Niezwłoczne utworzenie służby bhp bądź powierzenie wykonywania zadań  tej służby podmiotowi zewnętrznemu.
  2. Niezwłoczne zawarcie pisemnej umowy na wykonywanie badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych