Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedszkole Publiczne Nr 14, ul. Bandurskiego 56, 71-771 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w sierpniu 2018 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 14, ul. Bandurskiego 56, 71-771 Szczecin (zw. dalej PP14).

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

 • realizacji obowiązków wynikających z zewnętrznych kontroli nad warunkami pracy,
 • sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • dopuszczania pracowników do pracy bez wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp,
 • wyposażenia pracownika w obuwie robocze.

Nie stwierdzono nieprawidłowości, bądź uchybień w zakresie:

 • badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • stosowania i przechowywania mieszanin niebezpiecznych bądź mieszanin stwarzających zagrożenie,
 • użytkowania maszyn i urządzeń objętych dozorem technicznym,
 • wykonywania zadań przez specjalistę ds. bhp.

I. Oceny cząstkowe

1. Kontrole zewnętrzne nad warunkami pracy

W obszarze objętym kontrolą WKiAW zewnętrzne kontrole na terenie PP14 prowadziła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin. Na jednostce ciążyły ponadto obowiązki wynikające z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 17 sierpnia 2012 r. nakazano PP14 wykonanie obowiązków w zakresie usunięcia uchybień w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Termin wykonania decyzji określono do dnia 31 sierpnia 2013 r. a następnie prolongowano do dnia 31.08.2014 r. 

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazano PP14 naprawę lub wymianę elementów małej architektury na placu zabaw.

Do dnia kontroli WKiAW obowiązki wynikające z decyzji Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Szczecinie nie zostały wykonane. W grudniu 2017 r. dyrektor PP14 zwróciła się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z wnioskiem o prolongatę terminów wykonania obowiązków wynikających z powyższej decyzji. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie odmówił prolongaty obowiązków wynikających z ww. decyzji z uwagi na to, że ostateczny termin na wykonanie obowiązków już upłynął a po upływie terminu do wykonania obowiązku wskazanego w decyzji nie jest możliwa jej zmiana. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie utrzymał w mocy decyzję KomendantaMiejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Ostateczny termin wykonania decyzji w zakresie wyeliminowanie stanu zagrożenia życia ludzi w budynku przedszkola poprzez zabezpieczenie ewakuacyjnych klatek schodowych przed zadymieniem został ustalony na 31.08.2014 r. Obowiązki wynikające z decyzji KomendantaMiejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie do dnia zakończenia kontroli WKiAW nie zostały wykonane. Nie wykonanie ww. obowiązków było niezgodne z art. 207 § 2 pkt 6ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zw. dalej K.p., pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy. Kontrola wykazała, że ówczesny dyrektor PP14 nie zwracał się do organu wydającego decyzję o jej prolongatę, jak również nie informował na bieżąco właściciela budynku o konieczności wykonania obowiązków wynikających z ww. decyzji.

W dniu kontroli WKiAW trwała procedura wyłonienia przez Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych UM Szczecin wykonawcy sprawującego nadzór autorski nad realizacją dokumentacjiniezbędnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy sprawującego nadzór autorski nad realizacją dokumentacji.

Obowiązki wynikające z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanegodotyczące naprawy lub wymiany elementów obiektów małej architektury zlokalizowanych na terenie placu zabaw zostały wykonane i odebrane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie.

Wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zostało prolongowane do dnia 31.12.2018 r.

2. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

PP14 usytuowane jest w jednym budynku, którego właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin, a zarządcą PP14. Dla budynku prowadzono książkę obiektu budowlanego (zw. dalej Książką). Kontrola wykazała nieprawidłowości i uchybienia w zakresie prowadzenia Książki polegające na tym, że na str. 2 nie wskazano osoby odpowiedzialnej za dokonywanie wpisów w Książce; na str. 7 (plan sytuacyjny obiektu) nie oznaczono miejsc przyłączenia i odcięcia poszczególnych sieci, w które wyposażony jest budynek. W części książki przeznaczonej do wpisywania protokołów kontroli przeprowadzanych raz na 5 lat brak było wpisów protokołów z kontroli instalacji elektrycznej, instalacji i urządzeń odgromowych, kontroli ogólnobudowlanej.Wykazano natomiast, że do Książki wpisywano protokoły kontroli nie wynikające z art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane takie jak: przeglądy instalacji przeciwpożarowej, podczas gdy wg § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego wpisy do książki obejmują protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy. Przyczyną wskazanych nieprawidłowości była niesystematyczność prowadzenia książki przez poprzednich dyrektorów PP14, jak również niewystarczająca znajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów ze strony byłych i obecnego dyrektora PP14. Zarządca obiektu zgodnie z obowiązującymi terminami przeprowadzał kontrole obiektu budowlanego w zakresie: stanu technicznego oraz przydatności obiektu do użytkowania; instalacji kominowych; instalacji gazowej; instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji odgromowej. Kontrole przeprowadzały osoby posiadające uprawnienia do przeprowadzania kontroli w danym zakresie. Osoby przeprowadzające kontrole stwierdziły, iż obiekt nadaje się do dalszego użytkowania i nie zagraża życiu i zdrowiu osób w nim przebywających, pomimo konieczności wykonania szeregu robót remontowych.

3. Szkolenia w dziedzinie bhp

Szkolenia wstępne: instruktaż ogólny przeprowadzali specjaliści z Ośrodka BHP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej (zw. dalej OBHP ZCEMiP), instruktaż stanowiskowy przeprowadzał Dyrektor PP14 legitymujący się aktualnym szkoleniem okresowym w dziedzinie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Kontrolą objęto 23 pracowników świadczących pracę w dniu kontroli (79% stanu osobowego jednostki).Wyniki kontroli wykazały, że osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela w okresie od 01.09.2016 r. do  20.08.2017 r. a następnie od 06.10.2017 r. nie odbyła wstępnego szkolenia w dziedzinie bhp do umowy z dnia 06.10.2017 r. podczas gdy wg art. 2373 § 1, 2 i 3 K.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Wykazano jednocześnie, iż osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela z dniem 16.11.2017 r. odbyła wstępne szkolenie ogólne po 2 miesiącach od dnia zatrudnienia ( 16.01.2018 r.), co pozostawało w sprzeczności z przepisem art. 2373 § 2 K.p., wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Stwierdzono natomiast, że wstępne szkolenie stanowiskowe w dziedzinie bhp wymieniona odbyła na 10 dni przed nawiązaniem stosunku pracy a  wg art. 2373 § 3 K.p. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.Pozostali pracownicy mieli aktualne szkolenia w dziedzinie bhp, wykonane w określonych przepisami terminach.

4. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego stanowiło integralną część zakładowego regulaminu  pracy.

Ustalono, że osoba zatrudniona z dniem 06.04.2017 r. na stanowisko konserwatora, do dnia kontroli nie otrzymała obuwia roboczego, jak również nie wypłacono pracownikowi ekwiwalentu za używanie obuwia własnego, co skutkowało naruszeniem przepisu art. 2377 § 1, 2 i 4 K.p, wg którego pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach  jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. W stosunku do pozostałych osób objętych kontrolą nie stwierdzono uchybień w zakresie wyposażania w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

W okresie objętym kontrolą, w PP14 doszło do 1 wypadku przy pracy, w którym poszkodowaną została pracownica Pani zatrudniona na stanowisku kucharza. Nie zarejestrowano chorób zawodowych bądź podejrzeń o tego typu choroby. Kontrola nie wykazała uchybień bądź nieprawidłowości w zakresie prowadzenia postępowania powypadkowego. Pracodawca powołał zespół powypadkowy, w skład którego wchodził specjalista ds. bhp oraz przedstawiciel pracowników. Zespół powypadkowy niezwłocznie przystąpił do ustalania wszystkich okoliczności i przyczyn wypadku. W terminie 13 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku sporządzony został protokół powypadkowy. Zespół powypadkowy wypracował wnioski adekwatne do zaistniałego zdarzenia. Specjalista ds. bhp prowadził na bieżąco rejestr wypadków przy pracy.

6.Ocena ryzyka zawodowego

We wrześniu 2017 r. zespół, w skład którego wchodził  specjalista ds. bhp, społeczny inspektor pracy oraz przedstawiciele pracowników przeprowadził ocenę ryzyka zawodowego w oparciu o metodę PHA. Do oceny wytypowano następujące stanowiska pracy: nauczyciel nauczania przedszkolnego; pomoc nauczyciela; główna księgowa; intendent; kucharz; pomoc kucharza; woźna oddziałowa; konserwator. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego (w tym oceny ryzyka biologicznego) zawierała wszystkie wymagane elementy, w tym: opis ocenianego stanowiska z wyszczególnieniem stosowanych maszyn, narzędzi

i materiałów,wykonywanych zadań, występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,stosowanych środków ochrony indywidualnej,osób pracujących na danym stanowisku, wyniki przeprowadzonej oceny dla każdego z czynników środowiska pracy oraz środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Dokumentacja zawierała również potwierdzenia pracowników o zapoznaniu się z ryzykiem oraz o zasadami ochrony przed zagrożeniami.

7.Maszyny i urządzenia objęte dozorem technicznym

Na wyposażeniu PP14 znajdowały się maszyny wykorzystywane podczas prac w kuchni, warsztacie konserwatora oraz maszyny służące do utrzymywania czystości i  terenów zielonych. PP14 odpowiadało również za eksploatację, konserwację i kontrole dwóch dźwigów towarowych, dla których ustalona została forma dozoru pełnego.Pracodawca na bieżąco kontrolował stan techniczny maszyn. Okresowego przeglądu maszyn dokonywała osoba legitymująca się uprawnieniami elektrycznymi, zatrudniona na stanowisku konserwatora. Pracownicy mieli bieżący dostęp do instrukcji bhp dotyczących obsługi poszczególnych maszyn. Nie stwierdzono uchybień w zakresie użytkowania maszyn. Nie stwierdzono również uchybień w zakresie eksploatacji urządzeń objętych dozorem technicznym. Urządzenia posiadały aktualne decyzje Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalające na ich dalszą eksploatację.

8. Czynniki szkodliwe

Narażenie pracowników na działanie czynników szkodliwych związane było z wykonywaniem prac przy zastosowaniu niebezpiecznych mieszanin chemicznych. Mieszaniny wykorzystywane były do dezynfekcji i wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie obiektu i jego otoczenia. Prace te wykonywały osoby zatrudnione na stanowisku konserwatora, pomocy nauczyciela, woźnych oddziałowych i kucharza.

Nie stwierdzono uchybień w: prowadzeniu dokumentacji z powyższego zakresu; sposobie zapoznawania pracowników ze szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem mieszanin; sposobie postępowania w razie narażenia na ich szkodliwe działanie; sposobie oznakowania i przechowywania ww. mieszanin. Stwierdzono ponadto, że pracownicy wykonujący prace z użyciem ww. mieszanin wyposażeni byli w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Pracodawca posiadał aktualny spis mieszanin chemicznych, karty charakterystyki oraz wykazy osób zapoznanych z kartami charakterystyki.

9. Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne pracowników przeprowadzane były na podstawie zawieranych corocznie umów pomiędzy PP14 a jednostką służby zdrowia uprawnioną do przeprowadzania tego typu badań. Kontrolą objęto 23 pracowników (100% stanu osobowego jednostki).Wszyscy pracownicy w dniu kontroli mieli aktualne badania.

10. Służba bhp

Zadania służby bhp, na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy PP14 a ZCEMiP, wykonywała osoba posiadająca uprawnienia specjalisty ds. bhp, która była zatrudniona w Ośrodku BHP ZCEMiP. Nie stwierdzono uchybień w zakresie wykonywania zadań przez specjalistę ds. bhp, który brał udział w wewnętrznych kontrolach stanu bhp; informował pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach; przedstawiał coroczne analizy stanu bhp; brał udział w tworzeniu wewnętrznych zarządzeń ogólnych oraz instrukcji stanowiskowych z zakresu bhp; brał udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz prowadził dokumentację z tego zakresu; brał udział w ocenie ryzyka zawodowego.

 III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP14:

 1. Podjęcie wszelkich działań zmierzających do niezwłocznego wykonania obowiązków wynikających z decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
 2. Ścisłą współpracę z organem prowadzącym, dysponentem środków finansowych, w zakresie wykonania obowiązków wynikających z decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
 3. Uzupełnienie wpisów w książce obiektu budowlanego w zakresie wskazanym powyżej oraz prowadzenie książki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Szkolenia w dziedzinie bhp:
  • nie dopuszczanie pracowników do pracy bez wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp,
  • przeprowadzanie szkoleń po nawiązaniu stosunku pracy.
 5. Bezzwłoczne wyposażenie pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora w obuwie robocze.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2019/03/01, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2019/03/01 14:05:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2019/03/01 14:05:32 nowa pozycja