Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, zadanie pod nazwą NASZ AUTOBUS wraz z wykonaniem umowy

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczym nr 1, ul. Polickiej 3, Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w kwietniu 2018 r. przeprowadził w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 przy ul. Polickiej 3, 71-837 Szczecin (zw. dalej jednostką) kontrolę w prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, zadanie pod nazwą NASZ AUTOBUS wraz z wykonaniem umowy.

 Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07.05.2018 r.

I.Ocena ogólna kontrolowanej działalności

Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, zadanie pod nazwą NASZ AUTOBUS wraz z wykonaniem umowy nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień.

II.Oceny cząstkowe

W dniu 06.03.2016 r. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup i dostawa autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, zadanie pod nazwą: NASZ AUTOBUS” o wartości szacunkowej 691.056,91 zł netto (165.526,58 euro). Kryteriami oceny ofert były: cena 60%, skrócenie terminy realizacji przedmiotu umowy 8%, materiał z którego wykonana jest konstrukcja nośna oraz poszycie zewnętrzne z wyłączeniem ściany przedniej i tylnej pojazdu – 14%, pojemność silnika w autobusie 10%,ilość miejsc siedzących pasażerskich w autobusie w przypadku przewozów dwóch pasażerów na wózkach inwalidzkich – 5%, ocena sposobu osiągnięcia standardu emisji spalin Euro 6 – 3%.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy nr 1, z którym zawarł w dniu 19.04.2017 r. umowę nr 31/2017 (zw. dalej umową nr 31/2017).

Termin wykonania przedmiotu zamówienia został ustalony na 120 dni od dnia podpisania umowy (tj. do dnia 17.08.2017 r.).

Badaniem objęto: prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego w świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) (zwanej dalej pzp) oraz przepisów wykonawczych, zgodność zawartej umowy nr 31/2017 z zapisami SIWZ, prawidłowość realizacji przedmiotu ww. umowy oraz terminowość zapłaty wynikających z niej zobowiązań.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

Kontrola wykazała, że przedmiotową procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności:

  • sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy, w tym: nazwę (firmę) oraz adres Zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
  • prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (34121000-1 – autobusy i autokary),
  • prawidłowo ustalono wartość zamówienia (w oparciu o przeprowadzoną analizę rynku polegającą na przesłaniu zapytania ofertowego do 3 potencjalnych wykonawców) i przeliczono ją na euro według zapisów § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro (Dz.U. z 2015 r. poz. 2254).
  • sporządzono ogłoszenia o zamówieniu oraz udzieleniu zamówienia, każdorazowo zamieszczano je w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie jednostki,
  • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia, sporządzając protokoły z postępowania w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
  • żądano wymaganej przepisami dokumentacji,
  • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: terminu składania ofert oraz związania ofertą,
  • wykonawca uczestniczący w przetargu wniósł wadium w wysokości i formie określonej przez SIWZ oraz dopuszczalnej przez pzp,
  • wykonawca przekazał zabezpieczenie należytego wykonania umowy  o wartości wymaganej przez zamawiającego.

Stwierdzono, że przedmiot umowy i termin realizacji były zgodne z ofertą oraz wzorem umowy.

W dniu 26.10.2017 r. (tj. 69 po ustalonym w umowie terminie) spisano protokół ostatecznego odbioru autobusu. W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy (Wykonawca dostarczył autobus w dniu 26.10.2017 r. tj. 189 dni po zawarciu umowy, podczas gdy według § 2 ust. 2 umowy termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosił 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia 17.08.2017 r.) na podstawie § 7 ust. 1 umowy Zamawiający naliczył wykonawcy karę umowną w wysokości 69.000,00 zł (według § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zobowiązany był zapłacić Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w terminowym wydaniu Zamawiającemu autobusu, w wysokości 1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki).

W dniu 10.11.2017 r. Wykonawca przelał na rachunek bankowy Zamawiającego kwotę 69.000,00 zł tytułem kary umownej za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przekazał ponadto Zamawiającemu dokumentację odbiorową  niezbędną do zarejestrowania pojazdu (w tym świadectwo homologacji oraz kartę pojazdu). Zapłata za autobus (w kwocie 821.025,00 zł) nastąpiła w dniu 24.11.2017 r.

III.Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2018/06/22, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2018/06/22 11:48:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2018/06/22 11:48:17 nowa pozycja