Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Punkt Przedszkolny „Siódme Niebo”, ul. Zygmunta Moczyńskiego 8 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od 21.05.2021 r. do 30.06.2021 r. przeprowadził kontrolę w niepublicznej placówce oświatowej pod nazwą Punkt Przedszkolny „Siódme Niebo” (zw. dalej PP) przy ul. Zygmunta Moczyńskiego 8 w Szczecinie, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej
w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli z dnia 30 sierpnia 2021 r. Ocena kontrolowanego, zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 września 2021 r.

 I. Udzielenie dotacji w 2020 r.

W dniu 20.09.2019 r. został złożony przez spółkę Medical Investment Sp. z o. o. – organ prowadzący Punkt Przedszkolny „Siódme Niebo”, wniosek o udzielenie dotacji na 2020 r.

Wysokość dotacji naliczonej i przekazanej w 2020 r. przez Gminę Miasto Szczecin wg miesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów, składanych przez organ prowadzący do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, wyniosła ogółem 1.404.648,00 zł, tj.:

 • 112.082,51 zł na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (w ujęciu rocznym suma dzieci wynikająca z ww. informacji wyniosła 277),
 • w wys. 1.292.565,49 zł na dzieci niepełnosprawne objęte kształceniem specjalnym (w ujęciu rocznym suma dzieci wynikająca z ww. informacji wyniosła 296).

W dniu 28.01.2021 r. organ prowadzący dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 r. w kwocie 105.183,97 zł.

Wg danych zawartych w Rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2020 r., sporządzonym przez ww. organ prowadzący, placówka rozliczyła dotację otrzymaną w wysokości 1.299.464,03 zł i przeznaczyła ją na:

 • wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych w PP w wys. 156.593,65 zł, w tym wydatki na kształcenie specjalne w wys. 132.251,87 zł,
 • wynagrodzenia osób fizycznych prowadzących PP w wys. 112.743,10 zł, w tym wydatki na kształcenie specjalne w wys. 112.018,51 zł,
 • pozostałe wydatki w wys. 909.687,38 zł, w tym wydatki na kształcenie specjalne w wys. 901.350,50 zł,
 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wys. 120.439,90 zł, w tym wydatki na kształcenie specjalne w wys. 88.985,67 zł.

 II. Rozliczenie dotacji

 1. W zakresie prawidłowości zgłoszonej liczby dzieci w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów  

Na podstawie przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów stwierdzono, że organ w jednym przypadku zawyżył liczbę dzieci niepełnosprawnych, zgłoszonych do systemu informatycznego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN” (zw. dalej ODPN) oraz wykazanych  w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów, poprzezzgłoszenie dziecka w miesiącach od września do grudnia 2020 r., bez aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jako dziecko niepełnosprawne.

Na podstawie powyższego, stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości  w kwocie 18.304,88 zł, tj. 4 x 4.576,22 zł - stawka dotacji dla dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera do lat 5.Po uwzględnieniu dotacji, przysługującej w PP na dziecko pełnosprawne w wys. 1.471,40 zł, tj. 4 x 367,85 zł, kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wyniosła16.833,48 zł.

Organ prowadzący w dniu 22.06.2021 r., w trakcie postępowania kontrolnego, dokonał wpłaty ww. kwoty na rachunek Gminy Miasto Szczecin.

Zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2, ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305ze zm.), zw. dalej uofp, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetwrazz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności pobrania w nadmiernej wysokości tychże dotacji. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została pobrana w nadmiernej wysokości.

 2. W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na podstawie art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

W toku kontroli stwierdzono, że organ rozliczył w 2020 r. ze środków dotacji oświatowej, niezgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029ze zm.),zw. dalej ustawą ofinansowaniu zadań oświatowych lub uofzo, następujące wydatki:

- wydatek dotyczący zakupuwysoko wyspecjalizowanego urządzenia medycznego - aparatu PhysioGo.Lite. Laserwraz aplikatorem skanującym, przeznaczonego do przeprowadzania zabiegów promieniowaniem laserowym,w wys. 11.176,00 zł (nierozliczony przez PP
w ramach wydatków na kształcenie specjalnie), udokumentowany fakturą nr FS/04440/K/2020 z dnia 27.11.2020 r., jako wydatek niezwiązany z realizacją zadań placówki wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej oraz niemieszczący się w katalogu wydatków wymienionych w art. 35 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na fakturze dokumentującej wydatek, jako odbiorcę wskazano firmę Luxmedica Zachodniopomorskie Centrum Rehabilitacji. Ponadto, wartość środka trwałego przekroczyła wielkość określoną w art. 35 ust. 1 pkt 2e uofzo, zgodnie z którym dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków na zakup pozostałych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z  art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.), zw. dalej updop, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania,

- wydatek dotyczący zakupu serwera wraz z wyposażeniem serwerowni oraz modernizacją sieci LAN i serwerowni na ogólną wartość 50.352,58 zł, udokumentowany 3. następującymi fakturami (rozliczony w ramach wydatków na kształcenie specjalne), których wartość przekroczyła wielkość określoną w art. 35 ust. 1 pkt 2e uofzo, zgodnie z którym dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków na zakup pozostałych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 updop, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychoduw 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, tj.:

- fakturą nr ZK133/RVS z dnia 17.11.2020 r. na wartość 16.280,35 zł, dotyczącą zakupu serwera Fujitsu. Ponadto środek trwały został zamontowany poza dotowaną placówką;

- fakturą VAT nr FS 27/12/2020 z dnia 30.12.2020 r. na wartość 17.234,76 zł, dotyczącą zakupu szafy serwerowej, routera, zasilacza UPS, punktu dostępu AccesPoint Ubiquiti UniFi AP, AC Long Range UAP-AC-LR oraz przełącznika sieciowego Switch Ubiquiti US-24 Switch 24P Gibabit + 2xSFP. Ponadto ww. wyposażenie, związane z modernizacją sieci LAN i serwerowni, zostało zamontowane poza dotowaną placówką;

- fakturą VAT nr FS 26/12/2020 z dnia 30.12.2020 r. na wartość 16.837,47 zł, dotyczącą usługi modernizacji sieci LAN i serwerowni, obejmującej  montaż: okablowania sieci LAN w korytach kablowych, punktów dostępowych WiFi, anteny LTE i routera, switcha i kontrolera do zarządzania siecią oraz instalację oprogramowania antywirusowego z firewallem, konfigurację i aktualizację wszystkich urządzeń w sieci, aktualizację oprogramowania i zabezpieczenia na urządzeniach sieciowych wraz z konfiguracją, montażem zakupionego sprzętu do modernizacji serwerowni (router, switch, ups) oraz aktualizacją i konfiguracją urządzeń zakupionych do serwerowni. Ponadto część prac modernizacyjnych została wykonana poza placówką dotowaną.

W kontekście zasadności sfinansowania z dotacji powyższych wydatków, należy również podzielić stanowisko prezentowane w orzecznictwie, że wydatki ze środków publicznych powinny być dokonywane z uwzględnieniem zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego ich wydatkowania(wyrok WSA w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 2020 r., sygn. akt nr I SA/Bk 136/20).

- wypłata 2. pracownikom nagród okolicznościowych przyznanych na podstawie art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), w kwocie 4.815,69 zł netto oraz w kwocie 493,27 zł netto,w wysokości ponad limit określony w „Regulaminie przyznawania premii uznaniowych i nagród okolicznościowych, które mogą być uruchomione w Punkcie Przedszkolnym „Siódme Niebo” decyzją organu prowadzącego” (wydatek rozliczony w ramach wydatków na kształcenie specjalne),

- wypłaty pracownikowi ekwiwalentu w miesiącu październiku 2020 r. za niewykorzystany urlop w wys.572,31 zł netto (wydatek rozliczony w ramach wydatków na kształcenie specjalne), jako świadczenie służące wyłącznie pracownikowi i niedotyczące bezpośrednio zadań wykonywanych w związku z realizacją zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej,

- kwoty składek ZUS z tytułu wypłaconych ww. nagród okolicznościowych dla 2. pracowników w wys. 2.882,37 zł i 290,73 zł oraz z tytułu wypłaty pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w wys. 336,68 zł (wydatek rozliczony w ramach wydatków na kształcenie specjalne),

- kwoty podatku dochodowego z tytułu podatku PIT-4 od wypłaconych ww. nagród okolicznościowych 2. pracownikom w wys. 640,00 zł i 56,00 zł oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w wys. 64,00 zł (wydatek rozliczony w ramach wydatków na kształcenie specjalne),

- kwoty zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT-4 za miesiąc maj 2020 r. w wys. 812,00 zł, zapłaconej w 2021 r.

 Dotacja wykorzystana przez Punkt Przedszkolny „Siódme Niebo” w 2020 r. wyniosła 1.299.464,03 zł, natomiast kwota wydatków, która nie została uwzględniona do rozliczenia dotacji na podstawie art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wyniosła ogółem 72.491,63 zł, w tym kwota z tytułu wydatków poniesionych na realizację kształcenia specjalnego w wys. 61.315,63 zł.

Według art. 252 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz  z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 06.09.2021 r. organ prowadzący dokonał zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na rachunek Gminy Miasto Szczecin w wys. 72.491,63 zł wraz z należnymi odsetkami w wys. 4.242,00 zł.

Ponadto dokumenty finansowo-księgowe dotyczące wynagrodzeń oraz dowody wewnętrzne dokumentujące składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń PIT-4, nie zawierały opisu, zgodnego z treścią wymaganą w § 7 ust. 8 Załącznika nr 1 do uchwały nr IX/257/19Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielaniairozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół iplacówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania iwykorzystania(Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r., poz. 3894),zw. dalej uchwałą nr IX/257/19,natomiast na wszystkich dokumentach finansowo-księgowych potwierdzających wydatki sfinansowane ze środków dotacji, nie zamieszczono dodatkowego opisu wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego, zgodnie z treścią § 7 ust. 8 b Załącznika nr 1 do uchwały nr IX/257/19.

 III. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 10 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały nr IX/257/19, Prezydent Miasta Szczecin zalecił organowi prowadzącemu niepubliczną placówkę oświatową pod nazwą Punkt Przedszkolny „Siódme Niebo”:

 1. Wykorzystywanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Przedkładanie do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin rzetelnych informacji o faktycznej liczbie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. Zamieszczanie na dokumentach finansowo-księgowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji, opisu wydatku, zgodnie z treścią wymaganą w § 7 ust. 8 Załącznika nr 1 do uchwały nr IX/257/19.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2021/11/17, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2021/11/17 12:18:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2021/11/17 12:18:05 nowa pozycja