Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin

Szkoła Podstawowa Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja - Postęp w Szczecinie, ul. Taborowa 7

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin (zw. dalej WKiAW) w okresie od 2 lutego 2021 r. do 10 maja 2021 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja - Postęp w Szczecinie, ul. Taborowa 7, zwanej dalej SP, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 20 maja 2021 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 czerwca 2021 r.

I. Udzielenie dotacji w 2020 r.

W dniu 10.09.2019 r. został złożony przez ówczesnego prezesa zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja - Postęp (zw. dalej organem), prowadzącej Szkołę Podstawową Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja - Postęp, wniosek o udzielenie dotacji na 2020 r.

Wysokość dotacji naliczonej i przekazanej w 2020 r. przez Gminę Miasto Szczecin (wg liczby uczniów zgłoszonych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów przez dyrektora szkoły do Wydziału Oświaty), wyniosła 291.119,57 zł, w tym: 207.916,88 zł na uczniów niepełnosprawnych. Liczba wykazanych uczniów (w ujęciu rocznym) wyniosła: 141 uczniów bez niepełnosprawności i 41 posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wg danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2020 r., SP rozliczyła dotację otrzymaną w pełnej wysokości i przeznaczyło ją odpowiednio na:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

  • osób fizycznych zatrudnionych w szkole – 155.612,97 zł (w tym na kształcenie specjalne – 110.587,11 zł),
  • dyrektora – 129.637,34 zł (w tym na kształcenie specjalne – 94.907,10 zł),

- wydatki pozostałe – 5.869,26 zł (w tym na kształcenie specjalne – 2.422,67 zł).

II. Rozliczenie dotacji.

W wyniku kontroli stwierdzono, że szkoła przekroczyła limit tzw. wydatków wspólnych (nie wynikających bezpośrednio z zaleceń zawartych w orzeczeniacho potrzebie kształcenia specjalnego), ustalony wzorem wskazanym w art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.), zw. dalej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Tytułem wydatków wspólnych szkoła rozliczyła bowiem dokumenty na łączną kwotę 172.523,29 zł, natomiast w przypadku kontrolowanej szkoły ustawowy górny limit wydatków, które można zakwalifikować do rozliczenia ze środków dotacji wyniósł 97.065,71 zł.

Ustalono ponadto, że na kształcenie specjalne bezpośredniowynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniach szkoła wydatkowała łącznie 34.400,42 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że na kształcenie specjalne szkoła pobrała dotację w wys. 207.916,88 zł, kwota 76.450,75 zł stanowi dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

Według art. 252 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zw. dalej uofp, dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W wyniku kontroli dokumentów stanowiących podstawę zgłaszania uczniów do dotacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 10 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/257/19 Prezydent Miasta zalecił organowi prowadzącemu Szkołę Podstawową Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja - Postęp:

  1. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 76.450,75 zł (z zaznaczeniem, że dotyczy części dotacji na kształcenie specjalne)  wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 1 uofp.
  2. Wykorzystywanie dotacji wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań SP w zakresie i limitach określonych w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2021/11/02, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2021/11/02 10:11:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2021/11/02 10:11:37 nowa pozycja