Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin

II Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej PIKTOGRAMY w Szczecinie, ul. Panieńska 46/U1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin (zw. dalej WKiAW) w okresie od 8 czerwca 2021 r. do 26 lipca 2021 r. przeprowadził kontrolę w II Niepublicznej Poradni Konsultacyjno – Szkoleniowej Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej PIKTOGRAMY w Szczecinie, ul. Panieńska 46/U1, zwanej dalej II Poradnią, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 5 sierpnia 2021 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 sierpnia 2021 r.

I. Udzielenie dotacji w 2020 r.

W dniu 25.09.2019 r. został złożony przez organ prowadzący i dyrektora II Niepublicznej Poradni Konsultacyjno – Szkoleniowej Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej PIKTOGRAMY,wniosek o udzielenie dotacji na 2020 r.

Wysokość dotacji naliczonej i przekazanej w 2020 r. przez Gminę Miasto Szczecin (wg liczby dzieci zgłoszonych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów przez dyrektora II Poradni do Wydziału Oświaty), wyniosła 261.068,15 zł i w całości dotyczyła dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Liczba wykazanych dzieci (w ujęciu rocznym) wyniosła: 623. wychowanków posiadających opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Wg danych zawartych w korekcie rocznego rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 r., II Poradnia rozliczyła dotację otrzymaną w pełnej wysokości i przeznaczyła ją odpowiednio na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób fizycznych zatrudnionych w placówce – 107.453,98 zł,

wydatki pozostałe – 153.614,17 zł.

II. Rozliczenie dotacji.

W wyniku kontroli dokumentów stanowiących podstawę zgłaszania dzieci do dotacji stwierdzono, że do dotacji w miesiącu październiku i listopadzie 2020 r. zgłoszone zostało dwoje dzieci, z których rodzicami nie zostały podpisane stosowne podania wraz z oświadczeniem o niekorzystaniu przez dziecko z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej oraz umów – kontraktów określających organizację zajęć wwr, co było praktyką powszechnie egzekwowaną w przypadku rodziców pozostałych podopiecznych. Z uwagi na fakt, że rodzice formalnie nie zwrócili się do poradni o objęcie dziecka opieką w związku z WWR, zabrakło podstaw do zgłoszenia ww. dwojga dzieci do dotacji. W związku z powyższym, dotacja należna II Poradni wyniosła 260.230,05 zł, a różnica w wys. 838,10 zł, stanowi kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Według art. 252 ust. 1 pkt 2, ust. 5, ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zw. dalej uofp, dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1 w odniesieniu do dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W wyniku kontroli do rozliczenia dotacji nie uwzględniono wydatków na kwotę ogółem w wys. 1.909,01 zł, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych, w tym:

  1. kwoty w wys. 1.290 zł brutto tytułem kwoty błędnie ujętej w rozliczeniu dotacji. Do rozliczenia dotacji bowiem przyjęta została kwota 1.980 zł tytułem rachunku nr 2020/08/242 wystawionego przez zleceniobiorcę, który dotyczył pracy wykonanej na rzecz Niepublicznej Poradni Konsultacyjno – Szkoleniowej Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej PIKTOGRAMY przy ul. Kuśnierskiej 10. WII Poradni powinna zostać rozliczona kwota 690 zł brutto,
  2. z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych w wys. odpowiednio:

- składki ZUS – 323,01 zł,

- podatek dochodowy – 296 zł.

Powyższe kwoty stanowiły różnicę między naliczonymi składkami ZUS i podatkiem, wynikającymi z wystawionych rachunków od umów zleceń, a kwotami refundacji składek ZUS i podatku na konto główne osoby prowadzącej II Poradnię, z którego następowały przelewy na konta ZUS i Urzędu Skarbowego.

Kwota wydatków poniesionych zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.), która została przyjęta do rozliczenia dotacji, wyniosła 259.159,14 zł.

Dotacja przekazana II Poradni w 2020 r. wyniosła 261.068,15 zł, w związku z powyższym organ wykorzystał dotację niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.909,01 zł.

Według art. 252 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1 uofp, dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

III. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 10 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/257/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Prezydent Miasta zalecił organowi prowadzącemu II Niepubliczną Poradnię Konsultacyjno – Szkoleniową Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej PIKTOGRAMY:

  1. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 1.909,01 zł wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 1 uofp.
  2. Zwrot - w ciągu 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia - na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 838,10 zł. W przypadku zapłaty po tym terminie należy naliczyć odsetki wg art. 252 ust. 6 pkt 2 uofp.
  3. Wykorzystywanie dotacji wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań II Poradni w zakresie określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2021/11/02, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2021/11/02 12:46:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2021/11/02 12:46:36 nowa pozycja