Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku

Nr kontroli: WKiAW

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych.

Wydział Inwestycji Miejskich i Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie czerwiec – lipiec 2021 r. przeprowadził w Wydziale Inwestycji Miejskich (zw. dalej WIM)  i Biurze ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej BZP), kontrolę w zakresie budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych.

 Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 06.08.2021 r.

Kontrola w zakresie budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień w trakcie realizacji ww. inwestycji.

      1.         Zamówienia publiczne

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego) na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie. Wartość ww. zamówienia ustalono na kwotę 11.092.150,67 zł netto (w przeliczeniu na euro: 2.572.570,13 euro).

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

Procedura udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych została przeprowadzona zgodnie z wymogami ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, a w szczególności:

•     sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy,

•     terminowo i kompletnie sporządzono i zamieszczono w odpowiednich publikatorach ogłoszenia dot. przetargu,

•     prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokół z postępowania w oparciu o odpowiedni wzór wskazany w przepisach,

•     żądano wymaganej przepisami dokumentacji,

•     dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.

      2.         Realizacja umowy o roboty budowlane

W dniu 05.06.2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a spółką  „Lepiko” Sp. z o.o. (zw. dalej wykonawcą) zawarto umowę nr CRU/19/0002561 (zw. dalej umową nr CRU/19/0002561) przedmiotem, której było wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej w zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie".

Przedstawicielem Zamawiającego - koordynatorem przy realizacji przedmiotowego zadania był Główny Specjalista WIM (zw. dalej koordynatorem).

Wykonawca zobowiązany był do wykonania całości robót w terminie 

18 miesięcy od dnia podpisania umowy (tj. do dnia 05.12.2020 r.). Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe (łącznie z podatkiem VAT) 19.779.660,75 zł.

Umowa nr CRU/19/0002561 została zmieniona czterokrotnie:

1)   Aneksem nr 1 z dnia 17.07.2019 r. – zmieniono przedstawiciela Wykonawcy oraz wprowadzono do umowy dane Inspektora nadzoru inwestorskiego, z którym umowę zawarto w dniu 03.07.2019 r.

2)   Aneksem nr 2 z dnia 08.10.2019 r. – zwiększono wynagrodzenie wykonawcy do kwoty: 19.868.660,48 zł (konieczność rozbiórki niezinwentaryzowanej płyt betonowej, której zamawiający działający nawet z należytą starannością nie mógł przewidzieć, wartość zmiany wynagrodzenia nie przekraczała 50% wartości zamówienia określonej

w umowie) oraz wprowadzono inne rozwiązania materiałowe.

3)   Aneksem nr 3 z dnia 15.06.2020 r. – zwiększono wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 20.165.984,77 zł (wprowadzenie zmian opisanych w protokołach konieczności nr 3, 4, 5, 6, 7, 8).

4)   Aneksem nr 4 z dnia 18.11.2020 r. – zwiększono wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 20.166.987,12 zł (wprowadzenie zmian wynikających z protokołów konieczności nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W toku kontroli stwierdzono, że Wykonawca w pełni zrealizował przedmiot umowy nr CRU/19/0002561 oraz wywiązywał się z obowiązków z niej wynikających w tym m.in.: dostarczył Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, projekt organizacji terenu budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; protokolarnie przejął od Zamawiającego teren budowy, do wykonania i kierowania robotami budowlanymi zapewnił osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 07.06.2019 r.

W toku realizacji inwestycji spisano 16 protokołów konieczności, które dotyczyły kolejno:

1.   Rozbiórki płyty betonowej wraz z załadunkiem oraz utylizacją.

2.   Zmiany grubości ścian.

3.   Wykonania dodatkowego odcinka kanalizacji sanitarnej zgodnie

z projektem zamiennym oraz włączenia podejść odprowadzających wody opadowe z dachu warsztatu do nowo budowanej kanalizacji deszczowej.

4.   Rezygnacji z systemu tarasowego składającego się ze wsporników plastikowych o regulowanej wysokości oraz płyt betonowych stanowiących warstwę wykończeniową dachu płaskiego.

5.   Rezygnacji ze szklanego sufitu podwieszanego pod zadaszeniem przy wejściu głównym.

6.   Rezygnacji z montażu słupków ulicznych.

7.   Wykonania nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz demontażu starej instalacji jak również demontażu i odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowej na potrzeby wykonania nowej kanalizacji.

8.   Rezygnacji ze stopni i ław kominiarskich oraz płotków śniegowych na dachu stromym.

9.   Wykonania i montażu dodatkowych balustrad w sali ćwiczeń.

10.Wykonania palisad betonowych zabezpieczających skarpy

i drzewa.

11.Wykonania i montażu dodatkowych tabliczek oznakowania pomieszczeń.

12.Wykonania sufitu akustycznego na podkonstrukcji stalowej w sali głównej.

13.Rezygnacji z wykonania elewacji stacji transformatorowej.

14.Malowania kanałów wentylacyjnych oraz rur biegnących poniżej sufitu w pomieszczeniach siłowni, sali ćwiczeń oraz tenisa stołowego.

15.Obniżenia sieci kanalizacji sanitarnej.

16.Wykonania i montażu obróbek blacharskich lamp na elewacji.

Zamawiający w § 16 ust. 2 umowy CRU/19/0002561 przewidział możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających m. in. zmianie wynagrodzenia umownego czy też zmianie sposobu spełnienia świadczenia.

Pismem z dnia 24.11.2020 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru. Fakt zakończenia robót został odnotowany i potwierdzony w dzienniku budowy w dniu 06.11.2020 r. przez zespół inspektora nadzoru inwestorskiego.

Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 09.12.2020 r.

Decyzją nr ROP.5121.180.5947.2020.GM z dnia 15.12.2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin udzielił pozwolenia na użytkowanie sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Elektryczno –Elektronicznych.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja dot. realizacji inwestycji była prowadzona w sposób rzetelny i staranny, zawierała wszystkie - chronologicznie ułożone - dokumenty niezbędne do odtworzenia przebiegu procesu inwestycyjnego.

      Zaleceń pokontrolnych nie wydano.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2021/09/24, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2021/09/24 13:32:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2021/09/24 13:32:23 nowa pozycja