Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu ul. Kwiatowa 12 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od 21.01.2021 r. do 02.03.2021 r. przeprowadził kontrolę w Integracyjnym Przedszkolu Niepublicznym „Akademia Uśmiechu (zw. dalej IPN AU),przy ul. Kwiatowej 12 w Szczecinie, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli z dnia 26.03.2021 r. Ocena kontrolowanego, zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 maja 2021 r.

 I. Udzielenie dotacji w 2020 r.

W dniu 24.09.2019 r. został złożony przez panią Katarzynę Krysiak – były organ prowadzący Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu” (zw. dalej IPN AU) przy ul. Kwiatowej 12 w Szczecinie, wniosek o udzielenie dotacji na 2020 r.

Wysokość dotacji naliczonej i przekazanej w 2020 r. przez Gminę Miasto Szczecinwg miesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów, składanych przez organ prowadzący do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, wyniosła ogółem 1.202.542,16 zł, tj.:

 • 332.440,22 zł dla dzieci bez niepełnosprawności (w ujęciu rocznym suma dzieci wynikająca z ww. informacji wyniosła 482),
 • 764.493,51 zł dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,z czego w Rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2020 r. organ rozliczył z tego tytułu kwotę w wys. 773.461,98 zł (w ujęciu rocznym suma dzieci wynikająca z ww. informacji wynosiła 229),
 • 105.608,43 zł dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, zw. dalej WWR
  (w ujęciu rocznym suma dzieci wynikająca z ww. informacji wynosiła 261 dzieci).

Z dniem 24.08.2020 r. dokonano zmian we wpisie do ewidencji działalności oświatowej dotyczących organu prowadzącego. Organem prowadzącym został pan Jarosław Radko oraz pan Zbigniew Lemiesz.

Wg danych zawartych w Rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2020 r., sporządzonym przez ww. organ prowadzący, przedszkole rozliczyło dotację otrzymanąw pełnej wysokości i przeznaczyło ją na:

 • wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych w przedszkolu w wys. 389.423,74 zł,w tym wydatki na kształcenie specjalne w wys. 275.483,38 zł,
 • wynagrodzenie osób fizycznych prowadzących przedszkole w wys. 146.144,64 zł, w tym wydatki na kształcenie specjalne w wys. 42.686,72 zł,
 • pozostałe wydatki w wys. 667.003,78 zł, w tym wydatki na kształcenie specjalne w wys. 455.291,78 zł.

 II. Rozliczenie dotacji

1. W zakresie prawidłowości zgłoszonej liczby dzieci w miesięcznych informacjach
o aktualnej liczbie uczniów  

W przypadku 13. dzieci, organ zawyżył liczbę dzieci zgłaszanych do systemu informatycznego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych” (zw. dalej ODPN) oraz wykazywanych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów.Z przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów wynikało, że organ w 6. przypadkach błędnie przyjął datę przyjęcia/rezygnacji dziecka z przedszkola oraz w 7.przypadkach nie przedłożył umów cywilno-prawnych o świadczenie usług w IPN AU zawartych z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, będących wg organu podstawą ewidencji dzieci (dzieci nie zostały również wykazane w dziennikach zajęć, które były prowadzone przez organ w okresie od I do VIII 2020 r.).

Na podstawie powyższego, stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości
w kwocie 29.061,55 zł, w tym:

- dotacja na dzieci bez niepełnosprawności w wys. 26.898,69 zł (12. dzieci – 39 x 689,71 zł, tj. 1. dziecko w m-cu I, 3. dzieci w m-cu II, 3. dzieci w m-cu III, 5 dzieci w m-cu IV, 5 dzieci w m-cu V, 6. dzieci w m-cu VI, 8 dzieci w m-cu VII i 8 dzieci w m-cu VIII 2020 r., 

- dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju w wys. 404,63 zł (1. dziecko w m-cu VIII
2020 r.),

- dotacja na kształcenie specjalne w wys. 1.758,23 zł (1. dziecko w m-cu VIII 2020 r.).

Zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305),zw. dalej uofp, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności pobrania w nadmiernej wysokości tychże dotacji.

Na podstawie art. 252 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, nalicza się począwszy od dnia następującego po upływie 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

 2. W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na podstawie art. 35 ust. 1 w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

W toku kontroli stwierdzono, że organ rozliczył w 2020 r. z dotacji oświatowej wydatki na kwotę ogółem 1.202.542,16 zł, natomiast kwota wydatkowana ze środków dotacji niezgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ),zw. dalej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,wyniosła 26.386,57 zł, w tym kwota wydatków rozliczonych w ramach wydatków bieżących w wys. 10.755,42 zł oraz kwota rozliczona w ramach wydatków na kształcenie specjalne w wys. 15.631,15 zł.

Na ww. kwotę składają się następujące wydatki nieuwzględnione do rozliczenia dotacji:

 • wydatek dotyczący najmu lokalu użytkowego przy ul. Kwiatowej 12 w Szczecinie, w części niedotyczącej przedszkola w wys. 3.975,30 zł (w tym kwota rozliczona w ramach wydatków bieżących w wys. 2.742,96 zł, na kształcenie specjalne w wys. 1.232,34 zł),
 • wydatek dotyczący zajęć z języka niemieckiego w wys. 140,00 zł (w tym kwota rozliczona w ramach wydatków bieżących w wys. 92,40 zł, na kształcenie specjalne w wys. 47,60), ujęty dwukrotnie w Rocznym rozliczeniu dotacji,
 • wydatek dotyczący zakupu chust odblaskowych w wys. 870,84 zł (w tym kwota rozliczona w ramach wydatków bieżących w wys. 600,88 zł, na kształcenia specjalnego w wys. 269,96 zł), nieprawidłowo udokumentowany fakturą pro forma, która nie jest dowodem księgowym i nie stanowi dowodu zakupu oraz podstawy zakwalifikowania kosztu jako wydatku,
 • wydatek związany z polisą ubezpieczeniową w wys. 61,86 zł (w tym kwota rozliczona w ramach wydatków bieżących w wys. 40,83 zł, na kształcenia specjalnego w wys. 21,03 zł), nie przedłożono dokumentu na podstawie którego dokonano wydatku,
 • wydatek dotyczący naprawy i montażu dwóch banerów reklamowych w wys. 676,50 zł (w tym wydatek rozliczony w ramach wydatków bieżących w wys. 502,37 zł, na kształcenia specjalnego w wys. 174,13 zł), jako wydatek niezwiązany z realizacją zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej,
 • wypłata 5. pracownikom ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w wys. 8.287,63 zł netto (w tym kwota rozliczona w ramach wydatków bieżących w wys. 518,24 zł, na kształcenie specjalne w wys. 7.769,39 zł), jako wydatek, który jest świadczeniem pieniężnym na rzecz nauczyciela, a nie wynagrodzeniem za pracę związaną z realizacją zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej na rzecz uczniów,
 • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, dotyczącej działań marketingowo-reklamowych, udokumentowane 3. rachunkami w wys. 3.200,00 zł netto (w tym kwota rozliczona w ramach wydatków bieżących w wys. 2.310,24 zł, na kształcenia specjalnego w wys. 889,76 zł), jako wydatek niezwiązany z realizacją zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej,
 • zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wys. 7.800,44 zł(w tym kwota rozliczona w ramach wydatków bieżących w wys. 3.362,29 zł, na kształcenia specjalnego w wys. 4.438,15 zł),tj. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne finansowane przez pracowników oraz składki ZUS finansowane przez płatnika (pracodawcę), z tytułu wypłaconych 5. pracownikom ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy, umowy zlecenia dotyczącej działań marketingowo-reklamowych oraz różnicy dotyczącej składek ZUS, wynikających z przedłożonych list płac za XII 2019 r., a rozliczonych z dotacji w 2020 r., niemającej pokrycia w dokumentacji źródłowej dotyczącej należnych i wypłaconych świadczeń pracowniczych,
 • zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników w wys. ogółem 1.374,00 zł (w tym kwota rozliczone w ramach wydatków bieżących w wys. 585,21 zł, na kształcenie specjalne w wys. 788,79 zł), od wypłaconych  ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy 5. pracownikom, umowy zlecenia dotyczącej działań marketingowo-reklamowych oraz różnicy w podatku dochodowym wynikającej z przedłożonych list płac za XII 2019 r., a rozliczonych z dotacji w 2020 r., nie mającej pokrycia w dokumentacji źródłowej dotyczącej należnych i wypłaconych świadczeń pracowniczych.

Na listach płac pracowników, których wynagrodzenie zostało rozliczone z dotacji oraz na rachunkach wystawionych z tytułu umów zleceń i dokumentach wewnętrznych na podstawie, których rozliczono składki ZUS oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiące od XII 2019 r. do VIII 2020 r., nie zamieszczono opisu wydatków wymaganego na podstawie zapisu § 7 ust. 8 lit. a Załącznika nr 1 do uchwały nr IX/257/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3894),zw. dalej uchwałą nr IX/257/19.

Na podstawie powyższych ustaleń, kwota w wys. 26.386,57 zł stanowi dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

Według art. 252 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

3. W zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji na wczesne wspomagane rozwojuoraz na kształcenie specjalne

Wydatkowanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kontrolowana jednostka w 2020 r. otrzymała dotację w kwocie 105.608,43 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wg danych wynikających z systemu informatycznego ODPN, miesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów, składanych w 2020 r. przez organ do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin oraz przedłożonych opinii o WWR, indywidualnym programem WWR w przedszkolu objętych było w trakcie 2020 r. łącznie 28-oro dzieci, w tym 10-cioro dzieci, które realizowało wyłącznie zajęcia WWR (nie uczęszczających do przedszkola).

Zgodnie z zapisami statutu przedszkola, zadania przedszkola były realizowane w szczególności przez prowadzenie zarówno dla wychowanków przedszkola oraz dzieci z zewnątrz WWR, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1635).

 Na podstawie powyższego oraz przedłożonych zakresów obowiązków pracowników, placówka powinna posiadać określoną dokumentację, m.in. indywidualne programy WWR, dzienniki WWR, czy też dokumentację zawierającą informacje dotyczące realizacji poszczególnych zajęć, w ramach indywidualnych programów.

W trakcie czynności kontrolnych, organ prowadzący przedszkole, nie przedłożył ww. dokumentacji oraz żadnej dokumentacji  potwierdzającej realizację zajęć, wynikających z zaleceń zawartych w opiniach o WWR. Nie przedłożono również harmonogramów zajęć czy dokumentów od podmiotów zewnętrznych realizujących zajęcia. Nie wskazano również osób czy też podmiotów realizujących zalecenia zawarte w opiniach WWR w odniesieniu do poszczególnych dzieci.

W związku powyższym, placówka niezasadnie rozliczyła ze środków dotacji kwotę w wys. 105.608,43 zł, przeznaczoną na realizację wczesnego wspomagania rozwoju.Powyższa kwota stanowi dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

 Wydatkowanie dotacji na kształcenie specjalne

Kontrolowana jednostka w 2020 r. na kształcenie specjalne otrzymała dotację w wys. 764.493,51 zł, z czego w Rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2020 r., organ rozliczył z tego tytułu kwotę w wys. 773.461,98 zł.

Wg danych wynikających z systemu informatycznego ODPN, miesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów, składanych w 2020 r. przez organ do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin oraz przedłożonych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, kształceniem specjalnym objętych było w trakcie 2020 r. łącznie 22 dzieci.

Wydatki na kształcenie specjalne wykazane w części „E” Rocznego rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 r., zostały zakwalifikowane przez organ na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w następujący sposób:

 • wydatki na realizację zadań innych, w wysokości niezbędnej do realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wydatki te rozliczono wskaźnikiem procentowym wynikającym z udziału liczby dzieci niepełnosprawnych do dzieci zdrowych w danym miesiącu, tj. z dotacji rozliczono kwotę wydatków bieżących w wys. 267.568,95 zł;
 • wydatki dotyczące realizacji kształcenia specjalnego w wys.100 % wartości wydatków w wys. ogółem 505.893,03 zł, w tym:

- usługi specjalistyczno edukacyjno-doradcze - udokumentowane 6. fakturami wystawionymi w okresie od 30.08.2020 r. do 31.12.2020 r. przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną na łączną kwotę 352.000,00 zł,

- zajęcia logopedyczne - udokumentowane 3. fakturami wystawionymi w okresie od 30.01.2020 r. do 30.03.2020 r. przez Gabinet Logopedyczny na łączną kwotę 1.540,00 zł,

- terapia metodą integracji sensorycznej - udokumentowano 3. fakturami wystawionymi w okresie od 31.01.2020 do 18.03.2020 r. przezGabinet Terapii Metodą Integracji Sensorycznej na łączną kwotę 4.860,00 zł,

 - dogoterapia - udokumentowano 5. fakturami wystawionymi na łączną kwotę 4.800,00 zł w okresie od 22.01.2020 r. do 27.10.2020 r.

 - wynagrodzenie wraz z narzutami 10. z 16. nauczycieli zatrudnionych w placówce (w jednym przypadku rachunek dotyczący usług konserwatora), na kwotę 142.693,03 zł w okresie od I do VII 2020 r.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że organ prowadzący przedszkole, nie przedłożył dokumentacji potwierdzającej realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w indywidualnych orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedłożono jedynie umowy i wystawione na ich podstawie faktury, z treści których nie wynika realizacja zajęć w odniesieniu do poszczególnych dzieci posiadających orzeczenie. Do przedłożonych faktur, nie dołączono bowiem chociażby szczegółowego rozliczenia godzin, wykazu uczestników zajęć objętych kształceniem specjalnym, rodzaju zajęć, terapii czy też dat poszczególnych zajęć.Nie przedłożono również dokumentacji będącej podstawą organizacji kształcenia specjalnego w placówce, tj. indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych lub innej dokumentacji terapeutycznej, do prowadzenia której zobowiązani byli terapeuci na podstawie art. 127 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),zw. dalej upo oraz zakresów obowiązków obowiązujących w placówce.

W przypadku jednej faktury dotyczącej usług specjalistyczno edukacyjno-doradczych wystawionej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną na kwotę 88.000,00 zł, płatność za ww. fakturę nastąpiła w dniu 15.12.2020 r., natomiast faktura została wystawiona w dniu 31.12.2020 r., tak więc kontrolowany w dniu zapłaty, nie posiadał dokumentu potwierdzającego powstanie zobowiązania. Wcześniejsza zapłata za ww. fakturę ze środków pochodzących z dotacji, stoi w sprzeczności z zasadą terminowegoregulowania zobowiązań ze środków publicznych, według której wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto na dokumentach finansowo-księgowych, tj. fakturach i listach płac potwierdzających wydatki rozliczone w ramach kształcenia specjalnego, organ prowadzący nie zamieścił wysokości kwoty i opisu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kształcenia specjalnego, do czego był zobowiązany zapisem § 7 ust. 8 lit. b Załącznika nr 1 do uchwały nr IX/257/19.

Wysokość przyznawanej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uzależniona jest od rodzaju, stopnia niepełnosprawności oraz wieku dziecka. W związku z powyższym, na podstawie przepisu art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacja może być wykorzystana wyłącznie na tych uczniów, tj. na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w indywidualnych orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w przypadku przedszkoli, przez wydatki związane z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, należy rozumieć wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685)oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3upo, oraz zapewnienie warunków ich realizacji.

Należy zaznaczyć, że podmiotowo-celowy charakter przyznanej dotacji, nakłada na organ określone obowiązki związane z udokumentowaniem nie tylko wydatkowania tych środków, ale przede wszystkich realizacji określonych celów, które są ściśle określone w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Należy podzielić stanowisko prezentowane w orzecznictwie, że ciężar dowodu w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji spoczywa na stronie, która jest beneficjentem takiej pomocy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to na podmiocie dotowanym spoczywa ciężar wykazania, że otrzymana kwota dofinansowania została skonsumowana na realizację preferowanych przez dotującego celów (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 125/18).

Dane niezbędne do oceny prawidłowości wykorzystania dotacji powinny wynikać m.in. z dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania, zatem jeśli nie wynikają z takiej dokumentacji lub nie przedłożono innych dowodów, nie można przyjąć, że dotacja została wykorzystana na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego.

W związku powyższym, placówka niezgodnie z przeznaczeniem rozliczyła ze środków dotacji kwotę w wys. 773.461,98 zł.

Kwota wydatków, która nie została uwzględniona do rozliczenia dotacji, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wyniosła 889.825,83 zł, w tym:

- z tytułu wydatków bieżących w wys. 10.755,42 zł,

- z tytułu wydatków na realizację wczesnego wspomagania rozwoju w wys. 105.608,43 zł,

- z tytułu wydatków na realizację kształcenia specjalnego w wys. 773.461,98 zł.

Dotacja przekazana dla Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego „Akademia Uśmiechu” w 2020 r. wyniosła 1.202.542,16 zł,w związku z powyższym organ wykorzystał dotację niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 889.825,83 zł.

Według art. 252 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 5 uofp, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub w pkt 2. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości.

Według art. 252 ust. 6 pkt 1 i 2 uofp odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, nalicza się począwszy od dnia przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub następującego po upływie terminów zwrotu określonych w art. 252 ust. 1 i 2, w odniesieniu do dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

 III. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 10 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały nr IX/257/19, Prezydent Miasta Szczecin zalecił organowi prowadzącemu Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu”:

 1. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 29.061,55 zł wraz z odsetkami naliczanymi wg art. 252 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
 2. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 889.825,83 zł wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 1 ustawy
  o finansach publicznych.
 3. Wykorzystywanie dotacji wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 4. Prawidłowe dokumentowanie wydatków realizowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin.
 5. Przedkładanie do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin rzetelnych informacji o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy roboczy dzień każdego miesiąca.
 6. Zamieszczanie na dokumentach finansowo-księgowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji, kwoty i opisu wydatku, zgodnie z treścią wymaganą w § 7 ust. 8 lit. a i b Załącznika nr 1 do uchwały nr IX/257/19.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2021/07/23, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2021/07/23 08:28:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2021/07/23 08:28:58 nowa pozycja