Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin

„Aktywne Przedszkole KOGUT”, ul. Zofii Nałkowskiej 11 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od 29.03.2021 r. do 06.05.2021 r. przeprowadził kontrolę w niepublicznym przedszkolu pn. „Aktywne Przedszkole KOGUT” (zw. dalej AP Kogut),przy ul. Zofii Nałkowskiej 11 w Szczecinie, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli z dnia 13.05.2021 r. Ocena kontrolowanego, zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 maja 2021 r.

 I. Udzielenie dotacji w 2020 r.

W dniu 20.09.2019 r. został złożony przez Spółkę FORT Wielgowo Sp. z o. o. – organ prowadzący ww. niepubliczną placówkę oświatową, wniosek o udzielenie dotacji na 2020 r.

Wysokość dotacji naliczonej i przekazanej w 2020 r. przez Gminę Miasto Szczecin wg miesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów, składanych przez organ prowadzący do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, wyniosła ogółem 167.727,92 zł, tj.:

 • w wys. 59.315,06 zł na dzieci bez niepełnosprawności (w ujęciu rocznym suma dzieci wynikająca z ww. informacji wyniosła 86),
 • w wys. 15.780,57 zł na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (w ujęciu rocznym suma dzieci wynikająca z ww. informacji wyniosła 39),
 • w wys. 92.632,29 zł na dzieci niepełnosprawne objęte kształceniem specjalnym (w ujęciu rocznym suma dzieci wynikająca z ww. informacji wyniosła 39).

Wg danych zawartych w Rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2020 r., sporządzonym przez ww. organ prowadzący, przedszkole rozliczyło dotację otrzymaną w pełnej wysokości i przeznaczyło ją na:

 • wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych w przedszkolu w wys. 60.775,30 zł, w tym wydatki na kształcenie specjalne w wys. 55.225,36 zł,
 • wynagrodzenia osób fizycznych prowadzących przedszkole w wys. 61.256,90 zł, w tym wydatki na kształcenie specjalne w wys. 18.990,59 zł,
 • pozostałe wydatki w wys. 45.695,72 zł, w tym wydatki na kształcenie specjalne w wys. 18.416,34 zł.

 II. Rozliczenie dotacji

1. W zakresie prawidłowości zgłoszonej liczby dzieci w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów  

Na podstawie przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów stwierdzono, że organ w 2. przypadkach zawyżył liczbę dzieci zgłoszonych do systemu informatycznego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych” (zw. dalej ODPN) oraz wykazanych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów.

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały nr IX/257/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3894), zw. dalej uchwałą nr IX/257/19, organ prowadzący zobowiązany był do składania w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w terminie do 5. dnia każdego miesiąca informacji o aktualnej liczbie uczniów na pierwszy roboczy dzień każdego miesiąca.

W toku kontroli ustalono, żeliczba dzieci, na którą została pobrana dotacja w 2020 r. wyniosła 125, w tym liczba dzieci bez niepełnosprawności 86, natomiast faktyczna liczba dzieci bez niepełnosprawności wyniosła 84. W związku z powyższym, stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 1.379,42 zł,tj. 689,71zł x 2.

Zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2, ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305),zw. dalej uofp, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności pobrania w nadmiernej wysokości tychże dotacji.

Na podstawie art. 252 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, nalicza się począwszy od dnia następującego po upływie 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

 2. W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na podstawie art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

W toku kontroli stwierdzono, że organ rozliczył w 2020 r. ze środków dotacji oświatowej, niezgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029),zw. dalej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, następujące wydatki:

- najem lokalu użytkowego przy ul. Zofii Nałkowskiej 11 w Szczecinie, w części niedotyczącej dotowanej placówki w wys. 7.410,92 zł (w tym kwota rozliczona w ramach wydatków na kształcenie specjalne w wys. 2.964,36 zł),

- wypłata 2. pracownikom ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w wys. 411,76 zł netto (w tym kwota rozliczona w ramach wydatków na kształcenie specjalne w wys. 400,07 zł),

- wynagrodzenie dyrektora przedszkola, w części dotyczącej świadczenia pracy na rzecz innej placówki w wys. 2.974,35 zł (w tym kwota rozliczona w ramach wydatków na kształcenie specjalne w wys. 922,04 zł),

- kwota w wys. 100,00 zł z tytułu przyjęcia do rozliczenia zawyżonej kwoty rachunku nr 3/2019 z dnia 31.12.2019 r., dotyczącego zajęć z zakresu logopedii (w tym kwota rozliczona  w ramach wydatków na kształcenie specjalne w wys. 100,00 zł),

- kwota składek ZUS z tytułu korekty wynagrodzenia pracownika w części dotyczącej świadczenia pracy na rzecz innej placówki w wys. 1.017,87 zł oraz z tytułu braku płatności składek ZUS w pełnej wysokości za miesiące X i XI 2020 r. od wynagrodzeń rozliczonych z dotacji, w wys. ogółem 2.321,15 zł (w tym kwota rozliczona w ramach wydatków na kształcenie specjalnego w wys. 1.035,09 zł),

- kwota podatku dochodowego z tytułu podatku PIT-4 od wypłaconych 3. pracownikom ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w wys. 82,00 zł oraz z tytułu korekty wynagrodzenia pracownika w części dotyczącej świadczenia pracy na rzecz innej placówki w wys. ogółem 265,00 zł (w tym kwota rozliczona w ramach wydatków na kształcenie specjalne w wys. 127,58 zł).

 Dotacja przekazana dla „AP KOGUT” w 2020 r. wyniosła 167.727,92 zł,natomiast kwota wydatków, która nie została uwzględniona do rozliczenia dotacji na podstawie art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wyniosła ogółem 14.583,05 zł, w tym kwota z tytułu wydatków na realizację kształcenia specjalnego, która była wynikiem korekty wydatków bieżących w wys. 5.549,14 zł.

 Według art. 252 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto, na części dokumentów finansowo-księgowych, tj. na fakturach potwierdzających wydatki rozliczone w ramach dotacji, organ prowadzący nie zamieścił pełnego opisu wymaganego na podstawie zapisu § 7 ust. 8 lit. a Załącznika nr 1 do uchwały nr IX/257/19, tj. nie wskazał nazwy dotowanego podmiotu (placówki).

 III. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 10 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały nr IX/257/19, Prezydent Miasta Szczecin zalecił organowi prowadzącemu niepubliczną placówkę oświatową pod nazwą „Aktywne Przedszkole KOGUT”:

 1. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 1.379,42 zł wraz z ewentualnymi odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
 2. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 14.583,05 zł wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
 3. Wykorzystywanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 4. Przedkładanie do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin rzetelnych informacji o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy roboczy dzień każdego miesiąca.
 5. Zamieszczanie na dokumentach finansowo-księgowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji, opisu wydatku, zgodnie z treścią wymaganą w § 7 ust. 8 lit. a Załącznika nr 1 do uchwały nr IX/257/19.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2021/09/21, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2021/09/21 12:19:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2021/09/21 12:19:44 modyfikacja wartości
Andrzej Lejk 2021/09/21 12:18:50 nowa pozycja