Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 2

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 16.06 - 02.07.2021 r. przeprowadził kontrolę w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 2 (zw. dalej PPP 1) w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena kontrolowanych zagadnień, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.07.2021 r.

 Ocena ogólna kontrolowanej działalności

\W badanym zakresie stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

 • nieprzeprowadzania w momencie zatrudnienia szkoleń wstępnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sformułowania w sposób nieprecyzyjny regulacji dotyczących wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • oceny ryzyka zawodowego;
 • przechowywania niebezpiecznych bądź szkodliwych czynników chemicznych;
 • pracy przy monitorach ekranowych;
 • realizacji obowiązków wynikających z decyzji zewnętrznych organów kontroli nad warunkami pracy;
 • przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego oraz sposobu wykonywania zaleceń wynikających z tych kontroli;
 • kontroli urządzeń objętych dozorem technicznym;
 • badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami;
 • wykonywania zadań przez służbę bhp.

 II. Oceny cząstkowe

1. Obiekty budowlane, pomieszczenia i stanowiska pracy

PPP 1 usytuowane było przy Alei Papieża Jana Pawła II, w budynku 4-kondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym. Właścicielem budynku była Gmina Miasto Szczecin, a zarządcą nieruchomości PPP 1. Powierzchnia zabudowy wynosiła 334,3 m². Dla budynku prowadzona była książka obiektu budowlanego. Za prowadzenie ww. książki, terminowe przeprowadzanie kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego oraz nadzorowanie wykonania zaleceń wynikających z tych kontroli odpowiedzialny był kierownik gospodarczy.Zarządca obiektu budowlanego przeprowadzał okresowe kontrole stanu technicznego budynku oraz instalacji i przewodów. Kontrole nie wykazały niezgodności z obowiązującymi przepisami. Budynek dopuszczano do dalszej eksploatacji. Osoby przeprowadzające kontrole posiadały stosowne uprawnienia do przeprowadzania kontroli w danym zakresie. Wykazano jednocześnie, iż na bieżąco wykonywano większość zaleceń wynikających z kontroli.

     Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

Pomieszczeniahigieniczno-sanitarne były w stanie technicznymi higienicznym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

     Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych zapewniono szatnie z szafami na odzież i obuwie robocze oraz odzież i obuwie własne pracowników.

 2. Zewnętrzne kontrole nad warunkami pracy

Kontrole w obszarze nadzoru nad warunkami pracy (od dnia 01.01.2018 r. do dnia kontroli WKiAW) przeprowadziła Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna (zw. dalej WSSE).Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

Dyrektor PPP1 poinformowała organ nadrzędny o wynikach kontroli oraz wykonała obowiązki wynikające z powyższej kontroli.

 3. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w procesie pracy

3.1 Maszyny, sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości

     Na wyposażeniu PPP 1 znajdowały się maszyny wykorzystywane podczas drobnych prac remontowych oraz maszyny służące do utrzymywania czystości.

     Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

Pracodawca na bieżąco kontrolował stan techniczny maszyn. Okresowego przeglądu maszyn dokonywała osoba legitymująca się uprawnieniami elektrycznymi, zatrudniona na stanowisku pracownika do prac lekkich. Pracownicy mieli bieżący dostęp do instrukcji bhp dotyczących obsługi poszczególnych maszyn.

 3.2 Czynniki chemiczne

Prace z wykorzystaniem niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie czynników chemicznych wykonywały osoby zatrudnione na następujących stanowiskach pracy:  starsza sprzątaczka, pracownik do prac lekkich, starsza woźna. Niebezpieczne, bądź stwarzające zagrożenie czynniki chemiczne stosowane były przez pracowników do utrzymania czystości i dezynfekcji pomieszczeń oraz do przeprowadzania drobnych prac remontowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

 Kontrola wykazała, że czynniki chemiczne znajdowały się w oryginalnych opakowaniach, prawidłowo oznakowane i przechowywane bez dostępu osób nieuprawnionych. Pracownicy wykorzystujący podczas pracy czynniki chemiczne mieli bieżący dostęp do informacji zawartych w kartach charakterystyki.

 Podczaswykonywania prac z użyciem ww. czynników pracownicy byli wyposażeni w rękawice ochronne.

 4.Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Zasady i normy przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zostały ustalone w załączniku do Regulaminu pracy PPP 1 (wprowadzone zarządzeniem nr 22/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 z dnia 14.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy). Integralną część dokumentu stanowiła „Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” (zw. dalej tabelą norm). Według zapisów ww. tabeli norm w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wyposażano pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach: pracownik do prac lekkich/konserwator, sprzątaczka, woźna, kierownik gospodarczy.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie ustalonych zasad przydziału środków ochrony indywidualnej w ww. tabeli norm. Zapis dla środków ochrony indywidualnej (rękawic ochronnych) o treści „do zużycia” był bezzasadny, ponieważ mogą one być stosowane tylko do momentu utraty właściwości ochronnych, co ma wykluczyć zastosowanie niesprawnych środków ochrony przez pracowników, podczas gdy według art. 2378 § 1 i art. 2379 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zw. dalej K.p.,to pracodawca ustala rodzaje, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego i to pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe. Zapis „do zużycia” nie spełnia wymagań wskazanego przepisu. Przyczyną uchybień była błędna interpretacja przepisów ze strony kierownika gospodarczego, odpowiedzialnego za prawidłowe wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

Wszyscy pracownicyzatrudnieni na ww. stanowiskach zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wymagane do stosowania na danym stanowisku pracy,spełniające polskie normy (PN), przewidziane w tabeli norm. Dla każdego pracownika prowadzona była indywidualna karta przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

 5. Prace szczególnie uciążliwe bądź szkodliwe

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, stanowił część regulaminu pracy. Do wymienionych prac zaliczono: prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, prace w narażeniu na substancje chemiczne. Pracownice zapoznając się z regulaminem pracy zostały zapoznane z ww. wykazem.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

 6. Wypadki przy pracy

W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano w jednostce wypadków przy pracy. Nie zarejestrowano również chorób zawodowych, bądź podejrzeń o tego typu choroby.

 7. Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego w PPP 1 została przeprowadzona w czerwcu 2014 r. na stanowiskach:pracownik administracyjno - biurowy, robotnik do prac lekkich - konserwator, starsza sprzątaczka, starsza woźna, pedagog, logopeda, psycholog, lekarz. Ocenę przeprowadził zespół ds. oceny ryzyka zawodowego, powołany przez dyrektora, w skład którego wchodził m.in. starszy specjalista ds. bhp, wykonujący zadania służby bhp w PPP 1.                           

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

Kontrola wykazała, że pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach, zastosował niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz poinformował wszystkich pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 8.Badania profilaktyczne

Badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami wykonywane były na podstawie umów zawieranych pomiędzy PPP 1, a jednostką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania tego typu badań. Kontroli poddano wstępne badania lekarskie osób zatrudnionych po dniu 01.01.2018 r. oraz badania okresowe 27 pracowników, tj. 100% stanu osobowego jednostki w dniu kontroli.           

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

Wszyscy pracownicy zostali dopuszczeni do pracy na podstawie wydanych przez lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Kierując na badania pracownika pracodawca informował lekarza o warunkach pracy na danym stanowisku, uwzględniając występujące na stanowisku czynniki niebezpieczne, szkodliwe bądź uciążliwe.

 9.Służba bhp

Stan zatrudnienia w dniu kontroli wynosił 27 osób.Zadania służby bhp w PPP 1 wykonywane były przez starszego specjalistę ds. bhp, zatrudnionego w Ośrodku BHP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

Starszy specjalista ds. bhp: prowadził wewnętrzne kontrole stanu bhp, informował dyrektora PPP 1 o stwierdzonych zagrożeniach, sporządzał coroczne analizy stanu bhp, brał udział w tworzeniu wewnętrznych zarządzeń oraz instrukcji, brał udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, podejmował wspólne działania mające na celu przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz wspierania działań dyrektora przedszkola mających na celu poprawę warunków pracy.

 10. Szkolenia w dziedzinie bhp

Kontrolą objęto 27 pracowników (100% stanu osobowego jednostki w dniu kontroli).Szkolenia wstępne: instruktaż ogólny przeprowadzali specjaliści z Ośrodka BHP ZCEMiP, instruktaż stanowiskowy, przeprowadzał pracodawca. Szkolenia okresowe pracowników przeprowadzane były przez podmioty zewnętrzne uprawnione do przeprowadzania tego typu szkoleń.

Na 27 osób objętych kontrolą w stosunku do 1 osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika do prac lekkich/konserwatora, stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że nie odbył on szkolenia wstępnego przed dopuszczeniem do pracy, Kontrola wykazała również, że 4 pracowników zatrudnionych na stanowiskach: pedagoga, logopedy, psychologa i specjalisty ds. sekretariatu odbyło szkolenie stanowiskowe z kilkunastodniowym opóźnieniem. Powyższe stało w sprzeczności z przepisem art. 2373 § 2 ustawy K.p., wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiadała ówczesny specjalista ds. kadr, do zakresu obowiązków którego należało prowadzenie spraw osobowych pracowników.

W stosunkudo pozostałych osób objętych kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień. Pracownicy posiadali aktualne szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp.

Dyrektor PPP 1 posiadał aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawców.

 III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta zalecił Dyrektorowi:

 1. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nowo zatrudnionych pracowników przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
 2. Dostosowanie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy oraz specyfiki wykonywanych zadań ma danym stanowisku pracy.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2021/10/27, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2021/10/27 14:35:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2021/10/27 14:35:37 nowa pozycja