Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 14

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 20.09 - 12.10.2021 r. przeprowadził kontrolę w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 (zw. dalej V LO) w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena kontrolowanych zagadnień, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.10.2021 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W badanym zakresie stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

 • sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego;
 • stanu technicznego i higienicznego pomieszczenia pracy (warsztat konserwatora) oraz schodów prowadzących do warsztatu i szatni pracowniczej;
 • usytuowania szatni pracowniczej;
 • prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp poza godzinami pracy pracowników;
 • sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników;

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • oceny ryzyka zawodowego;
 • przechowywania niebezpiecznych bądź szkodliwych czynników chemicznych;
 • pracy przy monitorach ekranowych;
 • realizacji obowiązków wynikających z decyzji zewnętrznych organów kontroli nad warunkami pracy;
 • przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego oraz sposobu wykonywania zaleceń wynikających z tych kontroli;
 • badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami;
 • wykonywania zadań przez służbę bhp.

II. Oceny cząstkowe

1. Obiekty budowlane, pomieszczenia i stanowiska pracy

V LO usytuowane było w budynku wolnostojącym posiadającym 3 kondygnacje naziemne oraz 1 kondygnację podziemną. Budynek posiadał podstawowe instalacje: wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową, odgromową, wentylacyjną i kominową.

Właścicielem ww. budynków jest Gmina Miasto Szczecin, a zarządcąV LO. Dyrektor V LO na bieżąco informował właściciela obiektu o stanie technicznym obiektu i terenuzewnętrznego oraz zwracał się z prośbą o wyasygnowanie środków finansowych na wykonanie zaleceń wynikających z kontroli obiektu budowlanego.

Dla budynku szkoły prowadzono książkę obiektu budowlanego. Za prowadzenie ww. książki, terminowe przeprowadzanie kontroli obiektu budowlanego oraz nadzorowanie wykonania zaleceń wynikających z kontroli odpowiedzialną była osoba zatrudniona na stanowisku kierownika gospodarczego.

Kontrola książki obiektu wykazała, że w tablicy nr 4 (część VI. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzonych co najmniej raz w roku wskazanych w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), zwane dalej prawem budowlanym, dokonywano wpisów dotyczących m.in. przeglądu sprzętu gaśniczego oraz aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej, co było niezgodne  z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134) w zw. z art. 62 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, według których wpisy do książki obejmują protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 6 ust. 1  i 2 ustawy prawo budowlane, tj. kontroli (co najmniej raz w roku) dotyczących stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz kontroli okresowych, co najmniej raz na 5 lat, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Za powyższe odpowiadał pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika gospodarczego.

Oględziny pomieszczeń warsztatowych konserwatora mieszczących się w budynku szkoły wykazały nieprawidłowości dotyczące stanu higienicznego pomieszczeń. W  ww. pomieszczeniach panował ogólny nieład, przechowywano różnego rodzaju sprzęty, środki chemiczne używane do konserwacji i remontów, niepotrzebne opakowania ułożone jeden na drugim w sposób kaskadowy, co groziło wypadkiem. W przyległym korytarzu przechowywano wyeksploatowane sprzęty oraz odpady gabarytowe (zdemontowane fragmenty mebli). Schody betonowe liczące kilka stopni prowadzące do pomieszczenia konserwatora oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników były w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami, stwarzające niebezpieczeństwo wypadku. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości były niezgodne z art. 214 § 2ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2003 r., poz. 1320), zw. dalej K.p., wg którego pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Było to również sprzeczne z postanowieniem § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp, według którego pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Stwierdzono ponadto, że szatnia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych została zlokalizowana w piwnicy budynku, bez możliwości bezpośredniego przejścia pracowników do pomieszczeń szkoły. Zajęcie stanowisk pracy przez panie sprzątające wymagało od nich wyjścia z budynku i przemieszczania się przez podwórko placówki. W związku z powyższym pracownicy narażeni byli na niekorzystne warunki atmosferyczne (niskie temperatury, deszcz, śnieg). Powyższe było niezgodne z zapisami § 1 ust.1 Załącznika Nr 3 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, według którego pomieszczenia higieniczno sanitarne (w ty szatnie), powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, które w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy powinno być również ogrzewane.

W ocenie kontroli przedstawiona sytuacja wymagałaby od pracodawcy wyposażenia pracowników w wierzchnią odzież ochronną oraz odpowiednie obuwie, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Dlatego wskazana wydaje się zmiana lokalizacji szatni pracowniczej w miejsce, które nie wymaga od pracowników opuszczania budynku.

W trakcie kontroli wykreślono wpisy dotyczące przeglądu sprzętu gaśniczego oraz aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej.

Zarządca obiektu budowlanego przeprowadzał okresowe kontrole stanu technicznego budynku oraz instalacji i przewodów. Kontrole obiektu budowlanego, zarządzanego przez V LO, przeprowadzone na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 prawo budowlane nie wykazały zagrożeń dotyczących użytkowania obiektu, zalecono natomiast wykonanie niezbędnych prac remontowych, w tym m.in. pomalowanie ciągów komunikacyjnych, wykończenie cokołów elewacji, wymianę uszkodzonych płytek. Budynek dopuszczano do dalszej eksploatacji. Osoby przeprowadzające kontrole posiadały stosowne uprawnienia do przeprowadzania kontroli w danym zakresie.

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych zapewniono szatnie z szafkami na odzież i obuwie robocze oraz odzież i obuwie własne pracowników.

2. Zewnętrzne kontrole nad warunkami pracy

  Kontrole w obszarze nadzoru nad warunkami pracy (od dnia 01.01.2019 r. do dnia kontroli WKiAW) przeprowadziła: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. Przedmiotem kontroli był m.in.: stan sanitarno – higieniczny i techniczny pomieszczeń oraz sprzętu używanego w placówce, przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, spełnienia wymagań dot. bezpieczeństwa żywności oraz warunków żywienia zbiorowego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w tym zakresie.
Dyrektor V LO na bieżąco informowała organ nadrzędny o wynikach kontroli, wykonywała obowiązki wynikające z powyższych kontroli. W przypadku niemożności wykonania obowiązków
w wyznaczonych terminach zwracała się do organów kontroli o prolongatę terminów.

 3. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w procesie pracy

3.1 Maszyny, sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości

Na wyposażeniu V LO znajdowały się maszyny wykorzystywane podczas prac w kuchni, warsztacie konserwatora oraz maszyny służące do utrzymywania czystości i terenów zielonych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w tym zakresie.

Pracodawca na bieżąco kontrolował stan techniczny maszyn. Okresowego przeglądu maszyn dokonywała osoba legitymująca się uprawnieniami elektrycznymi, zatrudniona na stanowisku pracownika do prac lekkich. Pracownicy mieli bieżący dostęp do instrukcji bhp dotyczących obsługi poszczególnych maszyn.

 3.2 Czynniki chemiczne

Prace z wykorzystaniem niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie czynników chemicznych wykonywały osoby zatrudnione na następujących stanowiskach pracy: sprzątaczka, kucharz, pomoc kuchenna, pracownik do prac lekkich, konserwator, dozorca, intendent. Niebezpieczne, bądź stwarzające zagrożenie czynniki chemiczne stosowane były przez pracowników do utrzymania czystości i dezynfekcji pomieszczeń oraz do przeprowadzania drobnych prac konserwacyjnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w tym zakresie.

 Kontrola wykazała, że czynniki chemiczne znajdowały się w oryginalnych opakowaniach, prawidłowo oznakowane i przechowywane bez dostępu osób nieuprawnionych. Pracownicy wykorzystujący podczas pracy czynniki chemiczne mieli bieżący dostęp do informacji zawartych w kartach charakterystyki.

 Podczaswykonywania prac z użyciem ww. czynników pracownicy byli wyposażeni w rękawice ochronne.

 4.Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Obowiązujące zasady i normy przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zostały ustalone w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8/2011z dnia 25.03.2011 r. W dniu 25.02.2019 r. zarządzeniem nr 11/2019 wprowadzono aneksem nr 1 „Tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” (zw. dalej tabelą norm). Według zapisów ww. tabeli norm w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wyposażano pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach: pracownik do prac lekkich, konserwator, woźna, kucharz, pomoc kuchenna, intendent, sprzątaczka, dozorca, nauczyciel wychowania fizycznego.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, ustalonych w tabeli norm przydziału odzieży roboczej dla środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Zapis o treści „do zużycia” był bezzasadny ponieważ mogą one być stosowane tylko do momentu utraty właściwości ochronnych, co ma wykluczyć zastosowanie niesprawnych środków ochrony przez pracowników. Wykazano jednocześnie, że ten sam zapis „do zużycia” zastosowano przy ustalaniu okresów użytkowania dla odzieży roboczej na stanowisku pomocy kuchennej i kucharza,  podczas gdy według art. 237§ 1 i art. 2379 § 2 K.p. to pracodawca ustala rodzaje, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego i to pracodawca  jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe. Zapis „do zużycia” nie spełnia wymagań wskazanego przepisu. Przyczyną uchybień była błędna interpretacja przepisów ze strony osoby zatrudnionej na stanowiskukierownika gospodarczego, odpowiedzialnego za prawidłowe wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

W pojedynczych przypadkach stwierdzono uchybienia polegające na braku potwierdzania przez pracowników podpisem na indywidualnych „Kartach ewidencyjnych wyposażenia” faktu otrzymania odzieży, obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i przechowywanie ww. kart w V LO był kierownik gospodarczy. Według wyjaśnień ww. pracownika powyższe wynikało z przeoczenia.

Pracownicyzostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wymagane do stosowania na danym stanowisku pracy,spełniające polskie normy (PN), przewidziane w tabeli norm. Dla każdego pracownika prowadzona była indywidualna karta przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Pracodawca dopuścił również używanie przez pracowników (za ich zgodą) własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania polskiej normy (PN), za które wypłacał ekwiwalent pieniężny.

 5. Prace szczególnie uciążliwe bądź szkodliwe

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, stanowił załącznik do regulaminu pracy. Do wymienionych prac zaliczono: prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, prace w narażeniu na substancje chemiczne. Pracownice zapoznając się z regulaminem pracy zostały zapoznane z ww. wykazem.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w tym zakresie.

W okresie od 01.01.2019 r. do dnia kontroli zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym otrzymało 4 pracowników. Powyższe wypełniało przepis § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973), według którego pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 6. Wypadki przy pracy

W okresieod 01.09.2018 r. do dnia kontroli w V LO zarejestrowano 1 wypadek przy pracy, nie zarejestrowano chorób zawodowych, bądź  podejrzeń o tego typu choroby.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w tym zakresie.

Powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy niezwłocznie przystępowałdo ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków a po ich ustaleniu do sporządzenia w wymaganych terminach protokołu powypadkowego. Stwierdzono jednocześnie, że wypracowane przez zespół powypadkowy wnioski i środki profilaktyczne były adekwatne do zaistniałych zdarzeń.

Specjalistads. bhp prowadził na bieżąco rejestr wypadków przy pracy.

 7. Ocena ryzyka zawodowego

Pierwsza ocena ryzyka zawodowego w V LO została przeprowadzona w listopadzie 2002 r., ostatniej aktualizacji dokonano w czerwcu 2019 na stanowiskach:nauczyciel przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych, nauczyciel chemii, nauczyciel fizyki, nauczyciel informatyki, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog, bibliotekarz, intendent, kucharz, pomoc kuchenna, woźny, dozorca, konserwator, pracownik do prac lekkich, sprzątaczka, pracownik administracyjno - biurowy.Ocenę przeprowadził zespół ds. oceny ryzyka zawodowego, powołany przez dyrektora, w skład którego wchodził m.in. specjalista ds. bhp, wykonujący zadania służby bhp w V LO.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w tym zakresie.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 we wrześniu 2020 r. dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadził zespół ds. oceny ryzyka zawodowego, w skład którego wchodził kierownik gospodarczy oraz inspektor ds. BHP.

Kontrola wykazała, że pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach, zastosował niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz poinformował wszystkich pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 8.Badania profilaktyczne

Badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami wykonywane były na podstawie umów zawieranych pomiędzy V LO, a jednostką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania tego typu badań. Kontroli poddano wstępne badania lekarskie osób zatrudnionych po dniu 01.01.2018 r. oraz badania okresowe 31 pracowników, tj. 47% stanu osobowego jednostki w dniu kontroli.

     Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w tym zakresie.

     Wszyscy pracownicy zostali dopuszczeni do pracy na podstawie wydanych przez lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Kierując na badania pracownika pracodawca informował lekarza o warunkach pracy na danym stanowisku, uwzględniając występujące na stanowisku czynniki niebezpieczne, szkodliwe bądź uciążliwe.

 9.Służba bhp

Stan zatrudnienia w dniu kontroli wynosił 66 osób.Zadania służby bhp w V LO wykonywane były przez specjalistów ds. bhp, zatrudnionych w Ośrodku BHP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w tym zakresie.

Specjaliści ds. bhp: prowadzili wewnętrzne kontrole stanu bhp, informowali dyrektora V LO o stwierdzonych zagrożeniach, sporządzali coroczne analizy stanu bhp, brali udział w tworzeniu wewnętrznych zarządzeń oraz instrukcji, brali udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, podejmowali wspólne działania mające na celu przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz wspierania działań dyrektora szkoły mających na celu poprawę warunków pracy.

 10. Szkolenia w dziedzinie bhp

Kontrolą objęto 31 pracowników (47% stanu osobowego jednostki w dniu kontroli).Szkolenia wstępne: instruktaż ogólny przeprowadzali specjaliści z Ośrodka BHP ZCEMiP, instruktaż stanowiskowy, przeprowadzał pracodawca. Szkolenia okresowe pracowników przeprowadzane były przez podmioty zewnętrzne uprawnione do przeprowadzania tego typu szkoleń.

Ustalono ponadto, że 1 osoba zatrudniona na stanowisku robotniczym odbyła wstępne szkolenie w dziedzinie bhp, ogólne i stanowiskowe w jednym dniu roboczym, przekraczając dobowy wymiar czasu pracy pracownika ponieważ wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)wstępny instruktaż ogólny na stanowiskach robotniczych powinien trwać minimum 3 godziny lekcyjne, instruktaż stanowiskowy 8 godzin lekcyjnych. Przekroczenie dobowego wymiaru czasu pracy wymienionego pracownika było niezgodne z art.  2373§  3 K. p., według którego  szkolenia, w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Za powstałe nieprawidłowości odpowiadał pracownik, do zakresu obowiązków którego należało prowadzenie spraw osobowych pracowników. 

W stosunkudo pozostałych osób objętych kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień. Pracownicy posiadali aktualne szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp.

Zaświadczenia ze szkoleń przechowywane były w aktach osobowych pracowników. Pracownikom, do stałego korzystania udostępniano ponadto szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy.

Dyrektor V LO posiadał aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawców. 

11. Prowadzenie akt osobowych

Kontrolą objęto sposób prowadzenia akt osobowych, w tym przechowywania zaświadczeń ze szkoleń w dziedzinie bhp oraz orzeczeń z badań profilaktycznych 31 pracowników.

W kontrolowanym zakresie wykazano nieprawidłowości polegające na tym, że w 1 przypadku na 31 poddanych badaniu karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp była przechowywana w części „A” akt osobowych pracowników, podczas gdy według § 3 pkt 2 lit. h rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej, wg którego akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują w części „B” - dokumenty potwierdzające ukończenie wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stwierdzono ponadto, że w 1 przypadku na 31. poddanych kontroli w części B akt osobowych przechowywano dokumentację związaną z ewidencją czasu pracy, tj. karty i wnioski urlopowe. Było to niezgodne z zapisami §6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, według którego pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracyobejmującą m.in. dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego.

Wszystkie dokumenty znajdujące się w aktach osobowych pracowników były ponumerowane i wprowadzone do wykazu akt.

 III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta zalecił Dyrektorowi:

 1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Uporządkowanie i doprowadzenie pomieszczenia warsztatowego konserwatora oraz prowadzących do niego schodów do właściwego stanu technicznego oraz sanitarnohigienicznego.
 3. Przeniesienie szatni pracowniczej do pomieszczenia, korzystanie z którego nie będzie wymagało od pracowników opuszczania budynku.
 4. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w godzinach pracy pracowników.
 5. Dostosowanie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy.
 6. Każdorazowe potwierdzanie podpisem przez pracowników na indywidualnych „Kartach ewidencji wyposażenia” faktu otrzymania odzieży i obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej.
 7. Prowadzenia akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2022/04/20, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2022/04/20 12:29:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2022/04/20 12:29:27 modyfikacja wartości
Andrzej Lejk 2022/04/20 11:26:05 nowa pozycja