Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin

Punkt Przedszkolny „CORECTA” ul. Niedziałkowskiego 26A/1 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od 19.11.2019 r. do 23.12.2019 r. przeprowadził kontrolę w Punkcie Przedszkolnym „CORECTA” (zw. dalej PP), przy ul. Niedziałkowskiego 26A/1 w Szczecinie, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli z dnia 17 stycznia 2019 r.Ocena kontrolowanego, zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 04 lutego 2019 r

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku kontroli przeprowadzonejw PP, stwierdzono nieprawidłowości polegające przede wszystkim na:

 • pobraniu w nadmiernej wysokości dotacji w wysokości 565,66 zł,
 • nieterminowym regulowaniu zobowiązań wynikających z wystawionych faktur przyjętych do rozliczenia dotacji.

 II. Oceny cząstkowe

1. Udzielenie dotacji w 2018 r.

Fundacja „CORECTA -  rehabilitacja i terapia dziecięca” (zw. dalej organem), w dniu 27.09.2017 r. złożyła wniosek o udzielenie dotacji na 2018 r.

Wysokość dotacji naliczonej i przekazanej w 2018 r. przez Gminę Miasto Szczecin (wg liczby dzieci zgłoszonych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów przez organ do Wydziału Oświaty, zw. dalej WOś), wyniosła 313.163,82 zł. Wg miesięcznych informacji liczba wykazanych dzieci wynosiła 92. oraz 103. objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju (zw. dalej WWR).

Kontrolą objęto: informacje miesięczne o aktualnej liczbie uczniów składane w 2018 r. do WOś, księgę dzieci i dzienniki zajęć, umowy z rodzicami o świadczenie usług w przedszkolu oraz oświadczenia rodziców o realizacji w placówce zajęć WWR w roku 2018 r.

W toku kontroli ustalono, że w miesiącach: I-III, VII i IX 2018 r. ww. informacje przekazane zostały po terminie określonym w § 3 ust. 1załącznika doówcześnie obowiązującej uchwały Nr XXXVI/1071/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5470), zw. dalej uchwałą nr XXXVI/1071/17,zgodnie z którym, miesięczne informacje winny być składane do 5 dnia każdego miesiąca.

Opóźnienia w ww. miesiącach nie przekraczały 2. dni kalendarzowych.

 2. Wydatki sfinansowane z dotacji

 Wg rocznego rozliczenia dotacji otrzymanej w 2018 r., sporządzonego w dniu 10.01.2019 r. (data wpływu do WOś - 11.01.2019 r.) oraz korekty sporządzonej w dniu 15.01.2019 r. (data wpływu do WOś 15.01.2019 r.), PP otrzymał dotację w wys. 313.163,82 zł. Wg danych zawartych w sprawozdaniu PP rozliczył dotację otrzymaną w pełnej wysokości i przeznaczył ją na:

 • wynagrodzenie osób fizycznych zatrudnionych  w placówce - 112.623,38 zł,
 • wynagrodzenie osoby fizycznej pełniącej funkcję dyrektora placówki – 17.752,00 zł,
 • realizację zadań zw. z organizacją kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 141.048,45 zł,
 • wynajem lokalu – 20.000,00 zł,
 • księgowość – 3.617,11 zł,
 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 18.122,88 zł.

W toku kontroli ustalono, że do rozliczenia dotacji za 2018 r. organ przedłożył dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na: zajęcia terapeutyczne i edukacyjne na wartość 142.838,45 zł, wynajem lokalu na wartość 20.000,00 zł, usługi księgowe na wartość 3.575,48 zł, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na wartość 18.122,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wys. w 39.112,52 zł i wynagrodzenia osobowe w wys. 45.644,79 zł. Narzuty na powyższe wynagrodzenia wyniosły ogółem 46.039,99 zł, z czego dotyczące składek ZUS w wys. 37.431,45 zł oraz podatku dochodowego w wys. 8.608,54 zł.

 W toku kontroli do rozliczenia dotacji nie uwzględniono następujących wydatków:

- faktury nr 115/12/18 z dnia 31.12.2018 r. dotyczącej zajęć dogoterapii za styczeń 2019 r. na wartość 600,00 zł, zapłaconej 27.12.2018 r. oraz faktury nr FV/5/19/1 z 02.01.2019 r. na kwotę 169,00 zł dotyczącej zakupu radia, zapłaconej w dniu 31.12.2018 r. W obu przypadkach płatności zostały zrealizowane przed terminem wystawienia faktury.

Wcześniejsza zapłata za ww. faktury ze środków pochodzących z dotacji, stoi w sprzeczności z zasadą terminowegoregulowania zobowiązań ze środków publicznych, określoną w art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), zw. dalej uofp, według którego wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kontrolowany nie posiadał bowiem dokumentu potwierdzającego powstanie zobowiązania, co naruszało zapis art. 20 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), według którego podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, w tym przypadku faktury otrzymane od kontrahentów;

- wydatku na kwotę 70,00 zł dotyczącego usługi dostawy szatni,  zakupionej na podstawie faktury VAT nr FV/00111/10/2018 z dnia 12.10.2018 r., na kwotę brutto 314,97 zł.

Powyższy wydatek pozostaje bez bezpośredniego związku z zadaniami placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w myślart. 35 ust. 1 ustawyz dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych(Dz.U. z 2020 r. poz. 17), zw. dalej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych;

- faktury nr 25/2018 z dnia 08.11.2018 r. za zajęcia z rytmiki przedszkolnej na wartość 360,00 zł, która została zapłacona w listopadzie 2019 r.

- kwoty w wys. 145,70 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zrealizowanych przelewów z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, a kwotą wynikającą z wystawionych rachunków;

- kwoty w wys. 90,71 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zrealizowanych przelewów z tytułu wynagrodzeń osobowych, a kwotą wynikającą z list płac;

- kwoty podatku dochodowego w wys. 1.300,54 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wynikająca z naliczonych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń w 2018 r., a kwotą wynikającą z przelewów zrealizowanych w 2018 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacja oświatowa może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1, poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania.

- w przypadku 9. faktur dotyczących zajęć terapeutycznych i edukacyjnych oraz 2. faktur dotyczących zakupu środków trwałych zapłata nastąpiła po terminie wskazanym na umowie/fakturze. Opóźnienia w płatnościach wynosiły od 1. do 36. dni.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 uofp, wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W przypadku 75. z 101. faktur dotyczących usług terapeutycznych i edukacyjnych, a także na umowach z terapeutami, stwierdzono brak zapisów dotyczących określenia terminu płatności za wykonaną usługę. Wg wyjaśnień dyrektora placówki, z wystawcami faktur został ustalony ustnie trzymiesięczny termin zapłaty.

 III. Rozliczenie dotacji zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

W trakcie kontroli stwierdzono, że organ udostępnił dokumenty potwierdzające realizację wydatków w kontrolowanej placówce na łączną kwotę 315.334,11 zł. Kwota wydatków poniesionych zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która została przyjęta przez kontrolującego do rozliczenia dotacji, wyniosła 312.598,16 zł.

Struktura przyjętych wydatków przedstawiała się następująco:

 • wynagrodzenia osobowe netto 45.554,08 zł,
 • wydatki bezosobowe netto 38.966,82 zł,
 • pochodne od wynagrodzeń 44.739,45 zł,
 • pozostałe wydatki bieżące 165.453,93 zł,
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 17.883,88 zł.

Dotacja przekazana dla PP w 2018 r. wyniosła 313.163,82 zł,w związku z powyższym organ pobrał dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 565,66 zł (różnica między kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą przyjętą przez kontrolera do rozliczenia dotacji).

Według art. 252 ust. 1 pkt 2, ust. 5, ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

 IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 10 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/257/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3894),zw. dalej uchwałą nr IX/257/19, zalecam fundacji „CORECTA rehabilitacja i terapia dziecięca” - organowi prowadzącemu PP:

 1. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 565,66 zł wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
 2. Wykorzystywanie dotacji wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań PP w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 3. Dokonywanie wydatków w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 4. Terminowe przekazywanie do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin miesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów.                  

V. Informacje i pouczenia

      Organ prowadzący podmiot dotowany objęty kontrolą, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, stosownie do § 10 ust. 2uchwały nr IX/257/19, jest zobowiązany w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawiadomić Prezydenta Miasta Szczecin za pośrednictwemWydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2020/05/21, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2020/05/21 14:35:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2020/05/21 14:35:52 nowa pozycja