Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku

Nr kontroli: WKiAW

Przebudowa mostu cłowego

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w listopadzie 2017 r. przeprowadził w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (zw. dalej ZDiTM) kontrolę w zakresie przebudowy mostu cłowego

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20.02.2018 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie przebudowy Mostu Cłowego nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w realizacji zadania. W szczególności ustalono, że Wykonawca robót budowlanych w pełni zrealizował zakres robót w ustalonym umową terminie.

II. Oceny cząstkowe

1. Zamówienia publiczne

Kontrolą objęto:

 1. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia prowadzonego pn. „Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadanie pn. remont Mostu Cłowego nad rz. Odrą w ciągu ul. Gdańskiej i Eskadrowej w Szczecinie” - szacunkowa wartość zamówienia 22.908.316,75 zł, wartość umowy 15.186.607,32 zł netto (tj. 18.679.527,00 zł brutto),
 2. procedurę udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych wynikających z: „ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości wykorzystania istniejących podpór w remontowanym Moście Cłowym w Szczecinie” z dnia 16.02.2017 r. wraz z załączonym do niej aneksem z dnia 27.02.2017 r. (zw. dalej ekspertyzą techniczną).

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

Postępowanie o udzielenie zamówienia podstawowego przeprowadzono na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) (zw. dalej p.z.p.), według którego Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, gdy ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Ww. procedura przeprowadzona została zgodnie z wymogami p.z.p., a w szczególności:

 • powiadomiono Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
 • sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy,
 • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokół z postępowania,
 • żądano wymaganej przepisami dokumentacji,
 • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.

Zamówienia na roboty dodatkowe udzielono zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1020), według którego dopuszczalne są zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: – z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub – wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Wynagrodzenie za wykonanie ww. zamówienia na roboty dodatkowe wyniosło 7.426.567,81 zł netto (9.134.678,41 zł brutto), co stanowiło 48,902% wartości umowy 137/ZDiTM/2016.

2.  Realizacja umowy o roboty budowlane

W dniu 05.09.2016 r. Gmina Miasto Szczecin zawarła z Wykonawcą umowę nr 137/ZDiTM/2016 zw. dalej umową nr 137/ZDiTM/2016, przedmiotem której było wykonanie w formule zaprojektuj i zbuduj zadania pn.: „Remont mostu Cłowego nad rz. Odrą w ciągu ul. Gdańskiej i Eskadrowej w Szczecinie”. Wykonawca zobowiązany był do wykonania przedmiotu umowy w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót, stanowiących przedmiot zamówienia, potwierdzonego w Dzienniku Budowy przez Inspektora nadzoru w tym:

- wykonanie rozbiórki przęseł mostu zgodnie z Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17.06.2016 r. – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia 05.12.2017 r.),

- wykonanie i protokolarne przekazanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie robót budowlanych w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

- zapewnienie i umożliwienie pełnej przejezdności mostu w terminie do 31.07.2017 r. (ruch samochodowy i pieszy).

    Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 18.679.527,00 zł – zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W toku realizacji inwestycji pięciokrotnie zmieniano zapisy umowy nr 137/ZDiTM/2016.

W dniu 16.09.2016 r. zawarto aneks nr 1 dot.  zmiany osoby przewidzianej do realizacji przedmiotu umowy na stanowisku – Przedstawiciel Wykonawcy.

W dniu 15.12.2016 r. zawarto aneks nr 2. dot. zmiany terminu rozbiórki przęseł mostu do dnia 29.12.2016 r. Uzasadnieniem dla przedłużenia terminu umownego było przerwanie robót z powodu kolizji pogrążanych dalb cumowniczych z podwodnymi przeszkodami, niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz zwłoka w przekazaniu Wykonawcy umowy.

W dniu 23.12.2016 r. zawarto aneks nr 3. dot. uszczegółowienia obowiązków wykonawcy dot. uzyskania dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót budowlanych.

W dniu 12.04.2017 r. zawarto aneks nr 4  wprowadzający zamówienie dodatkowe. Według § 1 ww. aneksu nr 4 zakres rzeczowy czynności składających się na zamówienie dodatkowe obejmował:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy,
 2. wykonanie pali wierconych pod fundamentami przyczółka wschodniego i zachodniego,
 3. wykonanie ścianki szczelnej wokół filara zachodniego i wschodniego wraz z podkopem, uszczelnieniem, rozparciem, obcięciem i usunięciem z wody,
 4. uszczelnienie betonowe dna wraz z wydobyciem piasku, odpompowaniem wody i oczyszczeniem powierzchni filara wschodniego i zachodniego,
 5. wykonanie żelbetowego płaszcza i płyty dennej filara wschodniego i zachodniego.

Zamawiający za wykonanie ww. robót zobowiązany był zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9.134.678,41 zł brutto. Termin wykonania wszystkich robót objętych zamówieniem dodatkowym ustalono do dnia 31.10.2017 r., przy czym wykonanie robót opisanych w § 1 a, b, c miało nastąpić w terminie umożliwiającym przejezdność mostu do dnia 31.07.2017 r. Szczegółowe uzasadnienie potrzeby wykonania ww. robót zostało wskazane w protokole konieczności nr 3.

W dniu 12.04.2017 r. zawarto aneks nr 5. dot. zmiany warunków płatności w związku ze zmianą zakresu robót. Ww. aneks nr 5 wprowadził ponadto zapis precyzujący podstawę wykonania przedmiotu umowy oraz zapis warunkujący wypłatę wynagrodzenia od przedstawienia dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców – w przypadku ich zatrudnienia.

W dniu 07.08.2017 r. zawarto aneks nr 6 dot. zmiany terminu zapewnienia i umożliwienia pełnej przejezdności mostu do dnia 06.08.2017 r. (ruch samochodowy i pieszy). Uzasadnieniem dla przedłużenia terminu umownego były niesprzyjające warunki atmosferyczne.

W toku kontroli stwierdzono, że Wykonawca w pełni zrealizował zakres robót oraz wywiązywał się z określonych umową obowiązków.

W dniu 25.09.2017 r. spisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. W ww. protokole wskazano m. in., że: zgłoszenie zakończenia robót nastąpiło z dniem 20.09.2017 r., rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpiło w dniu 25.09.2017 r., wartość wykonanych robót wyniosła 29.502.858,92 zł.

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2018/04/25, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2018/04/25 12:39:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2018/04/25 12:39:08 nowa pozycja