Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku

Nr kontroli:WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Rymarska 22 a, 70-702 Szczecin
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin na przełomie października i listopada 2017 roku przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 24, im. Jana Brzechwy, ul. Rymarska 22 a, 70-702 Szczecin (zw. dalej SP24), w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/47/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r., w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20.12.2017 r.

I. Oceny cząstkowe

1. Realizacja zalecenia: „Monitowanie w Biurze Inwestycji i Remontów Oświatowych (zw. dalej BIiRO) sprawy dotyczącej wykonania nakazu Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie naprawy ogrodzenia oraz zalecenia z kontroli budowlanej dotyczącej naprawy schodów zewnętrznych od ul. Rymarskiej”

Zarządca obiektu SP24 (do 31.08.2017 r. ZS7) na bieżąco informowała właściciela obiektu o konieczności wykonania nakazu Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczącego uzupełnienia brakującego ogrodzenia boiska szkolnego oraz ogrodzenia od osiedla mieszkaniowego.

Jednocześnie informowała ww. o konieczności naprawy schodów zewnętrznych.

Nowe ogrodzenie nie zostało wykonane ponieważ unieważniony został przetarg. Planowane jest rozpisanie nowego przetargu.

W zakresie stanu technicznego zewnętrznych schodów kontrola wykazała, że ubytki schodów w miejscach niebezpiecznych zostały uzupełnione przez pracowników SP24.

Osoba przeprowadzająca w listopadzie 2017 r. okresową kontrolę obiektu budowlanego dopuściła schody do „warunkowego” użytkowania.

Dyrektor BIiRO wyjaśnił, że konieczna jest dalsza bieżąca naprawa schodów, natomiast wymiana schodów planowana jest do końca 2018 r.

2. Realizacja zalecenia: „Zlikwidowanie maszyn wycofanych z eksploatacji”

Podczas kontroli przeprowadzonej w 2016 r. stwierdzono, że w warsztacie konserwatora znajdowały się maszyny wycofane z eksploatacji, które ograniczają powierzchnię warsztatową. Zalecenie wykonano w ten sposób, że maszyny oddano do złomowania, co zostało potwierdzone protokołem kasacyjnym.

3. Realizacja zalecenia: „Ustalenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych przez pracowników oraz opracowanie szczegółowych zasad wykonywania tego typu prac”

Ze względu na brak możliwości zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznego wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przez pracowników SP24 (prace na wysokości powyżej 2 metrów), wykonywanie tego typu prac zlecano podmiotom zewnętrznym.

4. Realizacja zalecenia: „Uporządkowanie zapisów Regulaminu pracy, szczególnie w zakresie zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze”

Zasady wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież  i obuwie robocze zostały zawarte w Regulaminie pracy z dnia 04.05.2017 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiła „Tabela norm przydziału i okresu używalności odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej przysługującej pracownikom Zespołu Szkół nr 7 w Szczecinie”.Pracodawca, w zamian za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, wypłacał uprawnionym pracownikom ekwiwalent pieniężny. Kontroli poddano wypłatę ekwiwalentu, za okres od 01.12.2015 r. do 30.11.2016 r. dla pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach: kucharka, pomoc kuchenna, sprzątaczki, konserwatorzy - pracownicy do prac ciężkich, kierownik administracyjno - gospodarczy. Stwierdzono, że pracownicy zatrudnieni na ww. stanowiskach otrzymali ekwiwalent w ustalonej wysokości.

5. Realizacja zalecenia: „Skonsultowanie z przedstawicielami pracowników zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w takiej samej wysokości bez względu na wymiar etatu danego pracownika”

Postanowienia zawarte w Regulaminie pracy SP24, w tym zasady wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, zostały skonsultowane z organizacją związków zawodowych.

Ustalenia dotyczące wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego stanowiły integralną część Regulaminu pracy SP24.

6. Realizacja zalecenia: „Założenie indywidualnych kart ewidencji wyposażeniai wypłaty ekwiwalentu”

Kontrola potwierdziła założenie kart ewidencji wyposażenia dla pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach pracy: kierownik administracyjno gospodarczy, robotnik do prac ciężkich, sprzątaczka, pomoce nauczyciela, woźna, kucharka, nauczyciel wychowania fizycznego. Pracodawca na bieżąco prowadził karty ewidencji wyposażenia, w których odnotowywał wypłatę ekwiwalentu w zamian za używanie przez uprawnionych pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego.

7. Realizacja zalecenia: „Wyposażenie pracowników uprawnionych do wykonywania prac na wysokości w adekwatne do wykonywanych prac środki ochrony indywidualnej”

Ze względu na niemożność zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznego wykonywania tego typu prac przez pracowników SP24, wykonywanie prac na wysokości powyżej 2 m zlecano podmiotom zewnętrznym.Pracownicy SP24 wykonywali wyłącznie prace na wysokości do 2 m, które nie są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych.

8. Realizacja zalecenia: „Opracowanie wykazu prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet, wykonywanych w SP 24 i włączenie wykazu do zakładowego Regulaminu pracy”

Wykaz prac szczególnie uciążliwych bądź szkodliwych dla zdrowia kobiet stanowił załącznik do Regulaminu pracy.Kontrola wykazała, że ww. wykaz stał się nieaktualny z dniem 01.05.2017 r., kiedy to zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

9. Realizacja zalecenia: „Przechowywanie niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie mieszanin w oryginalnych opakowaniach, prawidłowo oznakowanych”

Kontrolą sprawdzającą objęto sposób przechowywania czynników chemicznych w pomieszczeniu warsztatowym szkoły. Stwierdzono, że niebezpieczne, bądź stwarzające zagrożenie czynniki chemiczne przechowywane były oryginalnych opakowaniach, oznakowane w widoczny sposób umożliwiający ich identyfikację. Do pomieszczenia gdzie były przechowywane nie miały dostępu osoby nieupoważnione.

10. Realizacja zalecenia: Opracowanie wewnętrznego zarządzenia w sprawie wypłaty ekwiwalentu za okulary do pracy przy monitorze ekranowym zgodnego z rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe”

 11. Realizacja zalecenia: „Wypłacanie ekwiwalentu zgodnie z ww. rozporządzeniem”

Zasady zwrotu poniesionych kosztów za zakup okularów do pracy przy monitorze ekranowym zostały uregulowane w Regulaminie pracy SP24. Według zapisu regulaminu „Pracownikom obsługującym komputer z monitorem ekranowym (...) przysługuje zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok. 1. Refundacja jest przyznawana w wysokości, na jaką opiewa rachunek na zakupione okulary, jednak nie więcej niż 400 złotych”.W okresie od 23.11.2016 r. do dnia kontroli pracownicy SP24 nie ubiegali się o zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów do pracy przy monitorze ekranowym.

12. Realizacja zalecenia: „Sprawdzanie zapisów w protokołach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przed ich podpisaniem”

13. Realizacja zalecenia:  „Powoływanie zespołu powypadkowego w składzie wynikającym z rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności  i przyczyn wypadków przy pracy

14. Realizacja zalecenia:  Sprawdzanie zapisów w protokołach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przed ich podpisaniem”

W okresie od 23.11.2016 r. do 07.11.2017 r. w SP24 nie zarejestrowano wypadków przy pracy, bądź wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy.

15. Realizacja zalecenia: „Bezwzględne egzekwowanie obowiązków należących do specjalisty ds. bhp, wykonującego zadania tej służby. W przypadku ich nie wykonania bezzwłoczne informowanie Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, któremu podlega specjalista”

Dyrektor SP24 angażowała specjalistę ds. bhp szczególnie w zakresie doradztwa dotyczącego stosowania przepisów  i zasad bhp. W okresie od listopada 2016 r. do dnia niniejszej kontroli wymieniony uczestniczył w tworzeniu nowego Regulaminu pracy (w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy); brał udział w weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciela chemii; sporządził analizę stanu bhp za 2016 r.; uczestniczył w kontroli wewnętrznej stanu bhp.

Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi SP24

  1. Zobowiązanie specjalisty ds. bhp do skutecznego doradztwa w zakresie opracowania wykazu prac wzbronionych kobietom, mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie przepisy i stan faktyczny.

 

 


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych