Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku

Nr kontroli:WKiAW

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/5/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie windykacji należności za nieopłacone przejazdy środkami komunikacji miejskiej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 Szczecin
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w czerwcu 2017 r. przeprowadził w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego kontrolę (zw. dalej ZDiTM) w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/5/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie windykacji należności za nieopłacone przejazdy środkami komunikacji miejskiej

Ocena kontrolowanego zagadnienia zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 01.08.2017 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/5/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie windykacji należności za nieopłacone przejazdy środkami komunikacji miejskiej ustalono, że wszystkie zalecenia wydane po ww. kontroli zostały zrealizowane.

II. Oceny cząstkowe

Po kontroli P/5/16 Prezydent Miasta Szczecin zalecił:

  1. Aktualizację Instrukcji windykacyjnej w zakresie: sposobu przesyłania wezwań do zapłaty, przywoływanych w niej podstaw prawnych, numeru rachunku bankowego ZDiTM.
  2. Przesyłanie do sądu wniosków o nadanie klauzuli wykonalności bezzwłocznie po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty.
  3. Przestrzeganie terminów określonych w Instrukcji windykacyjnej dot.: przesyłania wezwań do zapłaty, przesyłania pozwów do sądu, przesyłania wniosków do komornika.

Na potwierdzenie realizacji zalecenia nr 1 do kontroli przedłożono Zarządzenie nr 10/2016 Dyrektora ZDiTM z dnia 08.04.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacyjnej należności cywilnoprawnych (zw. dalej zarządzeniem nr 10/2016). Ww. Zarządzenie nr 10/2016 weszło w życie z dniem podpisania.

Procedura windykacji należności za nieopłacone przejazdy środkami komunikacji miejskiej została opisana w rozdziale 4 § 22 – 29 załącznika do Zarządzenia nr 10/2016 w którym wskazano m.in., że:

  • informacje o pasażerach, na których nałożono opłaty dodatkowe, na podstawie raportów kontrolerskich, są codziennie aktualizowane w systemie komputerowym i jednocześnie są pierwszym wezwaniem do zapłaty.
  • Czynności windykacyjne pracownicy Działu Kontroli Biletów rozpoczynają w momencie stwierdzenia braku wpłaty w terminie 30 dni od dnia nałożenia opłaty dodatkowej. W przypadku pasażerów małoletnich należy wysłać ponowne wezwanie na adres zamieszkania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, skierowanym do opiekunów prawnych małoletniego.
  • W przypadku pasażerów, którzy pomimo wezwań nie uregulowali należności, pracownik Działu TK kieruje sprawę do Radcy prawnego, celem uzyskania tytułu wykonawczego i podjęcia dalszych czynności zmierzających do egzekucji.

Część zarządzenia nr 10/2016 dotycząca windykacji należności za nieopłacone przejazdy środkami komunikacji miejskiej (tj. rozdział 4) w nowym brzmieniu nie zawierała odwołań do przepisów prawnych ani numerów rachunków bankowych. 

W przypadku stanu realizacji zaleceń nr 2 i 3 ustalono, że w dniu 31.01.2017 r. ZDiTM zawarł z Kancelarią Radców Prawnych umowę nr 25/TK/2017 o świadczenie usługi prawnej polegającej na reprezentacji i zastępstwie procesowym Zleceniodawcy przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi w sprawach dotyczących zobowiązań przysługujących Zleceniodawcy wobec dłużników z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej. W związku z powyższym to na Kancelarii spoczywa obowiązek przesyłania do sądu wniosków o nadanie klauzuli wykonalności a także przestrzegania terminów dot.: sporządzania i wnoszenia pozwów do sądu, kierowania wniosków do komorników sądowych.

W toku kontroli stwierdzono, że na dzień 28.06.2017 r. ilość spraw z lat 2014 – 2016 przekazanych do realizacji Kancelarii na podstawie umowy nr 25/TK/2017 wynosiła:

  • 7.147 spraw dot. uzyskania nakazu zapłaty,
  • 5.341 spraw dot. uzyskania klauzuli wykonalności i następnie skierowania ich do egzekucji.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

II. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych