Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku

Nr kontroli:WKiAW

Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę części budynku filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie wraz z wykonaniem umowy

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie maj - czerwiec 2017 r. przeprowadził w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie (zw. dalej MJOG) kontrolę prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę części budynku filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie wraz z wykonaniem umowy.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 03.07.2017 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W badanym zakresie kontrola nie wykazała nieprawidłowości, w związku z czym pozytywnie ocenia się udzielenie zamówienia oraz realizację przez MJOG zadania dotyczącego remontu i przebudowy części budynku filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie.

II. Oceny cząstkowe

W dniu 25.05.2016 r. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. „remont i przebudowa części budynku filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie” o wartości 2.013.353,65 zł netto (482.251,94 euro), w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających na kwotę 671.117,88 zł netto. Kryteriami oceny ofert były: cena oraz okres gwarancji i rękojmi.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta wykonawcy Skanska S. A., ul. Gen. J Zajączka 9, 01-518 Warszawa na kwotę 2.250.900,00 zł brutto, z którym zamawiający zawarł w dniu 06.07.2016 r. umowę nr MJOG-DT.272.6.2016.GM (zw. dalej umową z dnia 06.07.2016 r.).

Wykonawca zobowiązany był wystawić 3 faktury tj.: za roboty budowlane, za modernizację systemu kolejkowego oraz za dostawę i montaż wyposażenia meblowego.

W dniu 02.12.2016 r. na podstawie art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2016 r.  poz.  1020) (zw. dalej ustawą o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych), oraz ustaleń zawartych w protokole konieczności z dnia 21.11.2016 r. udzielono zamówienia dodatkowego w formie aneksu nr 1 do umowy na kwotę 14.900,00 zł brutto. Wprowadzenie ww. robót dodatkowych nie wiązało się ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy.

W związku z nieistotną zmianą do projektu budowlanego polegającą na zmianie szafek zamykanych roletą na szafki zamykane dwoma drzwiami Wykonawca wystawił fakturę za wyposażenie meblowe pomniejszoną o 24.354,00 zł w stosunku do oferty tj. na kwotę 12.546,00 zł za 25 szafek po 501,84 zł brutto/szt.

Zakończenie robót objętych umową o roboty budowlane oraz potwierdzenie przez Inspektorów nadzoru ich zakończenia nastąpiło w dniu 08.12.2016 r., protokół odbioru końcowego robót został spisany w dniu 27.12.2016 r.

Badaniem objęto:

 • prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego w świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) (zwanej dalej pzp) oraz przepisów wykonawczych,
 • prawidłowość zawarcia aneksu nr 1 do umowy z dnia 06.07.2016 r. w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych,
 • prawidłowość i terminowość realizacji przedmiotu umowy z dnia 06.07.2016 r.

Niestwierdzonouchybień w powyższym obszarze.

Kontrola wykazała, że ww. procedurę przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy pzp oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności:

 1. sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy, w tym: nazwę (firmę) oraz adres Zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
 2. prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (m. in.: roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1, roboty murarskie CPV 45262522-6, roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3, meble CPV 39100000-3),
 3. prawidłowo ustalono wartość zamówienia w oparciu o kosztorys inwestorski i przeliczono wartość zamówienia na euro, według zapisów § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),
 4. sporządzono ogłoszenia o zamówieniu (z dnia 25.05.2016 r.) oraz udzieleniu zamówienia (z dnia 12.07.2016 r.), każdorazowo zamieszczano je w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie jednostki,
 5. prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia, sporządzając protokoły z postępowania w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
 6. żądano wymaganej przepisami dokumentacji (w tym: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wykaz robót budowlanych, wykaz wykonanych głównych dostaw, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności  gospodarczej),
 7. dochowano terminów określonych w przepisach dotyczących terminu składania ofert (15 dni) oraz związania ofertą (30 dni),
 8. Wykonawca uczestniczący w przetargu wniósł wadium w wysokości i formie określonej przez SIWZ oraz dopuszczalnej przez pzp,
 9. niezwłocznie po zawarciu umowy zwrócono wadium wykonawcy,
 10. zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych, zawarto aneks nr 1 do umowy w przedmiocie udzielenia zamówienia dodatkowego,
 11. Wykonawca przekazał zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości wymaganej przez zamawiającego,
 12. przedmiot umowy i termin jej realizacji były zgodne z ofertą oraz wzorem umowy,
 13. Wykonawca w pełni zrealizował zakres robót wskazany w umowie oraz aneksie nr 1, co zostało potwierdzone w protokole odbioru końcowegoz dnia 27.12.2016 r.,
 14. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację odbiorową (w tym: protokoły odbiorów technicznych, protokoły prób i badań, sprawdzeń i pomiarów, oświadczenia kierownika budowy),
 15. wykonanie przedmiotu umowy oraz zapłata (w łącznej kwocie 2.241.446,00 zł) nastąpiły w terminie wskazanym w umowie.

 III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych