Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/24/05

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2003 r.

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczecinie, al. Jedności Narodowej 42

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie od 23 - 26 sierpnia 2005 r. przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczecinie  (zw. dalej MOIK) w temacie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za pierwsze półrocze 2003 r.
        Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w  wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16  września 2005 r.  
        Kontrola wykazała, że MOIK zrealizował w większości zalecenia pokontrolne z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za 2003 r. (zw. dalej kontrolą P/4/04) skierowane do Pani w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 kwietnia 2004 r. (znak: WKiAW/II/ZI/0914/186/04). Mimo potwierdzenia przez MOIK pismem z dnia 14 maja 2004 r. znak: MOIK/II/RZ/229/2004 realizacji wszystkich zaleceń, kontrola ich wykonania wykazała pewne uchybienia.
        Stwierdzono, że MOIK nie zrealizował w całości zalecenia w zakresie opracowania zasad prowadzenia rachunkowości, gdyż mimo prowadzenia komputerowej ewidencji nie wprowadził w życie opracowanej dokumentacji dotyczącej wykorzystywanego programu finansowo-księgowego. Ponadto kontrola zakładowego planu kont wykazała brak konta pozabilansowego 999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.  Według art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 02, nr 76, poz. 634, ze zm.) obowiązek ustalenia w formie pisemnej zasad prowadzonej rachunkowości i jej aktualizacji spoczywał na kierowniku jednostki.
        Ponadto kontrola miała zastrzeżenia do realizacji zalecenia w zakresie ewidencjonowania majątku a w szczególności wyposażenia, gdyż nadal nie wprowadzano na bieżąco do ewidencji zakupionego wyposażenia. Stwierdzono bowiem, że dokonane zakupy sprzętu w miesiącach styczniu, lutym i kwietniu 2005 r.  wprowadzono na stan majątku dopiero z dniem 31.07.2005 r.
        W wyniku kontroli rachunków z tytułu realizacji umów zleceń stwierdzono przypadek niewłaściwego wyliczenia kwoty zobowiązania, a mianowicie w fakturze nr 3/2005 z dnia 31.05.2005 r. (dok. księg. Nr Dz/77/06/05) dokonano obciążenia na kwotę 700 zł netto, mimo, że z wyliczenia wynikała kwota 600 zł (20x30). Z tego tytułu nastąpiła nadpłata w wysokości 122 zł (z VAT).         
 
Pozostałe zalecenia pokontrolne zostały wykonane bądź są bieżąco realizowane a dotyczyły:
1.    ustalenia pisemnych procedur kontroli finansowej, dotyczącej procesów  związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, zgodnie z przepisami art. 35a ustawy o finansach publicznych.
2.    bezwzględnego przestrzegania przepisów wynikających z rozporządzenia Min. Fin. z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. 03.68.634, ze zm.).
3.    przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki kasowej, w szczególności w zakresie kontroli wydatkowanych środków pieniężnych z kasy jednostki.
4.    wyegzekwowania zwrotu kwoty ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych wypłaconego pracownikowi za miesiąc czerwiec 2003 r. w kwocie 307,68 zł.
 
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecina zalecił Dyrektorowi MOIK:
1.      Wprowadzić w życie opracowaną dokumentację dotyczącą zasad prowadzonej ewidencji komputerowej oraz uaktualnić zakładowy plan kont.
2.      Prowadzić ewidencję majątku jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości.
3.      Wnikliwe kontrolować pod względem merytorycznym i rachunkowym otrzymywane faktury obciążeniowe w zakresie wydatków budżetowych. Wyegzekwować zwrot stwierdzonej nadpłaty.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/11/22, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/11/22 09:52:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/11/22 09:52:55 nowa pozycja