Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/23/05

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli państwowej Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid).

Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza, ul. Wyzwolenia 53 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        W okresie od 22÷31 sierpnia 2005 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.
 
        Kontrola wykazała, że choć w Szpitalu założono i prowadzono książkę kontroli, to jednak nie było w niej wpisów kontroli przeprowadzonych przez takie organy kontroli zewnętrznej jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Zachodniopomorska Regionalna Kasa Chorych, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Pierwszy Urząd Skarbowy. Odnotowywane były tylko przeprowadzane kontrole wewnętrzne. Było to sprzeczne z zapisem § 2 Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 399/03 (wcześniej Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 239/2001 z dnia 17 października 2001 r.), wg którego „przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący (...) dokonuje każdorazowo adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną.”
        Ustalono również, że kolejni dyrektorzy Szpitala Miejskiego nie przekazywali informacji – za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego – o wszczęciu kontroli przez organ kontroli zewnętrznej oraz jej zakresie, co było wymagane zapisem § 11 Zarządzenia Nr 399/03, a także nie dostarczali kopii dokumentacji kontroli, co było ich obowiązkiem, zgodnie z zapisem § 12 Zarządzenia Nr 399/03.
 
        Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości dotyczących prowadzenia książek kontroli sanitarnych, które założone były zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 56 poz. 289), wg którego każdy zakład pracy obowiązany był posiadać książkę kontroli sanitarnej. Kontrole przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, przeprowadzane przez inspektorów sanitarnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odnotowywane były w książkach kontroli sanitarnej, zgodnie z zapisem § 3 ust. 1, wg którego organ kontrolujący dokonywał wpisu.
        W trakcie kontroli ustalono, że w okresie od 2001 r. do dnia kontroli organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Miejska Inspekcja Sanitarna, Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna) przeprowadziły w Szpitalu 82. kontrole. Ze względu na bardzo dużą ilość protokołów z ww. kontroli sanitarnych oraz przeprowadzanie, przez inspektorów sanitarnych, regularnych rekontroli wydanych zaleceń, odstąpiono od sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.
 
        Kontrola dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy PIP, które miały miejsce w 2000 r., w zakresie przestrzegania wymogu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prawidłowości dokumentowania spraw pracowniczych, nie wykazała nieprawidłowości w realizacji decyzji nakazowych, wniosków wystąpienia oraz wydanych decyzji ustnych.
 
        W zakresie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych wydanych po kontrolach, nie odnotowanych w książce z kontroli, przeprowadzonych przez: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Pierwszy Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Zachodniopomorską Regionalną Kasę Chorych, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przyjęto wyjaśnienia, w dniu 30-08-2005 r., od osób odpowiedzialnych za ich realizację uzyskując informacje o pełnej realizacji zaleceń i wniosków, usunięciu nieprawidłowości lub udzieleniu wyjaśnień organom kontrolującym.
 
W związku z ww. ustaleniami, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił Dyrektorowi Szpitala Miejskiego, aby:
 
1.      Prowadził ewidencję kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznych.
2.      Przekazywał informację, przez Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, o wszczęciu kontroli przez organy kontroli zewnętrznej i jej zakresie, a także przekazywał dokumentacje pokontrolną.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/12/29, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/12/29 15:08:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/12/29 15:08:19 nowa pozycja