Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/19/05

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie, ul. Grzymińska 6

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        W dniach od 13 do 19 lipca 2005 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6, którą objęto zagadnienie dotyczące dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej, przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
        Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli ujęty został w protokole kontroli podpisanym w dniu  27 lipca 2005 r. przez Dyrektora i Główną Księgową Ośrodka.
        Ocena kontrolowanej działalności i wnioski pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2 sierpnia 2005 r. skierowanym do Dyrektora Ośrodka.
        Kontrola pozytywnie oceniła funkcjonujące w Ośrodku zasady polityki rachunkowości. Stwierdzono bowiem, że przyjęte przez Dyrektora Ośrodka dokumenty dotyczące ww. zasad opracowane zostały zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze. zm.), zw. dalej uor. W odniesieniu natomiast do procedur kontroli finansowej stwierdzono jedynie drobne uchybienia formalne. Dotyczyły one braku - w ww. procedurach wprowadzonych przez Dyrektora Ośrodka w dniu 31 grudnia 2004 r. - zagadnień dotyczących zwrotu środków publicznych, co było niezgodne z przepisem art. 35 a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), zw. dalej uofp, wg którego kontrola finansowa powinna obejmować m.in. i ten element.
        W toku kontroli ustalono, że w ewidencji księgowej i zakładowym planie kont wykazano konto 401 „Koszty środków specjalnych”, podczas gdy w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153 poz. 1752) (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont) numerem 401 oznaczone jest konto „Amortyzacja”. Powyższe naruszyło przepis § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont, wg którego wprowadza się plany kont dla jednostek obejmujące konta bilansowe i konta pozabilansowe określone w Załączniku nr 2 do rozporządzenia, które stanowią podstawę do opracowania zakładowych planów kont.
        Kontrola wydatków Ośrodka za 2004 r. (czterdzieści pięć faktur VAT i pięć list płac z §§ 4010, 4210, 4220, 4260) w łącznej wysokości 202.145,95 zł (5,53 % ogółu wydatków budżetowych w wys. 3.655.299 zł), nie wykazała rażących uchybień. Stwierdzono jedynie, że sześć faktur VAT nr 1740004305, 1740010206, 7007105/128, 1740004305, 61/00258/H w § 4260 i jedna faktura VAT nr 4453/1  w § 4210 posiadały dekretację na dowodzie do ujęcia w księgach rachunkowych  niezgodną z ewidencją księgową a trzy faktury VAT nr 721/04, 734/04, 6394/0014/PP w § 4210 nie były sprawdzone pod względem merytorycznym przez kierownika administracyjno-gospodarczego.
        Główna Księgowa spełniała wymogi określone w  art. 35 ust.2 uofp, dotyczące osób zajmujących stanowiska głównych księgowych.
Kontrola wykazała, że Dyrektor Ośrodka wywiązała się z obowiązku sporządzania i przesyłania kwartalnych informacji do Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej dotyczących transakcji podejrzanych w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Nr 149/04 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”. Według ww. informacji w Ośrodku nie wystąpiły – w okresie objętym kontrolą –  żadne transakcje finansowe, które nosiłyby znamiona transakcji podejrzanych.
 
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecin zalecił Pani Dyrektor Ośrodka, aby:
  1. Uzupełniła dokumentację Ośrodka dotyczącą procedur kontroli finansowej  o obowiązujące przepisy prawa i standardy kontroli finansowej MF .
  2. Wyegzekwowała od głównej księgowej usunięcie uchybień wskazanych w wystąpieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/08/12, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/08/12 10:53:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/08/12 10:53:56 modyfikacja wartości
Janusz Kwidziński 2005/08/12 10:31:37 nowa pozycja