Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/36/05

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wystąpieniu Prezydenta Miasta Szczecin znak WKiAW/II/PD-1W/0913/60/2003 z dnia 28.07.2003 r.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        W okresie od dnia od 31-10-2005 r. do dnia 09-12-2005 r., z przerwami, przeprowadzono w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej w Szczecinie kontrolę realizacji zaleceń wydanych w wystąpieniu Prezydenta Miasta Szczecin znak WKiAW/II/PD-1W/0913/60/2003 z dnia 28-07-2003 r.
        Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2003 r.
        Stwierdzono bowiem, że na 27 wskazanych nieprawidłowości do dnia zakończenia kontroli 27 wykonano wyczerpująco, co stanowiło 100% wszystkich wydanych zaleceń; w jednym przypadku wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu organizacji pracy, podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych osób niepełnosprawnych, w miejsce zaleconego zakupu podciągów.
        W toku kontroli stwierdzono, że: zawiadomiono właściwego inspektora pracy PIP oraz państwowego inspektora sanitarnego PPIS o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności; skierowano na wymagane szkolenia (pedagogiczne lub szkolenia instruktorów w zakresie prowadzenia instruktażu) osoby kierujące pracownikami, nie posiadające wymaganych kwalifikacji do prowadzenia instruktażu stanowiskowego; pracowników powracających ze zwolnień lekarskich dłuższych niż 30 dni kierowano na badania kontrolne; dokumentację powypadkową skompletowano; w protokole powypadkowym umieszczono informacje o przyczynach bezpośrednich i pośrednich zaistniałego zdarzenia wypadkowego; Kartę Statystyczną Wypadku (Z-KW) ze wszystkimi informacjami określającymi przyczyny zdarzenia przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego; wystąpiono do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wydanie decyzji określającej rodzaje i zakres badań oraz pomiarów czynników szkodliwych; określono rodzaje czynników szkodliwych i niebezpiecznych oraz warunki uciążliwe występujące na stanowiskach pracy; przeprowadzono pomiar stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach kuchennych; wyegzekwowano od mistrza kominiarskiego potwierdzenie spełnienia wymogów eksploatacji urządzeń kominowych; zainstalowano wentylację mechaniczną; wyegzekwowano od osób przeprowadzających kontrolę instalacji gazowej, wykonanie uproszczonej próby szczelności instalacji; wyegzekwowano od osób przeprowadzających kontrolę instalacji gazowej opinię, że instalacja jest sprawna i dopuszczona do dalszej eksploatacji.
 
        Ustalono, że założoną książkę obiektu budowlanego, wymaganą zapisem art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.) uzupełniono i wprowadzono na bieżąco zapisy przeprowadzanych badań i kontroli, co było wymagane postanowieniem § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1134), wg którego wpisy winny uwzględniać m.in.: protokoły kontroli oraz badań, jak również przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu. Wskazano osobę odpowiedzialną za jej prowadzenie oraz utworzono instrukcję przeprowadzania okresowych corocznych i pięcioletnich kontroli obiektu budowlanego zgodnie z postanowieniem art. 62. prawa budowlanego, wg którego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez zarządcę okresowej kontroli. Opracowano także szczegółową instrukcję eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, wymaganą zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. nr 80 poz. 912), wg którego urządzenia i instalacje energetyczne powinny być eksploatowane z zachowaniem postanowień określonych w instrukcjach eksploatacji. Obowiązek zapewnienia wszelkich instrukcji bhp spoczywał na pracodawcy, co wynikało z art. 2374 § 2 kp, wg którego pracodawca był obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
 
        W trakcie kontroli ustalono też, że wyczerpująco zrealizowano następujące zalecenia pokontrolne: opracowano i wprowadzono do stosowania zasady określające tryb, zakres, częstotliwość oraz sposób prowadzenia szkoleń pracowników
w dziedzinie bhp zgodnie z aktualnym stanem prawnym, a także przeprowadzono szkolenia z zakresu bhp wszystkich pracowników zatrudnionych w DPS, w tym osób kierujących pracownikami; oceniono i oszacowano ryzyko zawodowe na wszystkich stanowiskach pracy, a wyniki oceny przekazano do wiadomości pracownikom; przeprowadzono badania profilaktyczne wszystkich pracowników zgodnie ze wskazaniami lekarza uprawnionego do prowadzenia badań profilaktycznych.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Pani Dyrektor zwróciła się do Dyrektora Szpitala Miejskiego z informacją o zbyt dużej częstotliwości prowadzonych badań profilaktycznych pracowników niezgodnej z zapisem pkt. VI Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.), wg którego przy pracy bez określonego czynnika narażenia badania wykonuje się co 5 lat, podczas gdy częstotliwość badań pracowników DPS, zgodnie ze wskazaniami lekarzy, wynosiła od 1 roku do 3 lat. Wynikają stąd dodatkowe, nieuzasadnione wydatki narzucane terminami kolejnych badań okresowych wskazywanych przez lekarzy Szpitala Miejskiego w Szczecinie, z którym DPS obligatoryjnie podpisał umowę o świadczenie usług medycznych.
 
        W toku kontroli ustalono ponadto, że w DPS zweryfikowano opracowane zasady przydzielania, gospodarowania i ewidencjonowania środków ochron indywidualnych, odzieży i obuwia roboczego zgodnych z zapisami art. 2376 ÷23710 kp oraz w § 1÷8 Załącznika nr 2 ("Szczegółowe zasady stosowania środków ochron indywidualnych") dostosowując je do zapisów rozporządzenia MPiPS z dnia 26-09-1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).
 
        W toku kontroli stwierdzono, że w DPS założono i prowadzono ewidencję wszystkich przeprowadzanych kontroli, zgodnie z zapisem § 2 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03. W ewidencji odnotowywane były też kontrole zewnętrzne, prowadzone przez organy kontroli państwowej. Nie stwierdzono również nieprawidłowości dotyczących prowadzenia książek kontroli sanitarnych, które założone były zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 56, poz. 289), wg którego każdy zakład pracy obowiązany był posiadać książkę kontroli sanitarnej. Kontrole przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, przeprowadzane przez inspektorów sanitarnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odnotowywane były w książkach kontroli sanitarnej, zgodnie z zapisem § 3 ust. 1, wg którego organ kontrolujący dokonywał wpisu.
 
        W oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli Prezydent Miasta Szczecin nie wydał zaleceń pokontrolnych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/05/23, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/05/23 14:29:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/05/23 14:29:30 nowa pozycja