Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: P/10/04

Gospodarowanie majątkiem gminy w odniesieniu do wymagań ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Gimnazjum nr 27, ul. Jodłowa 21 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie przeprowadził w dniach od 4 marca 2003 r. do 24 marca 2003 r. kontrolę P/10/04 w Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie, w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Szczecinie, w zakresie gospodarowania przez Gimnazjum Nr 27 w 2003 r. majątkiem Gminy Miasta Szczecin w odniesieniu do wymagań ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zm.) (zwanej w dalszej treści UGN). Gimnazjum funkcjonowało w budynku Szkoły Podstawowej Nr 51 (zwanej w dalszej treści SP 51 lub szkołą) przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie, w jego wydzielonej części. Ustalono jednak, że z chwilą założenia Gimnazjum (Uchwałą Nr VII/303/99 Rady Miasta z dnia 29 marca 1999 r.) nie wyposażono go w majątek. Wyposażenie, sprzęt dydaktyczny i część pomieszczeń szkoły przekazano dopiero protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 16 stycznia 2002 r., podpisanym przez dyrektorów Gimnazjum i SP 51, a wg art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 ze zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należało podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Gimnazjum dysponowało - wg ww. protokołu - częścią nieruchomości przy ul. Jodłowej 21 (obręb ew. 86 Szczecin-Pogodno, działka nr 81/3 zabudowana budynkiem szkoły, KW nr 107360), przekazanej w całości Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 7 października 2003 r. w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz SP 51. Do czasu zakończenia kontroli, tj. do dnia 31.03.2004 r., WGN nie wszczął jednak procedury zmierzającej do ustanowienia współzarządu tej nieruchomości na rzecz Gimnazjum oraz SP 51, pomimo że Dyrektor Gimnazjum złożył w dniu 6 listopada 2003 r. wniosek w sprawie przekazania części ww. nieruchomości w trwały zarząd. Tym samym WGN nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 253 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w zw. z art. 50 UGN, wg którego użytkowanie nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części. W opinii prawnej, Radca Prawny Urzędu Miejskiego, za dopuszczalne uznał oddanie nieruchomości w trwały współzarząd kilku jednostkom organizacyjnym państwowym lub komunalnym. Kontrola wykazała, że nie poinformowano o tym Dyrektora Gimnazjum, a pozostawienie ww. wniosku bez rozpatrzenia naruszyło postanowienia art. 35 § 1 i 3 oraz art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) (zwanej dalej k.p.a), wg którego o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 § 1 i 3 k.p.a, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin. Procedurę zmierzającą do ustanowienia trwałego zarządu na rzecz SP 51 wszczęto dopiero po 11 miesiącach od dnia złożenia wniosku przez szkołę, co naruszyło ww. art. 35 § 1 i 3 oraz art. 36 § 2 k.p.a., wg którego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Nie przedłożono też do podpisu Dyrektorowi SP 51 - jako stronie przejmującej - protokołu zdawczo-odbiorczego z przekazania w trwały zarząd ww. nieruchomości, a wg art. 45 ust. 3 UGN jej objęcie w trwały zarząd następuje na podstawie takiego protokołu.
W związku z ww. uchybieniami, Prezydent Miasta Szczecina zalecił Dyrektorowi WGN aby wszczął procedurę zmierzającą do ustanowienia współzarządu na rzecz Gimnazjum oraz SP 51, na nieruchomości położonej w obrębie ew. 86 Szczecin-Pogodno, oznaczonej w ew. gruntów nr działki 81/3, uregulowanej w KW nr 107360.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2004/05/20, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2004/10/04 13:08:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2004/10/04 13:08:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/05/21 10:47:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/05/20 12:42:56 nowa pozycja