Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin prowadzi Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 91 / 42 45 091, godziny urzędowe: 7.30 – 15.30.

II. Zgodnie z § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora”.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

 1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
 2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt II podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U z 2007 r. nr 187, poz. 1330).

VI. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Miasta Szczecin Bank PKO Bank Polski Szczecin numer rachunku: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Rejestr Instytucji Kultury

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2013/05/27, odpowiedzialny/a: Jadwiga Prusaczyk, wprowadził/a: Jadwiga Prusaczyk, dnia: 2014/08/19 11:16:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jadwiga Prusaczyk 2014/08/19 11:16:14 modyfikacja wartości
Jadwiga Prusaczyk 2013/11/05 14:35:13 modyfikacja wartości
Jadwiga Prusaczyk 2013/11/05 14:33:03 modyfikacja wartości
Jadwiga Prusaczyk 2013/11/05 14:32:34 modyfikacja wartości
Jadwiga Prusaczyk 2013/06/18 07:57:33 modyfikacja wartości
Jadwiga Prusaczyk 2013/06/03 07:39:29 modyfikacja wartości
Jadwiga Prusaczyk 2013/05/29 12:47:56 modyfikacja wartości
Jadwiga Prusaczyk 2013/05/28 10:03:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/05/27 11:21:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/05/27 10:56:50 nowa pozycja