Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

Obwieszczenie - zawiadomienie o przekazaniu postępowania wg. właściwości - w czesci dot. wibracji - ul. Felczaka


WOŚr-VII.6254.18.2020.DD.25

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 49, oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

 

że zgłoszenie uciążliwości odczuwanych przez mieszkańców w związku z eksploatacją
ul. Felczaka w Szczecinie, w części dotyczącej zgłaszanych uciążliwych wibracji;
na podstawie art. 65 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zostało według właściwości przekazane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Przedmiotowe zgłoszenie wraz z dokumentacją sprawy zostało przekazane z uwagi na fakt, iż w części dotyczącej analizy rozprzestrzeniania się wibracji powstałych w związku
z eksploatacją ul. Felczaka, a także w celu oceny ich potencjalnego, negatywnego wpływu, należy odnieść się do zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.). W dziale IX ww. rozporządzenia określono bowiem wytyczne odnoszące się do ochrony przed hałasem i drganiami.

W celu zapewnienia przez Urząd zadań niezbędnych pomocy obywatelom w miedzy innymi zakresie ochrony środowiska, w celu  bezpośredniej obsługi interesantów zaleca się telefoniczne lub elektroniczne umówienie wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie.

Sprawę prowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu: Damian Daciuk,  
tel. 091 43 51 294, e-mail: ddaciuk@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 14.12.2021

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/11/30, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2021/11/30 13:49:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2021/11/30 13:49:21 nowa pozycja